Mariina odpovědˇ víry - 4.neděle adventní 20.12.2009

. NEDĚLE ADVENTNÍ - 20.12.2009 – fialováKomentář k 1. čtení z knihy proroka Micheáše  (IC)    Mich  5,1-4a:

 

V několika verších z knihy proroka Micheáše , psaných  v době  nejvyššího ohrožení  lidu Izraele,  autor předpovídá nejen dočasné rozptýlení vyvoleného národa, ale současně oznamuje Bohem přislíbené  obnovení národa působením moci spravedlivého krále. Prorokuje, že ten se narodí v malém Betlémě. Až evangelista Matouš aplikuje jeho slova na Ježíše, skutečně v Betlémě zrozeného, který se jako Pán ujme svého vyčerpaného a rozptýleného  lidu.

 

1. ČTENÍ Mich 5,1-4a:  „A ty Betléme Efratský, jakkoli maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti. I když je Hospodin opustí až do doby, kdy rodička porodí, zbytek jeho bratrů se vrátí k izraelským synům. Bude stát a pást v Hospodinově sile, ve velebnosti jména Hospodina, svého Boha, oni pak budou žít v míru, neboť jeho moc se rozšíří až do končin země. On sám pak bude pokojem.“

 

 

 

Komentář ke 2. čtení z listu apoštola Pavla Židům .  (IC)    Žd  10, 5-10:

Apoštol Pavel představí Krista v listě Židům jako toho, který přichází, aby zcela naplnil Boží vůli, jako Král a Mesiáš oddaný Božímu záměru. Bůh mu připraví způsob jak přijít na svět. Mocí Ducha svatého bude  jako Boží syn  tajemně vtělen  skrze Pannu Marii. Bude v ní počat, jí zrozen, ona bude právem nazývána jako Bohorodička. V její přítomnosti bude na kříži jednou provždy za hříchy lidí obětován.

 

2. ČTENÍ Žd 10,5-10: Bratři! Když Kristus přicházel na svět, řekl: „Oběti krvavé ani nekrvavé jsi nechtěl, ale připravil jsi mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.“ Po prvních slovech: „Oběti krvavé ani nekrvavé, celopaly ani oběti za hřích jsi nechtěl a neměl jsi v nich zálibu,“ –        a přece to všechno se obětuje podle Zákona - hned dodává: „Tady jsem, abych plnil tvou vůli.“ To první ruší, aby ustanovil to druhé. A touto „vůli“ jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy.

 

 

 

Komentář k evangeliu podle  Lukáše.  (IC)  Lk  1,39-45:

           

Vyprávění z Lukášova evangelia o setkání dvou matek,  požehnaných svatým mateřstvím, obsahuje chvalozpěv, kterým Alžběta uctila Marii za hloubku její víry v uskutečnění  zázračné  proměny, kterou v jejím těle koná Bůh. Postoj Marie charakterizuje souhlas s Božím plánem, jak nás to učí i slova žalmu, která apoštol Pavel vkládá do Ježíšových úst ve druhém čtení: „Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli“.

 

 EVANGELIUM Lk 1,39-45: V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“

 

 

 

 

- 428 –

Mariina odpověď víry

 

je téma dnešní  katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“ – Lekce 130  s odkazem na znění dnešního  evangelia Lk 1,39 a Katechismus katolické církve (KKC)  484-507.                

                                                                 

Osnova :

 

a) Mariino předurčení

b) Neposkvrněné Početí

c) Staň se mi podle tvého Slova

d) Mariino mateřství a panenství

 

Úvod.

Podle rozhodnutí Hospodinovy vůle,  okamžikem zvěstování  Panně Marii Božím poslem o jejím vyvolení k početí dítěte plného božství bylo zahájeno období, kdy začal Bůh podle svého příslibu  uskutečňovat  svůj záměr poslat sám sebe na svět ve svém Synu.  Marii bylo  vyloženo, že se tak může stát mocí  Ducha svatého (484),  posvětit její lůno ke schopnosti božského oplodnění a početí Syna Boha Otce (485). Člověk počatý v těle  Marie Panny  pak bude „Kristus“, to je pomazaný Duchem svatým (Srov. Lk 1,35) již od počátku své lidské existence (486). Církev vyznává ve víře (487) všechna tajemství spojená s Mariiným  předurčením, panenstvím, početím a mateřstvím v 28 paragrafech  Katolického katechismu, z nichž některé  probíráme i v jiných tématech.

