Manželství - Společná cesta k Bohu - Svátek svaté rodiny - 26.12.2010

SVÁTEK SVATÉ RODINY – neděle - 26.12.2010 – bílá

Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy. (I A)   Sir 3,3-7.14-17a:

 

Výňatek z knihy Sirachovcovy, naplněný vírou a ryzí lidskostí, nás upozorňuje, že na základě dobrých rodinných vztahů může člověk lépe konat vůli Boží, nabádající  nás k životu v lásce. Úryvek také říká, jakou odměnu a jaké dary dostane od Hospodina ten, kdo dodržuje čtvrté Boží přikázání. Rodiče,  žijící v duchu křesťanské úcty ke svátosti manželství, za odpovědnou výchovu  svých dětí obdrží navíc nezbytnou Boží milost ke zdokonalení  vzájemné lásky v jejich osobním manželském životě.  

 

1. ČTENÍ Sir 3, 3-7. 14-17a: Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí otce, bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku. Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábne-li mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti, žes měl soucit s otcem, započítá se ti (jako náhrada) za tvé hříchy.

Komentář ke 2. čtení z listu apoštola Pavla Kolosanům.  (I A)   Kol 3,12-21:

 

Apoštol Pavel zařadil do listu Kolosanům, jako odpověď na konkrétní problémy jejich každodenního života, soubor pravidel  k dodržování náležitých křesťanských  rodinných  vztahů. Vyjmenovává v něm základní rodinné hodnoty, které mají být zachovány  s tím, že jejich vzorem se stane životní styl Pána Ježíše spolu s jeho svobodou a poslušností Otcovy vůle. Pravým poutem každé křesťanské rodiny je Ježíš.

 

2. ČTENÍ Kol 3, 12-21: Bratři! Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.  Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte (za to) vděční. Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Vy ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to sluší na křesťanky. Vy muži, mějte svou ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoutsky. Vy děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů. Vy otcové, nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu.

 

Komentář k evangeliu podle Matouše.  (IA)  Mt  1,18-24:

 

Apoštol Matouš představuje v evangeliu rodinu Josefa a Marie jako jedinečný  vzor rodinného života.  Ukazuje rodinu, která žila plnohodnotným lidským životem a přitom poznala co je to chudoba, pronásledování a utrpení.  Dnes potřebuje pomoc  hodně rodin. Například rodiny rozbité neshodami mezi manželi, žijící na dně společnosti nebo v emigraci. Ani Svatá rodina nebyla bez problémů, ale Boží přítomnost jí dávala sílu, klid a vnitřní pokoj.

 

EVANGELIUM Mt 2, 13-15. 19-23: Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil." Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Z Egypta jsem povolal svého syna.' Když Herodes zemřel, zjevil se v Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země, protože ti, kdo ukládali dítěti o život, už zemřeli." Vstal tedy, vzal dítě i jeho matku a odebral se do izraelské země. Ale když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem Archelaus, bál se tam jít, a podle pokynu ve snu se odebral na území galilejské. Šel tedy a usadil se v městě, které se jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků: 'Bude nazýván Nazaretský.'

- 636-

Manželství – společná cesta k Bohu.    

 

je téma dnešní katechetické homilie podle projektu ČBK „Učící se církev“Lekce 199 s odkazem na znění  Katechismu katolické církve (KKC) 1633-1643 a dnešní modlitby po přijímání:

 

 „…posiluješ nás tělem a krví svého

Syna, dej, ať stále následujeme příklad sv. Rodiny…“

 

Osnova:

 

a) účinky a milosti svátosti manželství (KKC 1638–1642)

b) dobra a požadavky manželské lásky (KKC 1643)

c) smíšená manželství a rozdílnost kultu (KKC 1633–1637)

Úvod.

 

Manželský svazek je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost manželství. O této svátosti nalezneme poučení v 7. článku  Katechismu katolické církve. Již jsme probírali téma 137 - Příprava na manželství (1612 – 1632) ze 17.1.2010, na něž dnešní téma navazuje, aby pokračovala tématem 116 - Dobra a požadavky manželské lásky ( 1643-1658)  ze 4.10.2009.   

Účinky a milosti svátosti manželství.

 

Svátost manželství vytváří mezi manželi trvalé a výlučné pouto.(Kompendium KKC  346). Sám Bůh pečetí souhlas manželů. Proto uzavřené a dokonané manželství mezi pokřtěnými nemůže být nikdy rozloučeno. Kromě toho tato svátost uděluje manželům nezbytnou milost, aby dosáhli svatosti v manželském životě a k odpovědnému přijetí dětí a jejich výchově (1638; 1639; 1640; 1641; 1642).

 

Dobra a požadavky manželské lásky.

 

Manželská láska zahrnuje všechny stránky muže i ženy. Je hluboce zaměřena na osobní jednotu, která společenstvím v jednom těle vede manžele k tomu, aby se stali jedno srdce a jedna duše, vyznačující se  nerozlučitelností a věrností (1643).

 

Smíšená manželství a rozdílnost kultu.

 

V mnoha zemích  dochází hodně často ke smíšeným manželstvím mezi katolíkem a pokřtěným, nebo  nepokřtěným  nekatolíkem, což vyžaduje mimořádnou pozornost a opatrnost manželů i pastýřů (1633), aby nedocházelo k případnému prožívání dramat  u rodinného krbu, plynoucích z rozdílné náboženské mentality (1634). V některých případech je k uzavření smíšeného manželství předem nutný souhlas církevní autority, jinde je potřebné organizovat  pro manžele společnou pastoraci  (1635; 1636) zejména tam, kde jeden z manželů je nevěřící (1637).

 

 

Viz též Učící se církev (úvody k textům) www. kostely.bk

Vypracoval MUDr. Leopold Mann

 

- 637-

Comments