Slavnost Seslání Ducha Svatého - 27.5.2012

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - 27.5.2012


Liturgické texty

Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 2,1-11:


Dnešní úryvek ze Skutků apoštolů hovoří o události, kdy o Letnicích, vstupuje do srdcí Ježíšových učedníků Duch svatý a přetváří je tak, aby byli schopní poznávat cestu, kterou chce Bůh přivést všechen lid k plnému společenství s ním v jednotě víry v ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše Krista. Od tohoto okamžiku se začíná rozvíjet mohutné dílo evangelizace. Všichni přítomní jsou naplněni Duchem svatým, který je počíná obdarovávat pozoruhodnými duchovními hodnotami.


1. ČTENÍ Sk 2,1-11: Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: "Ti, co tak mluví, nejsou to Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kapadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky."Komentář ke 2. čtení z prvního listu apoštola Pavla Korinťanům. (I ) 1 Kor 12, 3b-7. 12-13:

Působení Ducha svatého na společenství církve se podle apoštola Pavla projevuje rozmanitým způsobem podle hloubky víry jednotlivců ve vyznání, že Ježíš Kristus je Bůh. Duch svatý usilovným tvůrcem jednoty. Neúnavně přetváří církev v jediné tělo, v tajemné tělo Kristovo, do něhož je každý křesťan začleněn. Do čela služby Církve staví Duch jediného Pána, kterým je Kristus.


2. ČTENÍ 1Kor 12,3b-7.12-13: Bratři ! Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: "Ježíš je Pán."  Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha však jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Tělo je také pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo. Tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo - ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní - všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.


Komentář k evangeliu podle Jana. ( I) Jan 20, 19-23:

Vzkříšený Ježíš, podle svědectví Janova evangelia, při jednom ze svých zjevení, odevzdal svým učedníkům Ducha svatého a spolu s ním i svůj pokoj, své poslání a svou nadpřirozenou moc. Do čela apoštolského sboru postavil svatého Petra. Tento pastýřský úřad Petra i ostatních apoštolů tvoří trvale jeden ze základů církve. V něm pokračují biskupové pod papežovým prvenstvím ve vyučování, posvěcování a řízení Církve dodnes.


EVANGELIUM Jan 20,19-23: Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!" Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: "Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou."

- 911 –

Služba biskupa


je téma dnešní katechetické homilie podle projektu ČBK „Učící se církev“Lekce 290 s odkazem na znění dnešního evangelia Jan 20,19-23 a Katechismus katolické církve (KKC) 880-896 YOUCAT 141; 144; 142.


Navazuje na předcházející lekci 289 – Hierarchické zřízení církve.


Osnova:

a) biskupský sbor a jeho hlava

b) úkol vyučovat

c) úkol posvěcovat

d) úkol řídit

Úvod.

Ježíš povolal dvanáct učedníků a ustanovil je jako stálou skupinu apoštolů, kterým dal do čela svatého Petra. Společně tvoří jeden apoštolský sbor. Právě tak jsou dodnes odpovídajícím způsobem mezi sebou spojení římský biskup, Petrův nástupce, a biskupové, nástupci apoštolů (2.vat. koncil); (880). Tento pastýřský úřad Petra i ostatních apoštolů tvoří jeden ze základů církve. V něm pokračují biskupové pod papežovým prvenstvím (881; 882).


Biskupský sbor a jeho hlava.


Biskupský stav, který je nástupcem sboru apoštolů v učitelském úřadě a v pastýřském vedení, v němž apoštolský sbor stále trvá, je spolu se svou hlavou, římským biskupem a nikdy bez této hlavy, také nositelem nejvyšší a plné pravomoci nad celou církví. Tato pravomoc se však může vykonávat jedině se souhlasem římského biskupa (883).

YOUCAT otázka 141: Co je úkolem papeže?


