Nanebevstoupení Páně - 13.5.2010

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – čtvrtek - 13.5.2010 bílá


Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (IC) Sk 1,1-11:


Apoštol Lukáš nám v úryvku ze Skutků apoštolů představuje veškeré Ježíšovo dosavadní působení jako cestu, která se definitivně naplňuje a vrcholí jeho přechodem do nebe k Otci. Znovu se však pro nás vrátí jak přislíbil. Ježíšův druhý příchod, stejně zjevný jako jeho nanebevstoupení, bude znamením zahájení definitivního výstupu lidstva k Bohu do objetí Nejsvětější Trojice.

1. ČTENÍ Sk 1,1-11: Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Theofile, o všem, co Ježíš konal a čemu učil až do dne, kdy byl vzat do nebe. Předtím dal svým vyvoleným apoštolům příkaz skrze Ducha svatého. Po svém utrpení jim poskytl mnoho důkazů, že žije: po čtyřicet dní se jim zjevoval a mluvil o Božím království. Když s nimi jedl, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo zaslíbení - "vždyť jste přece o tom ode mě slyšeli: Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým za několik málo dní". A když tak spolu seděli, zeptali se ho: ”Obnovíš teď, Pane, v Izraeli království?" On jim však řekl: "To není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země." Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. Hleděli upřeně k nebi za ním, jak odchází, a najednou vedle nich stáli dva muži v bělostných šatech a řekli: "Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe."

Komentář ke 2. čtení z listu Pavla Efesanům. (IC) Ef 1,17-23:

Apoštol Pavel v listě Efesanům opěvuje úžasný Boží plán, který od věčnosti obklopuje lidstvo a prosí věřící, aby si uvědomovali, co pro ně Bůh připravil. Vzkříšení, nanebevstoupení a svrchovaná Kristova vláda nade vším tvorstvem jsou mocným zjevením živého Boha, který v Kristu přemohl smrt a ukázal nám cestu k sobě do nebeského království, vstříc okamžiku, kdy se celému lidstvu definitivně otevře přístup do nebe.


2. ČTENÍ Ef 1,17-23: Bratři! Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ať vám udělí dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví a jak se ukazuje na nás, na věřících , jeho nesmírně velká moc působením jeho účinné síly. Tak se už projevila jeho síla, když Krista vzkřísil z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebi: vysoko nade všecka knížata, nade všecky mocnosti a síly, nade všecko panstvo - a jak jen se ještě jmenují všechny hodnosti, a to nejen v tomto věku, ale i v budoucím. Ano, 'všechno mu položil k nohám'. A jeho dal jako svrchovanou hlavu církvi: ona je jeho tělem, plností toho, který naprosto všechno ovládá.


Komentář k evangeliu podle Lukáše. ( IC) Lk 24,46-53:


Lukášovo evangelium zmiňuje projevenou radost svědků nanebevstoupení Ježíše. Uvědomili si totiž , že Ježíš přes svůj odchod k Bohu zůstává s nimi po všechny dny. I my můžeme prohlásit, že jsme neustále s ním po Boží pravici, protože ve křtu jsme s Kristem niterně spojeni. Nebe je tedy i naší vlastí. Bůh je s námi a my jsme s ním – a to navždy.


EVANGELIUM Lk 24,46-53: Zakončení svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům:
"Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno obrácení, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky. Hle - já vám pošlu toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti."
 Vyvedl je pak směrem k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A zatímco jim žehnal, odloučil se od nich (a vznášel se k nebi. Oni se mu poklonili) a s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Byli stále v chrámě a velebili Boha.


- 506-

S Kristem v nebi


je téma dnešní katechetické homilie podle projektu ČBK „Učící se církev“Lekce 155 s odkazem na znění 2.čtení Ef 1,17-23 a Katechismus katolické církve (KKC) 1026-1029.


Osnova :


a) Ježíš nám otevřel nebe

b) jsme na cestě k němu


Úvod.Nebe a Boží království je konečným cílem a uskutečněním nejhlubších tužeb člověka, stav svrchovaného a konečného štěstí. Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství a kdo jsou dokonale očištěni, navždy podobni Bohu žijí zde s Kristem, s pannou Marií, s anděli a všemi svatými ve společenství věčné lásky.

Ježíš nám otevřel nebe.


Nebe je blažené společenství všech, kteří jsou dokonale přivtěleni ke Kristu. Otevřel nám je Ježíš Kristus svou smrtí a zmrtvýchvstáním (1026).


Jsme na cestě k němu.Tajemství blaženého společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou v Kristu, překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost (1027).


Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují“ (1 Kor 2,9).


Člověk žijící na zemi mívá o Bohu falešné představy. Bůh nemůže být viděn. Teprve po smrti, až dostaneme příležitost stanout před Boží tváří, uvidíme Boha takového, jaký je. Jeho tvář bude nádherná, přitahující jako nejsilnější magnet, zároveň však v jeho očích uvidíme sebe sama. Uvidíme se takoví, jací jsme. (1028). Ježíš na nebi ve svém Božím království nebude vládnout sám. Bude mít spoluvládce. Například apoštol Pavel svému spolupracovníkovi Timoteovi napsal: „Jestliže vytrváváme, budeme také spolu kralovat.“ (2. Timoteovi 2,12). Ano, věrní křesťané, které Bůh vybral, budou v nebeském Království radostně konat Boží vůli a vládnout spolu s Ježíšem Kristem (1029).


Závěr:Žijeme s nadějí na nebeskou slávu, kterou Bůh slíbil těm, kteří ho milují a konají jeho vůli. Každý z nás může doufat, že dosáhne nebeské radosti jako věčné odměny za dobré skutky vykonané s Kristovou milostí. Ježíš nám svou smrtí a zmrtvýchvstáním otevřel nebe, kde budeme plnit Boží vůli a spolu s ním vládnout.Viz též Učící se církev (úvody k textům) www. kostely.bk

Vypracoval MUDr.Leopold Mann- 507-

Comments