 

Mariino předurčení

 

Když Bůh zamýšlel poslat na svět svého Syna, chtěl tak učinit se svobodným souhlasem ženy. K tomu si vyvolil židovskou dívku Marii z Nazareta, pannu zasnoubenou  s Josefem z Davidova rodu (Lk 1,26-27)  (488).  Mariino poslání bylo připravováno příslibem Božím po celý Starý zákon počínaje Evou, navzdory její neposlušnosti (489).

 

Neposkvrněné Početí

 

K tomu, aby se Maria mohla stát Matkou Spasitele, byla od Boha obdařena dary hodnými tak velkého úkolu (2. vat. koncil) (490). Církev si uvědomila, že Maria, plná Boží milosti, musela být vykoupena z jakéhokoliv hříchu už od svého početí, což v 19. století také vyhlásila (491). Touto jedinečnou svatostí byla Maria ozdobena vzhledem k zásluhám svého Syna (492). Proto ji mnozí Otcové nazývají Matkou Boží “celou svatou“ vymodelovanou  Duchem svatým jako „nové stvoření“ (493).

 

Staň se mi podle tvého Slova

 

Marie ochotně naslouchala zvěstování spásné vůle Boha Otce, uvěřila mu, poslušně  přijala jeho poselství a stala se matkou Ježíšovou (494).  

 

„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,37-38).

 

- 429 –

Mariino mateřství a panenství

 

Ten, kterého počala z Ducha svatého a který se stal skutečně  jejím synem,       je věčným Synem Boha Otce, druhou osobou Nejsvětější Trojice. Její mateřství je Božské a církev vyznává, že Maria je skutečně Bohorodička (495). Už od prvních věroučných formulací církev vyznávala , že Ježíš byl počat v těle Panny Marie pouze mocí Ducha svatého. V jejím panenském početí viděli Otcové znamení, že jde opravdu o Božího Syna, který přišel v lidském těle (496).  Už evangelia považují Jeho panenské početí za Boží dílo (497), které v průběhu dějin bylo v očích mnohých zpochybňováno a naráželo na odpor nevěřících (498).  Církev  prohlubuje víru v panenské mateřství Marie učením, že byla Pannou vždy a trvale. Její panenskou čistotu neporušilo, ale naopak posvětilo Kristovo narození(499), které  nebylo narušeno žádným dalším porodem (500). Ježíš je jediným Mariiným tělesným  dítětem. Její duchovní mateřství se vztahuje na všechny lidi.  Bůh tím ustanovil Ježíše za prvního z mnoha našich bratří (501).

 

Mariino panenské mateřství bylo součástí Božího plánu spásy lidstva. Pohledem víry církev učí jak odhalit tajemné důvody, pro které Bůh chtěl, aby se jeho Syn narodil z Panny (502). Jsou uvedeny v Katolickém katechismu (503, 504, 505, 506, 507) a podrobně rozvedeny v tématech 83 – ke slavnosti Zvěstování Páně  a 128 – ke slavnosti Panny Marie (viz).

 

Závěr:

 

Církev učí, že Druhá Božská osoba, Syn Boží, existoval již od věčnosti, po zvěstování Panna Maria z Ducha sv. počala a tak Slovo Boží se stalo tělem. Božská přirozenost Syna se spojila s lidskou přirozeností v osobu Bohočlověka Ježíše Krista. A Maria pro toto spojení lidské a božské přirozenosti v Ježíši je od prvého okamžiku početí matkou Boží ne že by dala Ježíši božství, ale pouze lidství. Protože však je spojeno lidství s božstvím v Ježíši, je Maria matkou Boží. V širším slova smyslu je Maria i matkou Božské Trojice, neboť Ježíš je soupodstatný s Otcem i Duchem sv.

 
 
