Pýcha - 30. neděle v mezidobí 24.10.2010

30. NEDĚLE  V MEZIDOBÍ - 24.10.2010 - zelená


Liturgické texty.

 

Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy  (I C)   Sir  35,15b-17.20-22a:

 

Jak uslyšíme z prvního čtení,  Bůh se sklání k pokornému a naslouchá mu.  Není na straně pyšného proti chudákovi. Pyšný nezná Boží lásku a je Bohu vzdálen. Jeho pýcha roste, vždyť je bohatý, moudrý a slavný, ale protože odmítá Boha, netuší hloubku své ubohosti.

 

1. ČTENÍ Sir 35,15b-17.20-22a: Protože Pán je spravedlivý Bůh, nestraní nikomu. Není na straně proti chudákovi a vyslyší modlitbu utištěného. Nepohrdne sirotkovou prosbou ani vdovou, když vylévá svou stížnost. Tíseň utlačeného se skončí, křik ubohého se utiší. Modlitba chudého proniká oblaka a nezastaví se, dokud tam nedojde. Nevzdálí se, dokud Nejvyšší nezakročí, nerozsoudí spravedlivě a neobnoví právo.

 

Komentář ke 2. čtení z 2. listu apoštola Pavla Timoteovi.  (I C)    2 Tim  2,8-13:

 

Život křesťana je boj, jak píše apoštol Pavel Timotejovi. Je to zápas, kdy se neustálými prosbami stáváme tiššími a pokornějšími a usilujeme o to, abychom smýšleli stejně jako Kristus. On nepřišel, aby nás pyšně drtil svou nadřazeností, on se nikdy nevyvyšuje nad druhé, nýbrž, aby se stal chudým, maličkým a vzorem pokory.

 

2. ČTENÍ 2 Tim 4,6-8.16-18: Milovaný! Já už mám prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod. Při mé první obhajobě nikdo se mě nezastal, všichni mě opustili. Kéž je jim to odpuštěno! Avšak Pán stál při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli lidé ze všech národů. A tak jsem byl vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí ode všeho zlého a zachrání pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věčné věky! Amen.

Komentář k evangeliu podle Lukáše.  (IC)  Lk  17,5-10:

 

Jednání farizea z Lukášova evangelia je Ježíšem představeno jako vzorové pro člověka veskrze plného pýchy.  To, co o sobě farizeus říká, ho činí hříšným před Bohem, protože se domnívá, že má právo soudit druhé a vyvyšovat se nad nimi. Je třeba zbavit se pýchy, abys došel spásy. Pyšného, i kdyby násilím přivedli do ráje, nebyl by spokojen. Říkal by: „Proč nejsem na prvním místě?“

 

EVANGELIUM Lk 18,9-14: Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: "Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili, jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: 'Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.' Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: 'Bože, bud' milostiv mně hříšnému.' Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."

 

 

 

 

 

 

 

-598-

 

Pýcha

 

je téma dnešní asketické homilie podle projektu ČBK „Učící se církev“Lekce 186 s odkazem na znění evangelia Lk 18,9-14.

 

Osnova:

 

a) pýcha rozumu – proti Bohu

b) chvástání – proti bližnímu

c) pohrdání druhým

 

Úvod.

Hřích budí hřích. Opakování týchž hříšných skutků plodí neřesti, které jsou opakem ctností a bývají spojeny s hříchy hlavními. Ve výčtu hlavních hříchů člověka, které sleduje Katechismus katolické církve, figuruje pýcha právem na prvním místě (1866), protože je příčinou všech dalších hříchů.

 

Pýcha rozumu – proti Bohu.

 

Ten, kdo se nadřazuje, pomlouvá a odsuzuje své bližní, je člověk, který podlehl rozumové pýše. Sám sebe klame. Zapomíná, že schopnosti mu byly darovány Bohem a vzdělání by nedosáhl bez pomoci druhých lidí. Jeho vzpurná pýcha, která odmítá závislost na Bohu a nutnost podřizovat se mu a která naopak vzdává jen sobě čest, příslušící Pánu, představuje kořen a podstatu hříchu. Pyšný člověk by se měl sklonit před Bohem, naším Stvořitelem a uznat, že potřebuje jeho milost a odpuštění.

 

Chvástání – proti bližnímu.

 

Pýcha je přeceňování sebe a nezřízená touha po uznání a cti.  Je to přehnaný pocit převahy nad druhými lidmi. Pyšný člověk se různými způsoby domáhá pozornosti a obdivu. So svätým Tomášom Akvinským môžeme povedať, že pýcha sa poprvýkrát prejavila vo chvíli, keď sa Lucifer v pyšnej nezávislosti na Bohu pokúsil vyvýšiť svoj trón (Iz 14, 12-14). Pýcha se začíná jevit, když někdo rád o sobě mluví, chvástá se, na sobě si zakládá, když si myslí, že je lepší než všichni ostatní a že nikoho nepotřebuje, dokonce ani Boha ne.

 

Pohrdání druhým.

 

Pyšný člověk se vyvyšuje nad jiné a urážlivě se k nim chová, nechce uznat své slabosti a hříchy, chce být vždy jen ctěn a vyznamenáván. Pýchu nazýváme marnivostí či ješitností, když si někdo zakládá na malicherných přednostech; domýšlivostí, pánovitostí, zpupností, nadutostí a drzostí.

 

Z pýchy pochází nezřízená sebeláska a chlubivost; dychtění po slávě a žárlivost; pohrdání bližními, Bohem, náboženstvím, církví; různice, hádky a sváry; vychloubačnost, lživost, přetvářka, žárlivost; zatvrzelost, tvrdošíjnost, neposlušnost a kacířství.

 

 

 

 

-599-

Závěr.

Pýcha je vlastnost, spočívající v nadhodnocení vlastní osoby. Prakticky všechny etické a náboženské systémy pohlížejí na pýchu negativně. Křesťanství ji jmenuje jako první ze sedmi hlavních hříchů a považuje ji za prapůvod všeho zla. Nejhorším zlem pro člověka však není sám hřích, ale pýcha, která ho uzavírá do jeho hříchu a nedovoluje mu otevřít se nabízenému Božímu milosrdenství. Opakem neřesti pýchy je ctnost pokory. Prostředky proti pýše jsou: vzpomínka na vlastní slabost a marnost pozemské slávy, zvláště pak vzpomínka na Ježíšovu pokoru.

 „Kdo se povyšuje, bude ponížen.“ (Mt 23,12), Bůh se staví proti pyšným.“       (1 Petr 5,5).

 

Viz též Učící se církev (úvody k textům) www. kostely.bk

Vypracoval MUDr. Leopold Mann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-600-

Comments