Slavnost Zvěstování Páně 25.3.2009

SLAVNOST  ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – středa -  25.3.2009 – bílá

 

Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše.  (V.  str. 190)    Iz  7, 10-14:

 

Prorocká slova, která vyslechneme, pronesl prorok Izaiáš k judskému králi Achazovi už  kolem roku 732 před Kristem. Jedná se o jeden z nejjasnějších textů, předpovídajících narození Krista z Panny. Je důležitý nejen jako předzvěst zprávy o panenském početí „syna“, ale též s ohledem na souvislost mezi tímto panenstvím a příchodem Mesiáše. Je spojeno s naplněním mesiášského slibu králi Davidovi o jeho slavném potomku, kterého vidíme v Ježíši Kristu, Synu Božím.

 

PRVNÍ ČTENÍ Iz 7,10–14: Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše) „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“ Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je ‚Bůh s námi‘).“

 

Komentář ke 2. čtení z  listu  apoštola Pavla Židům.  (V.  str. 191)  Žid   10, 4-10:

Že je Ježíš Kristus Boží Syn je zřejmé i z dopisů apoštola Pavla. Cituje v nich Ježíšova slova, že proto se stal on, Syn Boží  člověkem, aby obětí vlastního  těla za hříchy lidstva jednou provždy zrušil starozákonní krvavý obětní,  Bohem nechtěný úkon. Přišel, aby jedinečným způsobem  splnil Boží vůli. Jenom Syn Boží je schopen se s Bohem takovým způsobem ztotožnit a svou obětí nás posvětit.

 

DRUHÉ ČTENÍ Žid 10,4–10: Krev býků a kozlů nemůže hříchy odstranit. A tak Kristus, když přicházel na svět, řekl: ‚Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.‘Po prvních slovech: ‚dary ani oběti, celopaly ani oběti za hřích jsi nechtěl a neměl jsi v nich zálibu‘ – a přece to všechno se obětuje podle Zákona – hned dodává: ‚Tady jsem, abych plnil tvou vůli.‘ To první ruší, aby ustanovil to druhé. A touto ‚vůlí‘ jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy.
  

 

Komentář k evangeliu podle Lukáše. ( V. str. 191)  Lk  1, 26-38:

           

Janovo evangelium nám potvrzuje, že příchod Ježíše jako Syna Božího na svět byl Božím poslem přímo zvěstováno Panně Marii, které se ono poselství jako budoucí matky bezprostředně dotýkalo. Ona uposlechla , splnila Boží vůli a skrze její přirozenost získal Ježíš jako pravý Bůh své lidství a stal se též pravým člověkem.


EVANGELIUM Lk 1,26–38: Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.
 

 

   

- 282-

Ježíš – pravý Bůh a pravý člověk  

 

je téma dnešní  katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“–Lekce 83.  s odkazem na znění 2. čtení Žid  10,4-10  a   na Katechismus katolické církve         (KKC) 502 - 507.               

                                                                  

Osnova :

 

a) stal se pravým člověkem a zůstal pravým Bohem

 

b) bludné názory

 

Úvod:

 

Podklady k dnešnímu tématu nalezneme v Katechismu katolické církve v šesti paragrafech kapitoly o Mariině panenském mateřství v Božím plánu a též           v tématu číslo 68 s názvem: „Ježíš Kristus-pravý člověk“ ze 4.1.2009 (viz).

 

Stal se pravým člověkem a zůstal pravým Bohem.

 

Jen pohledem víry můžeme odhalit tajemné důvody, pro které Bůh chtěl, aby se jeho Syn ve prospěch spásy všech lidí  narodil z Marie Panny (KKC 502). Skrze přirozenost své matky získal Ježíš své lidství a stal se pravým člověkem. Poněvadž při jeho vtělení měl absolutní iniciativu Bůh a Ježíšovým Otcem je pouze Bůh, zůstal Ježíš i pravým Bohem (KKC 503).  Ježíšem,  počatým v těle Panny Marie z Ducha svatého, začíná nové stvoření.  Je nový Adam:

 

„První člověk byl utvořen ze země, druhý člověk je z nebe“ (1 Kor 15,47).

 

Kristovo lidství je od samého početí zcela naplněno Duchem svatým  (KKC 504).

Kristovo početí  je zahajuje  nové zrození  generace adoptivních  Božích dětí, uskutečněné  účastí na božském životě v Duchu svatém (KKC 505). Panna Maria se stává novou Evou, matkou Spasitele, všech živých (KKC 506),   matkou Církve (KKC 507).  Maria je vpravdě „Matka Boží“, protože je matkou vtěleného věčného Božího Syna, který je sám Bohem (KKC 509).             

 

Bludné názory.

 

Církev  musela  celá dlouhá staletí (KKC 464) čelit  různým bludům a nesprávným názorům, popírajícím Kristovo pravé lidství, nebo tvrdícím, že je Božím synem pouze adoptivním(KKC 465), nebo věřícím v různá spojení obou osobností. Dlouho přetrvávaly i jiné teorie, jako že lidská přirozenost přestala v Kristu existovat  (KKC 467), nebo činily  z Kristovy lidské přirozenosti jakýsi osobní subjekt (KKC 468).  Církev  od poloviny prvního tisíciletí vyznává, že Ježíš je neoddělitelně  pravý Bůh a pravý člověk; je skutečně Božím Synem, který se stal člověkem, naším bratrem, aniž přestal být Bohem, naším Pánem (KKC 469).

                                            

Viz též Učící se církev (úvody k textům) www. kostely.bk

Vypracoval MUDr.Leopold Mann

 

- 283 -

Comments