Zápis z pastorační rady 12. 2. 2012

Zápis z jednání pastorační rady

 farností Brodek u Prostějova, Otaslavice , Želeč  a Vranovice ze dne 12. února 2012.

 

Přítomni: p. Vágner, Ing. Hynek F., Loníček L., p. Sedlář, Kovaříková  J. - navíc, Ševrová L., Pospíšilová K., Večeře V., Večeřová J., Knappová H.,  p. Krátký Josef – nový člen farnosti Otaslavice za paní Plachou, která se odstěhovala, Kalábová L., Urubková J.

Omluvena: Burdová E.

 

Setkání pastorační rady zahájil otec Vágner modlitbou a četbou brožurky pro inspiraci na pokračování  Mons. Jana Graubnera “Jak si představuje farnost?”

Pak členové pastorační rady zhodnotili  aktivity farnosti za poslední čtvrtletí: roráty – všude zdařilé, půlnoční – příští rok upravíme jinak, aby to pan farář zvládl sám, farní ples – hodnocen velmi kladně - PŘÍŠTÍ PLES BUDE V BRODKU U PV, dětský silvestr   byl hodnocen velmi  pozitivně. Akce je osvědčená a bude i do budoucna zachována.

 

Pastorační plán

1.     Popeleční středa – 22.2.2012

Pořad bohoslužeb:  Otaslavice   8.00 hod

                                    Želeč 16.30 hod

                                               Brodek u Prostějova  18.00 hod

                                               Vranovice  17.15  bohoslužba slova

2.     Křížové cesty

Želeč – neděle odpoledne  v 15.00 hod.  (v případě neúčasti  věřících, křížová cesta nebude)

Brodek u Prostějova  -  v 7.00 hod před každou nedělní mší svatou

                                                   Středa v 16.00 hod  a po křížové cestě krátká mše svatá pro děti

Otaslavice  -  každou neděli před mší svatou a čtvrtek po mši svaté

Vranovice -  každé úterý  a čtvrtek v 17.15 hod

3.     Obnova misíí

Proběhne ve dnech od 23.3.2012 do 27.3.2012 s ranním i večerním programem. Čeká se na program misící, který  přislíbil  otec Jiří Šindelář. Je zapotřebí vyzvat  farníky k modlitbě za misie. Znění modlitby bude vytištěno a dáno k dispozici farníkům.

Bude vhodné prezentovat misie i ve sdělovacích prostředcích: televize NOE, rádio PROGLAS, časopis SVĚTLO a poskytnout informace i do jiných farností.  Zajistí : O. Vágner

4.     Pořad bohoslužeb na Velikonoce

Brodek Prostějova  - na  Zelený čtvrtek mše sv. v 18.00 hod  (možnost obřad mytí nohou, pokud se podaří sehnat k této službě muži)

                                               Křížová cesta  na Velký pátek v 15.00 hod

                                                Velkopáteční obrady  v 18.00 hod

Otaslavice  - Zelený čtvrtek mše svatá v 16.00 hod

                               Velkopáteční obřdy v 16.00 hod,  v 15.15 hod křížová cesta

Želeč -   jen v případě, pokud se podaří sehnat kněz

Vranovice – na Velký pátek v 15.00 hod křížová cesta

BÍLÁ  SOBOTA - pouze jedna vigilie a to v Brodku u Prostějova (pro všechny farnosti) ve  20.00 hod. se vším všudy. Bude i adorace u Božího hrobu.

Slavnost Vzkříšení a velikonoční pondělí bude  ve všech farnostech obvyklý pořad bohoslužeb jako v neděli, ve Vranovicích v neděli  v 17 hod.

5.     Děkanátní pouť

Dne 21.4.2012  proběhně pouť Prostějovského a Vyškovského děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání na svatý Hostýn.  Mše svatá by se předběžně konala v 17.00 hod. Před mší svatou by měl být program – křížová cesta , cesta světla… Bude se zajišťovat autobus.

6.     Adorační dny

3. března sv. Kunhuty – Vranovice  (sobota) – tři hodiny před mší sv. bude výstav Nejsvětější svátosti tj. od 14.00 hod  do 16.30 hod., pak společné zakončení

26. dubna Brodek u Prostějova a Dobrochov –  délka trvání adorace – v Dobrochově  3 hodiny, v Brodku u PV 9 hodin. Časy se dodatečně ještě upřesní.

7.     Ocenění kandidátů – diecézánů za nezištnou práci ve farnostech. Za farnost Brodek byla navržena p. Horáková (praní prádla, starost o kněžské hroby, modlitba růžence), za farnost Želeč p. Kučerová (zpěv, zdobení květinami), za farnost Otaslavice p. Včelková (praní a zašívání prádla, ornátů).

8.     Noc kostelů

Noc kostelů proběhne 1. června 2012.  Pastorační rada navrhla, aby se v rámci akce Noc kostelů střídaly jednotlivé farnosti. Letos proběhne noc kostelů ve farnosti Vranovice. Program  bude ještě doladěn – získat informace o historii kostela, případně by mohl proběhnout varhanní koncert.

9.     K májovým pobožnostem – bude četba z knihy otce Piťhy – Slyšte slovo... – o sv. Cyrilovi a Metodějovi k výročí 1.150 let jejich příchodu na Moravu

10.   Další informace  - 26.5.2012  pouť farníků do Křtin,

3.6. 2012  farní odpoledne – bude projednáno na příštím setkání PR

Setkání biřmovanců - Toto setkání by mělo proběhnout asi 19. května 2012 (sobota)

Program setkání by měl být duchovní i zábavný. Byl navržen výjezd na Kosíř nebo na Kalvárii u Jevíčka. Bude vhodné zjistit dle matriky biřmovanců, kdo byl v posledních 20 letech z farností biřmován a biřmovance oslovit pozvánkou. Organizaci programu  zajistí Pospíšilová, Ševrová, Večeře,  program ještě upřesní.

11.   Akolyté

Vzhledem ke staršímu věku a zdravotnímu stavu akolytů v Brodku je vhodné oslovit mladší muže, kteří by o tuto službu měli zájem. Pater osloví farníky v kostele.

12.   Webová kamera v kostele

Je to možnost pro farníky, kteří se ze zdravotních důvodů již nemohou zúčastnit mše svaté, sledovat místní mši. sv. na internetu. Kamerou je snímán jen přesbytář. Technicky je nutné ještě odzkoušet, zda funguje pro více připojení současně. Pastorační rada souhlasí s použitím webové kamery pro snímání mše sv. Farníci a případně zastupující kněz by měl být informován, že v kostele je nainstalována webová kamera.

13.   Občanské sdružení HraPaMo

Cílem tohoto sdružení je věnovat se dětem v jejich volném čase. Vizí o. s. je rozšířit  svoji působnost i  mezi děti , které  do farnosti nepatří.  Setkání probíhá v orlovně každé úterý od 16 do 18 hodin. Jednou za měsíc je celodenní setkání. Pro děti jsou připraveny různé hry, výlety, promítání aj.

14.   Příští setkání pastorační rady bude 22. dubna 2012.

 

Zapsala Jiřina Urubková

       Dne 12.2.2012

Comments