Odpověď: Papež je jako nástupce svatého Petra a jako hlava biskupského kolegia zárukou jednoty církve. Má nejvyšší pastorační zmocnění a nejvyšší autoritu při rozhodování ve věroučných a disciplinárních otázkách (882).

Biskupský sbor vykonává moc nad celou církví slavnostním způsobem na všeobecném církevním sněmu. Všichni biskupové, kteří jsou členy biskupského sboru, mají právo všeobecného sněmu se účastnit (884). Rozmanitost složení sboru z mnoha jedinců, vybraných z různých krajů světa podle způsobu a řádu, který stanoví římský biskup a jejich sdružení pod jeho hlavou, vyjadřuje všeobecnost a jednotu Božího lidu (885).

Jednotliví biskupové vykonávají svou pastýřskou správu nad částí Božího lidu, která jim byla svěřena. V tom jim pomáhají kněží a jáhnové. Tím, že jsou členy biskupského sboru, podílí se každý z nich na péči o všechny díly všeobecné církve (886). Místní církevní celky, které jsou si blízké a mají stejnou kulturu, vytvářejí církevní provincie, patriarcháty, nebo oblasti. Biskupové těchto seskupení se shromažďují na synodech nebo biskupských konferencích, zaměřených k aktuálním tématům (887).

- 912 –

YOUCAT otázka 144: Jaký úkol je svěřen biskupům?

Odpověď: Biskupové zodpovídají za svěřenou místní církev a spoluzodpovídají za celou církev. Svou autoritu uplatňují ve vzájemném společenství pro blaho celé církve pod vedením papeže.

Úkol vyučovat.

Biskupové se svými pomocníky, kněžími, „mají především povinnost hlásat všem Boží evangelium“ (2. vat koncil), podle příkazu Pána. Jsou zvěstovatelé víry, kteří přivádějí ke Kristu nové učedníky (888). Pod vedením živého učitelského úřadu církve se Boží lid pevně drží víry (889). Pastýřský úkol učitelského úřadu je zaměřen na to, aby Boží lid zůstával v Pravdě (890). Hlava biskupského sboru je přitom vybavena charismatem neomylnosti ve věcech víry a mravů. Neomylný charakter mohou mít také rozhodnutí biskupského kolegia ve společenství s papežem, která se týkají učení víry, například rozhodnutí ekumenického koncilu (891; 892).

YOUCAT otázka 142: Mohou biskupové při vykonávání učitelské pravomoci postupovat v rozporu s papežem a může papež užívat svou učitelskou pravomoc v rozporu s biskupy?

Odpověď: Ne. Biskupové nemohou při vykonávání učitelské pravomoci vystupovat proti papeži, mohou jednat a vyučovat pouze v jednotě s ním. Papež může svou učitelskou pravomoc uplatňovat v jasně stanovených případech i bez aktivní účasti biskupů.

Úkol posvěcovat.

Biskup a kněží posvěcují církev modlitbou, službou slova a udílením svátostí a jsou lidu příkladem svým životem a svou prací (893).

Úkol řídit.

Biskupové řídí svěřené místní církve jako zástupci a vyslanci Kristovi (894) pod vedením papeže (895). Vedou věřící, které mají v péči, jako dobří pastýři (896).

Závěr

Biskupové jsou v prvé řadě apoštoly, věrnými svědky Ježíše, který každého z nich osobně povolal do své blízkosti a svěřil mu poslání. Biskupové tak přinášejí Krista ostatním lidem a vedou lidi ke Kristu. To konají, když hlásají Boží slovo, slaví svátosti a řídí svěřenou místní církev. Biskup jako nástupce apoštolů vykonává svůj úřad mocí apoštolského zmocnění, není tedy jen jakýsi papežův pověřenec či pomocník. Avšak ve svém jednání postupuje v souladu s papežem a pod jeho vedením.

Viz též Učící se církev (úvody k textům) www. kostely.bk

Vypracoval MUDr. Leopold Mann- 913 –

Comments