Lukašovo evangélium - 2.neděle adventní 6.12.2009

2. NEDĚLE ADVENTNÍ – 6.12.2009 – fialová


Komentář k 1. čtení z knihy proroka Barucha  (IC)   Bar  5,1-9:

 

V prvním čtení vyslechneme chvalozpěv,  jehož tématem je blížící se konec vyhnanství vyvoleného národa a obnovení hlavního města. Podle proroka Barucha Bůh přislibuje svým dětem život ve spravedlnosti, z něhož vyprýští radost, pokoj a úcta k Bohu. Tím se také Jeruzalém skutečně proslaví. Prorok nás vede k poznání, že setkání  s Bohem, který přichází,  je zdrojem radosti pro ty, kdo mu patří a kdo v Něho ani v utrpení nepřestali doufat.

 

1. ČTENÍ Bar 5,1-9: Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se          v ozdobu věčné slávy, kterou ti dává Bůh.  Přioděj se rouchem spravedlnosti od Boha a vstav si na hlavu korunu slávy Věčného. Každému, kdo je pod nebem, ukáže Bůh tvůj jas. Neboť navěky ti bude dáno jméno od Boha: „Pokoj spravedlnosti“ a „Vznešenost bázně Boží“. Vzchop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině, pohleď na východ a podívej se na své děti, které se shromáždily na rozkaz Svatého od východu slunce až na západ. Jak se radují z toho, že Bůh na ně pamatoval! Neboť vyšly z tebe pěšky, vedeny od nepřátel, ale Bůh je přivede k tobě, nesené se slávou jako na královském trůnu. Bůh totiž rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké pahorky, a vyplnit údolí na rovnou zemi, aby Izrael kráčel bezpečně k Boží slávě. Také lesy a každý vonný strom zastíní Izraele na Boží rozkaz. Ano, Bůh přivede Izraele, který se bude radovat ve světle jeho velebnosti,   s milosrdenstvím a se spravedlnosti, která z něho prýští.

 

Komentář ke 2. čtení z listu apoštola Pavla Filipanům.  (IC)    Flp  1, 4-6. 8-11:

Z vroucích slov  apoštola  Pavla psaných Filipanům můžeme vycítit velikost jeho pastýřského nasazení.  Úryvek  z jeho listu dosvědčuje, že v prvotních společenstvích církve  přebývalo silné očekávání druhého příchodu Ježíše Krista. Právě ono bylo základem duchovního úsilí křesťanů, které po smrti apoštola Pavla postupně  ochabovalo.  Jeho průvodce na cestách apoštol Lukáš však svým dílem - evangeliem a dějinami církve - dokonale  navázal na Pavlovo misijní poslání.

 

2. ČTENÍ Flp 1,4-6.8-11: Bratři! Ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal, dokončí ho až ke dni Krista Ježíše. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech vroucně hořím láskou Krista Ježíše. A za to se modlím: ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě.

 

Komentář k evangeliu podle  Lukáše.  ( IC)  Lk  3, 1-6:

           

Letošní adventní dobou začíná podle Vatikánského řádu cyklus C, rok nedělních čtení evangelií podle Lukáše. Jeho dílo Evangelium a Skutky apoštolů doprovází křesťana na etapě misionářského hlásání evangelia čili vydávání svědectví Kristu. Dnešní výňatek, pro Lukáše typicky položený na přesných dějepisných souvislostech, je doplněný starozákonným chvalozpěvem proroka Izaiáše, zaměřeným na očekávaný příchod Mesiáše.

 

Evangelium Lk 3,1-6: V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem     v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boži slovo Jan, syn Zachariášův.  Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řeči proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“

 

- 419-

Lukášovo evangelium (Lukášův rok) Lk 3, 1-6

je téma dnešní biblické homilie podle projektu „Učící se církev“ – Lekce 127. 

                                                                  

Osnova :

 

a) Lukášův rok: navázat na historické údaje – Lukášův způsob

„historik“ mezi evangelisty

 

b) autor, doba vzniku, svéráz

 

Úvod.

 

Podle  prohlášení  2. vatikánského koncilu má slovo Boží takovou sílu a moc, že je pro církev oporou a životem, posilou víry, čistým a trvalým pramenem duchovního života. Aby byl lidu  poskytnut bohatěji prostřený stůl Božího slova a aby bylo čtení Písma uspořádáno rozmanitěji a vhodněji, Vatikánský řád zná od roku 1969 3 roční cykly, v nichž  zejména o nedělích zazní  střídavě  tři evangelia. V cyklu A – Matouš, B – Marek, C - Lukáš,  obohacovaná nejdůležitějšími  úryvky z evangelia podle Jana. Letošní adventní dobou je zahájen cyklus C – rok Lukášův.

