Kristus-Učitel Svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2 2009

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – pondělí - 2.2.2009 – bílá


Komentář k 1. čtení z knihy  proroka Malachiáše.  (V.  str. 178)     Mal  3, 1 -4:

 

Prorok Malachiáš předkládá národu naději do budoucna. Blíží se den, kdy Bůh znovu zasáhne do života lidí a těm, kdo poslouchali Boží zákony přinese tento den vítězství. Pán přijde. Bude uveden do chrámu. Kdo snese jeho příchod? Kdo obstojí až se objeví? Koho ozáří jeho světlo?

 

 PRVNÍ ČTENÍ Mal  3, 1 - 4: Toto praví Pán Bůh:  "Hle, posílám svého anděla, aby mi připravil cestu. Hned potom přijde do svého chrámu Pán, jehož hledáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte.
Hle, přijde - praví Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu, kdo obstojí, až se objeví? Vždyť je jako oheň, kterým se taví, jako louh, kterým se bílí. Usadí se, aby tavil a tříbil stříbro, očistí syny Leviho a vytříbí je jako zlato a stříbro a potom zase budou obětovat Hospodinu ve spravedlnosti.  Zase bude Hospodinu příjemná oběť Judy a Jeruzaléma jako za dávných dnů, jako za minulých let."

 

Komentář ke 2. čtení z listu Židům.  (V.  str.179)   Žid   2, 14 -18:

Pán přišel a byl uveden do chrámu, aby se stal chrámem pro všechny a jak píše apoštol Pavel, aby je ochránil před mocí zla a  osvobodil od strachu před smrtí. Ježíš se stal učitelem nás všech, aby nám odhalil tajemství svého království.


DRUHÉ ČTENÍ  Žid 2, 14 - 18: Protože sourozenci mají krev a tělo společné, i Ježíš přijal krev a tělo, aby svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla, a vysvobodil všechny ty, kteří byli po celý život drženi v otroctví strachem před smrtí. Je přece jasné, že se neujal andělů, ale Abrahámových potomků.  Proto se ve všem musel připodobnit svým bratřím, aby se stal v jejich záležitostech u Boha veleknězem milosrdným a věrným, a tak usmiřoval hříchy lidu. A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede pomáhat těm, na které zkoušky přicházejí.  

 

Komentář k evangeliu podle  Lukáše. ( V. str. 179)  Lk  2, 22 -40:

           

Pán přišel, aby se stal pro všechny  světlem na cestě do božího království. Když Marie a Josef podle Lukášova evangelia uvedli Ježíše do chrámu, prorok Simeon v něm nebeské světlo uviděl. Z novorozeného Ježíše přímo zářilo jako znamení    o jeho příchodu jako Mesiáše, který odhalí skryté tajemství království nebeského.

 

EVANGELIUM Lk 2, 22 – 40: Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: 'Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!' Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata.Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše.  Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: "Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji,neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu." Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: "On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat - i tvou vlastní duší pronikne meč - aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí." Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova -bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela             z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle Zákona Páně,. vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.


 

- 255 -

Kristus - Učitel

 

je téma dnešní katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“ – Lekce 74  s odkazem na znění dnešního evangelia „mé oči viděli tvou spásu…světlo…“      Lk 2,22 –40 a na Katechismus katolické církve  (KKC 543 – 546).

Osnova:

 

a) všichni lidé jsou povoláni do Božího království

 

b) Boží království patří chudým a maličkým

 

c) pozvání hříšníků

 

d) mluví v podobenstvích

 

Úvod.

 

Boží království je veliké tajemství, které nám přiblížil svým životem,  smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním Ježíš Kristus. Prorok Simeon uviděl nebeské světlo, které z novorozeného Ježíše vyzařovalo, aby nám už od počátku  Ježíšova příchodu na svět počalo ono skryté tajemství odhalovat. Ježíš  byl největším učitelem a hlasatelem  Božího království. Dnešní lekce Učící se církve se ve světle katechismu věnuje pohledu na tuto část tajemství Ježíšova veřejného života.

Všichni lidé jsou povoláni do Božího království.

Ježíš  počal hlásat, že  do Božího království jsou povoláni vstoupit všichni lidé.  Že do něj mohou být přijati lidi ze všech národů. Tuto radostnou zvěst se od něj nejprve dozvídají synové Izraele (KKC 543). 

 

Boží království patří chudým a maličkým.

 

A jako prvním je zjevena těm nejchudším. Oni jsou nejvnímavější ke slovu Ježíšovu. Oni mu rozumí lépe než ti nejmoudřejší a  nejrozumnější. Ježíš sdílí život chudých, od jeslí až po kříž. Zná hlad, žízeň a nedostatek. Ba dokonce se s chudými všeho druhu ztotožňuje a činorodou lásku k nim klade jako podmínku pro vstup do jeho království (KKC 544).

Pozvání hříšníků.

 

K bohatě prostřenému stolu zve Ježíš na hostinu i hříšníky, kteří se k němu s pokorou obracejí. Slovem i skutkem jim ukazuje bezmezné milosrdenství svého Otce k nim. Nejvyšším důkazem této lásky bude Ježíšovo obětování vlastního života  na odpuštění hříchů (KKC 545).

 

 

 

 

 

- 256 -

Mluví v podobenstvích.

 

Příznačným prvkem učení Ježíše jsou jeho podobenství, prostřednictvím kterých volá národy ke vstupu do království nebeského (KKC 546).

 

Matouš 13,10-16:  Učedníci k němu přistoupili a řekli: "Proč k nim mluvíš            v podobenstvích?" On jim odpověděl: "Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou. A plní se na nich proroctví Izaiášovo: `Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí očima a ušima neslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se - a já je neuzdravím.´ Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší.

 

Pán Ježíš v podobenstvích přibližuje to, co se týká Božího království a našeho lidského vztahu k němu, a při tom používá obrazy z běžného lidského života s jeho světlými i stinnými stránkami. Je třeba chtít mu rozumět, chtít se něco o Božím království dovědět. Podobenství jsou pro člověka jako zrcadla a jejich skrytým jádrem je Ježíš  a přítomnost království už v tomto světě.  Vstup i ty do jeho království. Staň se Kristovým učedníkem, abys poznal tajemství nebeského království.

 

Na závěr.

 

Děkujeme Ti, Pane Ježíši, že nám přibližuješ tajemství nebeského království, a ukazuješ, v čem spočívá plný lidský život zde na zemi. Prosíme Tě, otevři naše mysli i naše srdce svým slovům, svému učení. Prosíme Tě o víru, o touhu žít v souladu s Tvým učením, s Tvou vůlí. Prosíme Tě o vedení po Tvé cestě: po cestě pravdy a lásky, po cestě spravedlnosti a milosrdenství. Amen.

 

 

Viz též Učící se církev (úvody k textům) www. kostely.bk

 

Vypracoval MUDr.Leopold Mann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 257 -

 

 

Comments