Vánoční modlitba

Vánoční modlitba

 

Pane Ježíši,

Ty, o kterém Jan Křtitel řekl, že není hoden rozvázat Ti řemínek u opánků. 

Přišel jsi na tento svět jako chudé, bezbranné dítě, a přesto jsi dokázal vnést světlo do všech temnot.

Chceme Ti v tomto vánočním čase, kdy slavíme Tvé narození, poděkovat za to, že ses neštítil lidské bídy a ubohosti a že ses stal Synem člověka.

Přišel jsi do našich hříchů a do naší nedokonalosti. Ty sám dokonalý jsi chtěl být bratrem a přítelem nás hříšných.

Chceme Ti poděkovat za to, žes přišel na zem, abys navždy překonal smrt a abys nám ukázal onu úzkou cestu do Božího království.

Sestoupil jsi na zem a byl jsi člověkem se vším všudy kromě hříchu, abychom my pochopili Boží lásku k nám.

Prosíme Tě, dej nám o letošních Vánocích zakusit něco z Tvé lásky k nám.

Z té lásky, která Tě přiměla sestoupit z královského trůnu a stát se jedním z nás.

Z lásky, pro niž ses narodil do dřevěných jeslí.

Z lásky, jež Tě vedla všemi úskalími lidského života.

Z lásky, která Ti na chvíli vzala blízkost Otce.

Z lásky, kvůli níž jsi sundal královskou korunu a nasadil si korunu z trní.

Z lásky, která dopředu věděla o utrpení, které ji čeká, a přitom měla odvahu dát se do krajnosti.  

Z lásky, která navždy zvítězila nad mocí hříchu a smrti.

 

Svatá Maria, Matko Boží, děkujeme Ti, žes přijala Boží vůli se vším, co od Tebe vyžadovala, a stala ses nám tak příkladem, abychom se i my dokázali všeho vzdát a žít pro Boha.

Prosíme Tě, přimlouvej se za nás u svého Syna a veď nás po Jeho cestách, abychom se jednou všichni setkali v nebeském království.   

 

Amen

 

Comments