 

Už v tématu 91 o Skutcích apoštolů (viz) jsme v úvodu lekce  rozdělili  tajemství průběhu křesťanského  života  do čtyř období růstu.  Každému z nich lze jako duchovní příručku připojit jedno ze čtyř evangelií, charakteristické právě pro toto období (ThDr. J. Brož TFKU).

 

Lukášův rok: navázat na historické údaje – Lukášův způsob

„historik“ mezi evangelisty.

 

Lukášovo dílo Evangelium (Lk) a Skutky apoštolů(Sk) doprovázejí křesťana na třetí etapě duchovní cesty, na etapě misionářského hlásání evangelia čili vydávání svědectví Kristu. Lukášovo dílo je velice vhodné k tomu, aby křesťanovi pomohlo přejít od pouhých slov evangelia k víře, že vše je skutečnost. Jen takto přesvědčený věřící je schopen účinně hlásat evangelium druhým lidem. Lukáš je jediný z evangelistů, který za své evangelium připojuje druhou knihu. Zaznamenal v ní počátek historie Církve. Pro něho tajemství Krista pokračuje

v Církvi.

 

Autor, doba vzniku, svéráz.

 

Co víme o Lukášovi? ( ThLic. V. Brož PF UHK) Jako křesťan pocházející z pohanské  Antiochie prokazoval velkou znalost zdejší křesťanské komunity. Povoláním byl lékař. Byl to člověk kulturně vyspělý a vzdělaný, znalec literatury, schopný historického výzkumu, poctivý badatel, obratný spisovatel. Z množství informací, které prověřil a utřídil, byl schopen utkat souvislé, plynulé a napínavé vyprávění jak o Ježíšovi, tak o osudech prvotní Církve. Snad už před křtem patřil mezi „bohabojné“, tedy pohany sympatizující se židovstvím.  Lukáš není jen historik a spisovatel, ale též vynikající teolog, „teolog dějin spásy“.

 

- 420 -

Tradice potvrzuje a četné písemnosti potvrzují, že Lukáš, poté co napsal evangelium, sepsal také Skutky apoštolů. Například sv. Irenej často cituje Skutky a opakovaně píše, že jejich autorem je učedník a následovník apoštolů Lukáš, který byl nejen průvodcem, ale též spolupracovníkem apoštolů, zvláště Pavla. Lukáš patří bezesporu mezi nejschopnější spisovatele Nového zákona. Je zřejmé, že řečtina byla jeho rodným jazykem.  Typickým rysem Lukášova literárního díla je smysl pro chronologii. Události evangelia jsou synchronizovány s politickými dějinami.                                               

 

Také Písmo Nového  zákona  podporuje  tradici, že Lukáš byl skutečně průvodcem apoštola Pavla  na jeho druhé i třetí misijní cestě a že spolu putovali do Jeruzaléma. Nakonec byl  Lukáš věrným průvodcem zajatého Pavla i na cestě do Říma. O Lukášových osudech po Pavlově smrti nevíme nic jistého. Podle některých se dožil 84 let a skončil jako mučedník, podle jiných Lukáš zemřel přirozenou smrtí.

 

Místo sepsání jeho díla je pravděpodobně  Řecko. Co se týká doby sepsání, už prolog mluví o značném odstupu od vyprávěných událostí. Je-li Mk jedním z pramenů pro Lk, pak je nutné počítat s dobou po roce 70. Také vnitřní svědectví evangelia mluví spíše pro pozdější dobu. Žhavé očekávání blízkého konce světa, typické pro první generaci, už pominulo. Slova, jimiž Ježíš předpovídá zkázu Jeruzaléma, také prozrazují znalost skutečného průběhu událostí v r. 70. Většina biblistů dnes klade sepsání třetího evangelia do 80. až 90. let prvního křesťanského století, tedy do stejné doby, v níž vzniklo Matoušovo kanonické evangelium.

 

Lukáš píše své dílo pro komunitu, která má plno problémů, která se ohlíží zpět. Apoštolská generace už pomalu vymírá, čímž se oslabuje pouto mezi původními událostmi a současností. Je to doba,  kdy se do křesťanství infiltrují různé cizí naukové prvky, bludné myšlenky, alternativní návody na spásu. Pro Lukáše však existuje jediné evangelium, jediný Spasitel a jediný Pán, Ježíš.

