Těla a Krve Páně - 7.6.2012

TĚLA A KRVE PÁNĚ - 7.6.2012 – čtvrtek


Liturgické texty

Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy. (I B. str. 349) Ex 24,3-8:

Dnešní úryvek z druhé knihy Mojžíšovy mluví o dovršení a uzavření smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. Byl postaven oltář a podle židovského zvyku u něj proběhla na památku této události bohoslužba s krvavou obětí zvířete. Smlouva bude v průběhu dalších století ze strany vyvoleného národa mnohokrát porušena a znevážena tak, že se Bůh rozhodne nahradit ji smlouvou novou.1. ČTENÍ Ex 24, 3-8: Mojžíš přišel a sdělil lidu všechna Hospodinova slova a ustanovení. Lid odpověděl jedním hlasem: "Splníme všechno, co mluvil Hospodin!" Mojžíš pak všechna Hospodinova slova napsal; časně zrána pak vstal a postavil pod horou oltář a dvanáct pamětních kamenů podle dvanácti kmenů Izraele. Poslal jinochy z izraelských synů, aby obětovali celopaly a přinesli býčky jako pokojné oběti Hospodinu. Mojžíš vzal polovici krve, vlil ji do obětních misek a ( zbylou ) polovicí krve postříkal oltář. Pak vzal knihu smlouvy a četl ji nahlas lidu. A oni řekli: "Poslušně splníme všechno, co mluvil Hospodin." Potom vzal Mojžíš krev, pokropil lid a řekl: "Hle, to je krev smlouvy, kterou s vámi sjednal Hospodin podle všech těchto slov."Komentář ke 2. čtení z listu apoštola Pavla Židům. (I B. str. 350) Žid 9, 11-15:


Výraz „krev smlouvy“, jako jsme slyšeli v prvním čtení, znovu zazní v Ježíšových slovech při ustanovení eucharistie během poslední večeře. Mezi Bohem a lidem byla podle apoštola Pavla uzavřena Nová smlouva. Ježíš sám jednou provždy přinese jednu jedinou oběť vlastního těla a věčnou Boží smlouvu vlastní krví zpečetí. Ti kdo mají na jeho oběti účast, přijímají při slavení eucharistické hostiny jeho tělo a krev v podobě chleba a vína.


2. ČTENÍ Žid 9, 11-15: Bratři! Kristus přišel jako velekněz budoucích hodnot; prošel stánkem větším a dokonalejším, který není udělán lidskýma rukama, to je: nenáleží k tomuto stvořenému světu, a vešel jednou provždy do svatyně, ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tím nám získal věčné vykoupení. Jestliže už samo pokropení krví kozlů, býků posvěcuje ty, kdo jsou nečistí, k čistotě těla, čím spíše krev Krista, který skrze věčného Ducha sám sebe přinesl Bohu jako oběť bez poskvrny, očistí naše svědomí od mrtvých skutků, abychom mohli sloužit Bohu živému.  A proto on je prostředníkem nové úmluvy. Svou smrtí dal dostiučinění za hříchy spáchané v době, kdy ještě platila dřívější úmluva. Tím se povolaným dostává splnění slibu o věčném dědictví.


Komentář k evangeliu podle Marka. ( I B. str. 351) Mk 14, 12-16. 22-26:

V Markově evangeliu je ustanovení eucharistie, které Ježíš slavil během poslední večeře, úzce spjato s blížící se Pánovou smrtí. Ježíš uskutečňuje to, co hlásal. Chléb, který láme svým učedníkům, a kalich s vínem, který jim nabízí, se stávají poselstvím nové smlouvy, potvrzené krví toho,který se obětoval za spásu lidstva.


EVANGELIUM Mk 14, 12-16. 22-26: První den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční beránek, zeptali se učedníci Ježíše: "Kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři?" Tu poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do města, a ( tam ) vás potká člověk, který ponese džbán vody. Jděte za ním, a kam vejde, řekněte hospodáři: 'Mistr vzkazuje: Kde je pro mě večeřadlo, v kterém bych mohl se svými učedníky jíst velikonočního beránka?' On vám ukáže velkou horní místnost opatřenou lehátky a připravenou. Tam nám přichystejte večeři!" Učedníci odešli, přišli do města a nalezli všechno tak, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: "Vezměte. To je mé tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: "To je má krev, (krev) smlouvy, která se prolévá za všechny. Amen, pravím vám: Už nikdy nebudu pít z plodu révy až do toho dne, kdy z nového ( plodu ) budu pít v Božím království."  Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.

- 918 –

Liturgické slaveni Eucharistie


je téma dnešní katechetické homilie podle projektu ČBK „Učící se církev“Lekce 292 s odkazem na znění 2. čtení Žid 9,11-15 a Katechismus katolické církve (KKC) 1345-1355. YOUCAT 213; 214; 215.