4. neděle adventní C – 20.12.2009
Lukášovo evangelium 1,39–45
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.
Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“
Kompendium Katechizmu Katolické církve, bod 92. Měl Kristus pravé lidské tělo?
Kristus vzal na sebe pravé lidské tělo, v němž se neviditelný Bůh stal viditelným. Z tohoto důvodu může být Kristus zobrazován a uctíván na posvátných obrazech.
Kompendium Katechizmu Katolické církve, bod 94. Co znamená výraz ‚jenž se počal z Ducha svatého‘?
Znamená, že Panna Maria počala věčného syna ve svém lůně pouze působením Ducha svatého, bez přispění muže: „Duch svatý sestoupí na tebe.“ – oznámil Marii anděl při zvěstování. (Lukášovo evangelium 1,35)
Kompendium Katechizmu Katolické církve, bod 95. Proč je Maria opravdu Matka Boží?
Maria je opravdu Matka Boží, protože je matkou Ježíše. (Janovo evangelium 2,1 a 19,25) Vždyť ten, kterého počala z Ducha svatého a který se stal skutečně jejím synem, je věčný Syn Boha Otce. Je to sám Bůh.
Kompendium Katechizmu Katolické církve, bod 96. Co je to ‚neposkvrněné početí‘?
Bůh od věčnosti darem své milosti vyvolil Marii za matku svého Syna: aby mohla splnit takové poslání, byla Maria počata jako neposkvrněná. To znamená, že byla již od svého početí pro zvláštní milost Boží a předvídané zásluhy Ježíše Krista uchráněna poskvrny prvotního hříchu.
Téma: Mariina odpověď víry; neposkvrněné početí, Mariino mateřství a panenství
Víte, jaká byla hlavní úvaha církevních představitelů ve Francii, když mluvili s Bernardetou Soubirous, které se v Lurdech zjevila Panna Maria? Ptali se Bernardety, jestli se jí Paní představila. Bernadreta nikdy neříkala jméno Panny Marie. Odpověděla, že se jí Paní představila: „Jsem neposkvrněné početí.“ Nato se církevní představitelé ptali Bernardety, jestli tomu rozumí, jestli ví, co to znamená. Odpověděla, že ne.
Kdo je Maria v Božím plánu? Jaké je to s narozením Marie – a jaké potom s narozením Ježíše? Zkusme pátrat, abychom mohli mít jasno. Tedy tak, aby všechno do sebe zapadalo. V Lurdech si tehdy museli dát tu práci.
Maria byla vybrána Bohem – a to dopředu – aby se stala Matkou Spasitele. Bůh toto připravoval. Potom v rozhodujícím okamžiku posílá archanděla Gabriela, aby se i Maria o plánu Boží záchrany dozvěděla. A zároveň je Maria Bohem požádána, jestli souhlasí.
Aby Maria mohla být Matkou Spasitele, byla obdařena dary pro tak velký úkol. Vždyť je andělem pozdravena jako ‚milosti plná‘. Intuice víry církve dává pochopit, že Maria, plná Boží milosti, byla vykoupena už od počátku svého pozemského života, od okamžiku, kdy Maria byla počata. Právě tuto věc výslovně zformuloval papež Pius IX.: Maria je Neposkvrněné početí. Výraz ‚neposkvrněné početí‘ se tedy netýká Ježíšova života – ale počátku života Panny Marie. Neplést to.
A nyní o okamžiku, kdy byl k Marii poslán archanděl Gabriel: Maria dává Bohu souhlas: „Ať se mi stane podle tvého slova.“ To jsou nejkrásnější a nejsilnější slova poslušnosti vůči Bohu. Vždyť Marii tato slova změní život. Vždyť Maria pro tuto poslušnost nejenom „bude s Bohem“ – jako každý z nás, když jednáme podle Boží vůle. Maria mnohem víc: pro svůj souhlas Boha viditelně fyzicky porodí. Maria zažila neuvěřitelnou sílu a zázrak Božího příchodu do života člověka.
Alžběta právě toto poznala – vždyť při setkání Marii pozdravila: „Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?“ Od chvíle, kdy byl Ježíš počat z Ducha svatého, při andělově zvěstování, Bůh v Mariině lůně je na této zemi. To Alžběta poznala a raduje se z toho. Už svatá Alžběta prokazuje Marii úctu jako Matce Boha.
Mohli bychom se i my zeptat „jak jsme si zasloužili, že matka mého Pána přišla ke mně?“ Důležitá otázka pro slavení vánoc – kvůli Ježíšovu příchodu. A důležitá otázka pro každou modlitbu k Panně Marii – ona je ta vznešená, Matka Boží. Musíme popravdě říct, že Ježíšův příchod jsme si zasloužili svým hříchem. Právě hříchem jsem si zasloužil, že Bůh sestoupil a narodil se v Betlémě. Narodil se, aby byl ukřižován a aby vstal z mrtvých. Mě se to týká pro moje hříchy.
Prosme o odpuštění. Olitovaným hříchem a odpuštěním i ke mně přijde Ježíš a radost vánoc.
 
Comments