Maria při zvěstování - Slavnost Zvěstování Páně - 25.3. 2011

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ - pátek- 25.3.2011 – bílá


Liturgické texty

 

 

Komentář k 1. čtení z knihy  proroka Izaiáše. (V  str.190)   Iz  7,10-14:

 

Pokolení, které  Bůh vyvolil ke spáse, v průběhu dějin často odmítalo nechat se Bohem vést. Tak tomu bylo i za vlády krále Achaza, kdy byl Izrael vážně ohrožen vojenským konfliktem. Hospodin tehdy ústy proroka Izaiáše předpověděl, že on sám k lidu sestoupí, aby vedení převzal. Že přijde den, kdy se  prosté židovské dívce narodí dítě, symbolicky pojmenované Emanuel, což znamená „Bůh s námi“. Toto slovo je zapsáno v Písmu  a Boží lid si je neustále připomíná, poněvadž proroctví skutečně došlo svého naplnění v Ježíši Kristu, v němž už Bůh definitivně s lidmi navěky opravdu přebývá.

 

1. ČTENÍ Iz 7, 10 – 14: Hospodin promluvil k Achazovi ( skrze proroka Izaiáše ) "Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!" Achaz však řekl: "Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina." Tu pravil Izaiáš: "Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel ( to je 'Bůh s námi' ) ."


Komentář ke 2. čtení z  listu Pavla Židům.  (V  str. 191)   Žid  10,4-10:

Apoštol Pavel v úryvku z listu Židům představuje Ježíše jako toho, který přichází, aby zcela naplnil Boží vůli. Působením Ducha svatého přijímá lidské tělo z Marie Panny, aby podle Božího plánu posvětil celý život lidstva. Přichází, aby své tělo za naši spásu jednou provždy obětoval.  

 

2.ČTENÍ Žid 10, 4 - 10: Krev býků a kozlů nemůže hříchy odstranit. A tak Kristus, když přicházel na svět, řekl: 'Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.' Po prvních slovech: 'dary ani oběti, celopaly ani oběti za hřích jsi nechtěl a neměl jsi v nich zálibu' - a přece to všechno se obětuje podle Zákona - hned dodává: 'Tady jsem, abych plnil tvou vůli.' To první ruší, aby ustanovil to druhé. A touto 'vůlí' jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy.

 

Komentář k evangeliu podle  Lukáše.  (V  str. 191)  Lk  1,26-38:

 

V Ježíši, zvěstovaném  v Lukášově evangeliu, se uskutečňují všechny prvky zaslíbení dané Bohem našim praotcům. Ježíš je Mesiáš z rodu Davidova.  On je Syn Boží zrozený člověkem. Přichází na svět, aby se stal Zástupcem lidstva před Bohem, Jeho Vykupitelem a Veleknězem.

 

EVANGELIUM Lk 1, 26 – 38:  "Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: "Bud' zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce."Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí odpověděl: "Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." , Maria řekla: "Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova." A anděl od ní odešel.

 

 

- 681-

Maria při zvěstování

 

je téma dnešní katechetické homilie podle projektu ČBK „Učící se církev“Lekce 215  s odkazem na znění dnešního evangelia  Lk 1,26-38 a Katechismus katolické církve (KKC) 484-486,494.                                                              

 

Osnova:

 

a) skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny

b) Duch Svatý na tebe sestoupí

c) staň se mi podle tvého slova

Úvod.

Jako křesťané - učedníci a následovníci Ježíše Krista - věříme v NESTVOŘENÉHO Stvořitele, který nemá počátek ani konec, který je věčně živý,  všemohoucí (tj. nic mu není nemožné), vševědoucí (tj. mající veškeré poznání o všem, všude a navždy), všudypřítomný (tj. prostupující celé stvoření).

 Náš Bůh jedná  a projevuje se ve třech osobách, které jsou v dokonalé jednotě. Vstoupil do dějin lidstva v osobě Ježíše z Nazaretu.  Stal se Zástupcem lidstva před Bohem, Jeho Vykupitelem a Veleknězem. Církev vyznává ve víře  všechna tajemství spojená s Mariiným  předurčením, panenstvím, početím a mateřstvím (487).

Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny.

Syn Boha Otce Ježíš Kristus působením Ducha svatého přijal lidskou podobu - lidské tělo, skrze něž se neviditelný Bůh stal viditelným. Duch svatý, který je „Pánem a dárcem života“, je poslán  posvětit lůno Marie Panny ke schopnosti božského oplodnění a početí Syna Boha Otce (485). Člověk počatý v jejím těle  pak bude „Kristus“, to je pomazaný Duchem svatým (Srov. Lk 1,35) již od počátku své lidské existence (486).

Duch Svatý na tebe sestoupí.

 

Podle rozhodnutí Hospodinovy vůle,  okamžikem zvěstování  Panně Marii Božím poslem o jejím vyvolení k početí dítěte plného božství bylo zahájeno období, kdy začal Bůh podle svého příslibu  uskutečňovat  svůj záměr poslat sám sebe na svět ve svém Synu.  Marii bylo  vyloženo, že se tak může stát mocí  Ducha svatého.

 

 Zvěstování Panně Marii zahajuje "plnost času" (Gal 4,4), to je splnění příslibů a příprav. (Téma 200 o „Plnosti času“  je vhodné zde zopakovat.) Maria je povolána, aby počala toho, v němž "je vtělena všechna plnost božství" (Kol 2,9). Boží odpověď na její "Jak se to stane, vždyť muže nepoznávám?" (Lk 1,34) je dána mocí Ducha: "Sestoupí na tebe Duch svatý" (Lk 1,35) (484).

 

 

 

 

- 682 –

Staň se mi podle tvého slova.

 

Na oznámení, že mocí Ducha svatého porodí „Syna Nejvyššího“, ačkoliv nežije     s mužem, Maria odpověděla tím, že „ochotně uvěřila“ s jistotou, že „u Boha není nic nemožného“: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova       (Lk 1,37-38).

 

„A tak se Maria ?, souhlasící s Božím slovem, stala matkou Ježíšovou. Přijala spásnou Boží vůli celým srdcem a bez jakékoli zábrany hříchu, zasvětila se cele jako služebnice Páně osobě a dílu svého syna a pod ním a s ním - z milosti všemohoucího Boha - sloužila tajemství vykoupení.“ (2 vat. koncil).

 

Jak praví svatý Irenej, ‘svou poslušností se stala příčinou spásy pro sebe i pro celé lidské pokolení (494).

 

Závěr:

Bůh vyvolil Pannu Marii, aby byla matkou jeho Syna, který je sám Bohem. Syn Boha Otce Ježíš Kristus působením Ducha svatého přijal lidskou podobu - lidské tělo, skrze něž se neviditelný Bůh stal viditelným. Panna Maria ze svobodné víry a poslušnosti spolupracovala na lidské spáse.

 

Comments