Osnova:

Průběh slavení:

bohoslužba slova

obětní dary

Eucharistická modlitba (její části)

Přijímání

Úvod.

Liturgickému slavení Eucharistie jsme se věnovali v několika tématech, na něž odkazujeme podle jednotlivých podotázek podle dnešní osnovy. Dnes postupujeme v návaznosti na KKC a na text YOUCAT.


YOUCAT otázka 213: Které prvky neodmyslitelně patří ke mši svaté?

Odpověď: Každá mše svatá (eucharistie) se člení na dvě hlavní části, na bohoslužbu slova a na slavení eucharistie v užším smyslu. (1345; 1346; 1347).


Průběh slavení:


YOUCAT otázka 215:Kdo koná službu slavení eucharistie?

Odpověď:V každém slavení jedná sám Pán Ježíš. Biskup nebo kněz jej zastupuje.


Křesťané se scházejí na jedno místo k eucharistickému shromáždění, jemuž Kristus sám neviditelně předsedá. (1348).


YOUCAT otázka 214: Jakou strukturu má mše svatá?


Odpověď: Mše svatá začíná vstupními obřady. Po znamení kříže kněz pozdraví shromáždění věřících a následuje úkon kajícnosti. Trojí zvolání KYRIE je holdovací volání k Pánu Ježíši: „Kyrie, eleison – Pane, smiluj se“. O nedělích a o slavnostech následuje GLORIA, v němž se radostně zpívá o tajemství naší spásy:„Sláva na výsostech Bohu a na zemi …“.Vstupní obřady jsou zakončeny vstupní modlitbou. Pak začíná bohoslužba slova.


Bohoslužba slova.


V první hlavní části mše svaté čtou lektoři z knih Starého a Nového zákona mimo evangelia. První čtení je doplněno žalmem s odpovědí lidu. Po hlásání evangelia kněz pronáší promluvu (homilii,kázání), v níž slovo Boží vyloží a aktualizuje takovým způsobem, aby je lid byl schopen přijmout k posílení svého ducha a uplatnit je ve vlastním životě v souladu s Božím zákonem. Poté věřící společně vyznávají svou víru KRÉDO a bohoslužba je zakončena přímluvami. Viz témata: 42–Bohoslužba slova I; (1349); 44 – Bohoslužba slova II.


-919 –

Obětní dary.


Druhá část mše svaté – eucharistická bohoslužba začíná přinášením chleba a vína, které uzavírá modlitba nad dary (1350 ; 1351).


Církev se snaží postavit bohoslužbu oběti tak, aby věrně kopírovala, co nám podle ní Ježíš přikázal konat na svoji památku. Jednotlivé kroky – vzal (příprava a předložení obětních darů)), vzdal díky (eucharistická modlitba), lámal (lámání chleba) a dával (přijímání) –na sebe navazují.


Eucharistická modlitba (její části).

Vrcholem slavení eucharistie je eucharistická modlitba ANAFORA, uvedená modlitbou díkůvzdání - PREFACE, zpěvem SANCTUS (1352) a proměňováním. Při něm jsou dary chleba a vína proměněny v tělo a krev Ježíše Krista - EPIKLÉZE (1353). Další částí eucharistické modlitby je ANAMNÉZE, vzpomínka na Kristovo utrpení, vzkříšení a nanebevstoupení. Plodů oběti se dovoláváme v přímluvách za církev, za sebe navzájem, za živé i mrtvé (1354). Eucharistická modlitba končí závěrečnou DOXOLOGIÍ: kněz pozdvihuje tělo a krev Kristovu nad oltářem a za celé shromáždění vzdává Bohu chválu za to, co nám v Kristu daroval. Shromáždění potvrdí jeho slova hlasitým "amen" a modlitbou Beránku Boží.

Přijímání.

Závěrečná část slavení eucharistie–přijímání - je připravena. ( Viz téma 49 - Obětní hostina-příprava a téma 50 – Obětní hostina-průběh). Předchází ji modlitba Páně Otče náš a lámání chleba. Věřící pak dostávají „nebeský chléb“ a „kalich spásy“, tělo a krev Krista (1355).

Závěr

Součástí slavení eucharistie v liturgii je vždy: hlásání Božího slova, díkůvzdání Bohu Otci za všechna jeho dobrodiní, především za dar jeho Syna, proměňování chleba a vína a účast na liturgické hostině prostřednictvím přijímání těla a krve Páně. Tyto prvky tvoří jediný a týž bohoslužebný úkon.

Viz též Učící se církev (úvody k textům) www. kostely.bk

Vypracoval MUDr. Leopold MannComments