 

Lukáš používal při psaní osobitý styl. Jeho typickým rysem je, že k sobě vzájemně vztahuje  a vytváří dvojice. Chce-li zdůraznit nějaký fakt nebo určitou pravdu, několikrát ho s malými obměnami opakuje. Často střídá pasáže vyprávění s  rozsáhlými řečmi svých hrdinů.  Píše tehdy běžným řeckým dialektem, uhlazeně a pečlivě.

 

Závěr:

 

Lukáš byl nazýván teologem dějin spásy, poněvadž  ukázal, že Ježíš uskutečňuje spásný plán, který Bůh má s celým světem. Je jediný z evangelistů, který za své evangelium připojuje druhou knihu, historii Církve, v níž tajemství Krista pokračuje. Z jeho evangelií vnímáme dobře Ježíšovu lidskost, jeho zájem o lidi, zvláště ty na okraji společnosti.  Někdy se proto nazývá „evangelium chudých“, „evangelium hříšníků“, „evangelium žen“, mezi kterými zvláštní postavení zaujímá Ježíšova matka Maria. Třetí evangelium bývá označováno též za „evangelium Ducha svatého“.Zaznamenává  působení Ducha  v Ježíšově životě.
 

 Téma: Evangelium svatého Lukáše
Co je potřeba vědět, když přijdu do zákristie a hledám, jaké čtení připadne na dnešní neděli? Kromě jiného je třeba vědět, že se nedělní čtení neopakují po roce, ale po třech letech. Počítá se to na cykly, jsou A, B a C. Každý cyklus začíná první nedělí adventní. Minulou neděli jsme začali cyklus C.
Během celého cyklu C o nedělích čteme z evangelia svatého Lukáše. Pro užitečnému naslouchání úryvku z evangelia, i pro vlastní četbu jednotlivých evangelií, stojí za to něco o svatém Lukáši a o jeho evangeliu říci.
Svatý Lukáš byl vzdělaným člověkem, byl lékařem. Mimo jiné je vidět, jakou pozornost ve svém líčení Ježíšova působení věnoval zázrakům – když Ježíš uzdravoval. Jako lékař si svatý Lukáš dovedl všimnout nemocných, jejich bolesti a utrpení – a velikého daru uzdravení, který Ježíš přinášel.
Svatý Lukáš byl pravděpodobně průvodcem apoštola Pavla na některých jeho cestách. Věděl a slyšel, co apoštol Pavel hlásal. Zároveň nacházíme v Lukášově evangeliu nejpodrobnější líčení Ježíšova dětství. Máme za to, že svatý Lukáš takto do svého evangelia napsal to, co mu vyprávěla Panna Maria. Pohled Panny Marie na Ježíše – jejího syna a zároveň Boha, našeho Pána – musel evangelistu Lukášovi pomoci v pozorném pohledu na Ježíše, když psal řádky evangelia.
Jak a proč se svatý Lukáš rozhodl evangelium napsat, se můžeme dočíst přímo v prvních řádcích. Lukášovo evangelium má úvodní část, jak bylo v tehdejší literatuře zvykem. Dočteme se tedy: „I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován.“ Lukášovo evangelium 1,1–4
Lukášovo evangelium nezapře inspiraci evangeliem Markovým, které tou dobou bylo již napsané. Na rozdíl od ostatních evangelistů svatý Lukáš neskončil své dílo u události Ježíšova nanebevstoupení. Druhá kniha, kterou v Novém Zákoně od svatého Lukáše máme, je kniha Skutků apoštolů. Tam se dozvídáme o seslání Ducha svatého, o působení apoštolů a o životě církve, která sesláním Ducha svatého vzniká.
Celkový pohled na dílo svatého Lukáše, dává rozpoznat tři etapy historie celého světa podle způsobu Božího působení: První etapou historie je období Izraele – tedy Boží aktivita, to co Bůh dal o sobě vědět vyvolenému Izraelskému národu. Druhou etapou je období Ježíšovo. Třetí etapou je doba církve – ta začíná sesláním Ducha svatého, a bude pokračovat, dokud Ježíš znovu nepřijde ve své slávě. V této třetí etapě světových dějin má být Ježíšovo evangeliu rozšířeno až na konec země.
Dnes by mohlo být kratší kázání, kdybyste souhlasili s domácím úkolem: v adventní době si každý večer kousek z evangelia přečíst.

Comments