Zápis PR z 20.11.2011

Zápis z jednání pastorační rady farností Brodek, Otaslavice, Želeč, Vranovice ze dne 20. listopadu 2011

 

Přítomni: P. Vágner P., p. Sedlář, Večeře, Večeřová, Knappová, Ševrová, Pospíšilová, Kalábová, Urubková, Burdová

Omluveni: p. Loníček, Hynek

                   p. Plachá – odchází z pastorační rady (důvod: stěhování – rozloučila se s námi)

 

1.       Zhodnocení pobožnosti na hřbitově na Památku zemřelých – pro příští rok časový posun na dřívější čas, aby bylo možné objet všechny farnosti (Brodek, Otaslavice, Želeč). Kněz kropí všechny hroby. Bude vhodné, když s kropením obejde    hroby jen kněz sám nikoliv se všemi zúčastněnými v průvodu.

2.      I když účast na požehnání spojeném s adorací bývá nízká, pobožnost zůstane zachována, hlavně  v době hodů v jednotlivých farnostech. Adorace je projevem zbožnosti a osobního setkání s Pánem. Problémem je určit hodinu konání této pobožnosti – neměla by být hned po mši sv., ale v odpoledních hodinách mezi 15. až 17. hodinou.

 

Kalendář na dobu adventní a Vánoce

1.       Roráty – Brodek u Prostějova – pondělí a středa  v 7. hod.  (se světelným průvodem a snídaní pro děti

      Otaslavice – čtvrtek – v 6.45 hodin (v době adventní v Otaslavicích čtvrteční večerní          mše nebude)

      Želeč – úterý v 7 hod. , páteční mše bude v obvyklý čas ve večerních hodinách.

2.      I. neděle adventní – na začátku mše sv. proběhne svěcení adventního věnce, pak se rozsvítí první svíce na věnci a nakonec se rozsvítí v kostele.

3.     8.12. slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie (čtvrtek)

                           Želeč – vigilie k svátku 7. 12. v 17.00 hodin

                        Otaslavice  mše sv. 8. 12. v 6,45 hodin (rorátní)

                        Brodek u Prostějova mše sv. 8. 12. v 18.00 hodin

                        Vranovice bohoslužba slova 8. 12. v 17.15 hodin, domluvit s jáhnem p. Valtrem

                        (zajistí p. Burdová)

4.      30.11.  proběhne v Brodku u Prostějova v hasičském domě beseda o Islandu v 17.00 hod.

5.      Betlémské světlo – 23.12. bude dovezeno z Prostějova. O. Vágner domluví skauty (nebo někoho jiného), kteří betlémské světlo do Brodku přivezou.

6.      Mikuláš – nebude se organizovat v rámci farností.

 

Vánoční pořad

1.       Štědrý den 24. 12. (sobota) – Brodek u Prostějova  ve 21.00 hod

Dětská bohoslužba slova v Brodku v 16.00 hod

Vranovice  ve 22.30 hod

Otaslavice ve 24.00 hod

Želeč  - podle toho, zda se podaří dojednat kněze

2.      Boží hod vánoční (25. 12) – pořad bohoslužeb jako obvykle v neděli ve farnostech

II. sv. vánoční  (26.12.)     - pořad bohoslužeb jako obvykle v neděli ve farnostech

Ve Vranovicích mše sv. 25.12. a 26.12. nebude.

3.      27.12.  (úterý, sv. Jana) – žehnání vína – Želeč v 8.00 hodin

4.      30.12. (pátek sv. Sv. Rodiny)  - obnova manželských slibů – nebude, neboť se čas kryje s koncertem „Rybova česká vánoční mše“, který by měl probíhat v době  cca od 17.30 do 20.00 hodin.

5.      31.12. (sobota, Silvestr) -  Vranovice  v 17.00 hodin  děkovná mše sv. s děkovnou adorací

6.      1.1.2012 (neděle, sl. Matky Boží) – pořad bohoslužeb v jednotlivých farnostech jako obvyklý nedělní pořad. Ve Vranovicích mše. sv. již nebude.

 

7.      6.1.2012 sv. Zjevení Páně –  mše sv. v Brodku u Prostějova v 16.00 hod.

                                                                        mše sv. v Želči v 18.00 hod.

                                                                  mše sv. v Otaslavicích 5.1.2012 (vigilie) v 17,00 hod.

8.      7.1.2012 (sobota) mše sv. ve Vranovicích – ještě se domluvit, zda bude pořad bohoslužbu ze sv. Zjevení Páně nebo Křtu Páně, zda se bude světit křída, kadidlo, zlato.

 

Další akce

1.       Tříkrálová sbírka – zorganizovat skupinky v jednotlivých farnostech dle zvyklostí z předchozích roků

2.      7.1.2012 – farní ples se bude konat v Otaslavicích. Hudba je předběžně dohodnuta.  Tisk pozvánek zajišťuje p. Pospíšil. Ostatní organizační záležitosti kolem plesu dojednat s p. Hynkem, (neboť mívá organizační záštitu nad farními plesy i v minulých letech).

3.      Informace k pastoračnímu kalendáři na rok 2012 – bude obdobný jako v roce 2011. Bude doplněn o tyto významné akce:

*  obnova misií – 3/2012

*  žehnání znaku a praporu obce a hasičského praporu ve Vranovicích-Kelčicích 14.7.2012. Dopoledne bude sloužena mše svatá ve Vranovicích za účasti biskupa, odpoledne bude průvod od motorestu ke kapli v Kelčicích, kde proběhne žehnání hasičského praporu.

*  biřmování v Otaslavicích (7.10. nebo 14.10.2012) – 5 biřmovanců s účastí biskupa, který otaslavickou farnost naposledy navštívil v roce 1971, kdy tam bylo poslední biřmování.

 

4. Rok 2012 je vyhlášen jako rokem biřmování – biskup navrhuje setkání biřmovanců biřmovaných za posledních 20 let v jednotlivých farnostech a pokud starší lidé ještě nebyli biřmovaní tak začít přípravu zvlášť pokud se někdo přihlásí

5.       Za p. Plachou, která pastorační radu opustila, jmenovat náhradníka.

6.      Farnost Brodek u PV hledá nového kostelníka. Dvě pomocnice se již přihlásily na výzdobu kostela, ale nechtějí převzít hlavní zodpovědnost. Bylo by vhodné sehnat 2 farníky, kteří by tuto službu vykonávali, aby byla možná  vzájemná zastupitelnost. A to i v případě kostelníka.  Budeme se za to modlit.

7. Pater seznámil přítomné s informacemi z arcibiskupství, jež se týkají úkolů, které by měly přecházet z kněží na laiky. Vzhledem k tomu, že kněží ubývá, měli by se hlavně věnovat pastoraci, kde je jejich úloha nezastupitelná. A laici by měli převzít úkoly, které jsou pro farnost potřebné, ale nemusí je vykonávat kněz (např. ekonomické záležitosti, technické věci související s opravami, aj. ) Z toho důvodu se pro jednotlivé děkanáty zřizují funkce jako např. pastorační asistent, technický administrátor, aj. = pomocníci děkana.

 

 

Zapsala Urubková

Dne 20.11.2011

 

 

 

    

Comments