Dny v liturgickém roce - 7. neděle v mezidobí 20.2.2011

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 20.2.2011 – zelená

Liturgické texty

 

 

Komentář k 1. čtení z 3. knihy Mojžíšovy. (I)    Lv  19,1-2. 17-18:

 

Hospodin prostřednictvím proroka Mojžíše  vzkazuje těm, kteří v něho  věří, aby žili podle Božího povolání v míru, bez nenávisti a milovali svého bližního. Vzájemně odlišné  náboženské smýšlení se nikdy nesmí stávat příčinou nebo záminkou k agresi vůči jiným lidem.

 

1. ČTENÍ Lv 19, 1-2. 17-18: Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv k celému společenství izraelských synů a řekni jim: Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! K svému bratru neměj nenávist, ale otevřeně ho napomeň, aby ses kvůli němu neobtížil hříchem. Nemsti se, nechovej proti svým krajanům zášť, ale miluj svého bližního jako sebe. Já jsem Hospodin!"


Komentář ke 2. čtení z 1. listu apoštola Pavla Korinťanům.  (I)  1 Kor 3,16-23:

Záměrem dopisu apoštola Pavla je upozornit ty, kteří věří v Ježíše Krista na to, co v jejich postojích překáží působení Ducha svatého a současně je vyzývá ke sjednocení.  Je-li pravda, že církev, chrám Boží, nepřemůže žádná síla, je rovněž pravda, že každé jednotlivé křesťanské společenství  se musí vyhýbat sporům, vedoucím k roztržkám a k narušení jednoty křesťanů a celé církve.

 

2. ČTENÍ 1 Kor 3, 16-23: Bratři! Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!  Ať se nikdo neklame! Domnívá-li se někdo z vás, že je moudrý, jak to chce tento svět, musí se napřed stát "pošetilým". Jenom tak se stane moudrým. Moudrost totiž, jak ji chce tento svět, je v očích Božích pošetilost. Stojí přece v Písmě: 'Bůh chytá moudré do jejich chytráctví', a dále: 'Pán zná plány moudrých: nejsou k ničemu.' Proto ať se nikdo nechlubí lidmi. Všecko je přece vaše: Pavel, Apollos i Petr, svět, život i smrt, to, co už tady je, i to, co teprve přijde, všecko je vaše. Vy však patříte Kristu a Kristus Bohu.  

 

 

Komentář k evangeliu podle Matouše.  (I)  Mt  5,38-48:

 

Pohané jednají podle hesla: „Oko za oko zub za zub“.  Ježíš podle Matoušova evangelia nám však svěřil přikázání nebeské nauky, vedoucí k dokonalejší spravedlnosti. Po nás křesťanech se žádá, abychom se za své nepřátele modlili a žili s nimi v míru. Abychom se starali o nemocné a ty, kteří trpí. Abychom            v dobách všeobecné nouze, hladomorů, přírodních katastrof o Boží pomoc prosili, modlili se a přimlouvali se za ni.

 

EVANGELIUM Mt 5, 38-48: Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Oko za oko a zub za zub'. Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, ( tomu ) nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej, a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Miluj svého bližního' a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec."

 

 

- 666-

 

Dny v liturgickém roce zaměřené na duchovní i hmotnou pomoc     

 

je téma dnešní liturgické homilie podle projektu „Učící se církev“Lekce 210.

 

Osnova:

 

– za mír

– jednotu křesťanů

– nemocné

– uprchlíky

– misie

– sdělovací prostředky

Úvod

V dobách všeobecné nouze, hladomorů, přírodních katastrof a morových ran, když si lidé sami nedokázali pomoci, hledali poslední ochranu v rukou Božích. Prosili o ni a také se za Boží pomoc modlili a přimlouvali nejen ve sváteční dny, ale zejména ve dnech, kdy se konala prosebná procesí.

 

V liturgické praxi římskokatolické církve před II. vatikánským koncilem měly dny pro svoji starobylost významné postavení. Mezi věřícími, zejména zemědělci, byly hodně oblíbeny, neboť částečně souvisely s jejich celoroční prací. Byly to:

 

Dny prosebné (rogationes) . Ty vznikly už v křesťanském starověku a byly umístěny uprostřed sváteční doby velikonoční. Měly více méně kající charakter a při prosebných procesích zněly litanie ke všem svatým, prosby za úrodu, za odvrácení jakéhokoliv nebezpečí, zla a škod, za Boží pomoc a ochranu.

 

Dny kvatembrové. Jejich základem snad byly starozákonní postní předpisy. Jednalo se vyloženě o dny kající, spojené s postem, modlitbami a almužnou. Říkalo se jim také „suché dny“.

 

Po II. vatikánském koncilu nový řád liturgického roku (1969) o prosebných dnech praví, že v nich „se církev modlí za nejrůznější potřeby lidí, především za zemskou úrodu a za požehnání pro lidskou práci; tyto dny jsou rovněž příhodné pro veřejné úkony díků“. Bližší stanovení termínů, formy a náplně prosebných dnů bylo svěřeno biskupským konferencím, aby se mohly lépe respektovat místní podmínky.

 

Za mír.

 

Už několik let se 1.leden  pod ochranou Panny Marie, Matky Boží a Matky církve, slaví Světový den modliteb za mír. Skrze něj přichází lidem spása a definitivní usmíření s Bohem. Kristův pokoj je ale zároveň pokojem každého člověka, protože zahrnuje celou řadu lidských, společenských i politických hodnot a jeho základem je  pravda, spravedlnost, láska a svoboda. Náboženská příslušnost se nesmí stávat důvodem nebo záminkou k agresi vůči jiným lidem. Také společná modlitba za mír má respektovat odlišnosti vlastní jednotlivým náboženstvím. Náboženství a modlitba má spojovat a ne rozdělovat.

 

- 667-

Za jednotu křesťanů.

 

O památce Panny Marie, Matky jednoty křesťanů -18.ledna - každoročně začíná týdenní program ekumenických setkání. V roce 2011 mu Světová rada církví a Papežská rada pro jednotu křesťanů našly motto ve Skutcích apoštolů: "Sjednoceni v učení apoštolů, společenství, lámání chleba a modlitbě" (Sk 2,42).

 

Za nemocné.

 

Světový den nemocných (koná se každoročně 11.2. v den památky Panny Marie Lurdské)  je mocnou připomínkou, abychom znovu objevili důležitou přítomnost trpících v křesťanském společenství a stále více hodnotili jejich cenný přínos. Kdo trpí, nesmí být nikdy ponechán sám sobě. Je to velký skutek lásky starat se o toho, kdo trpí! (Jan Pavel II.)

 

Za uprchlíky.

 

20. červen vyhlásilo Světovým dnem uprchlíků Valné shromáždění OSN v roce 2000 jako výraz solidarity s Afrikou, kde byl tento den tradičně oslavován jako Den uprchlíků v Africe. Světový den uprchlíků církev  slaví o nejbližší neděli kolem slavnosti sv. Josefa. K této příležitosti vydává Svatý otec svá  tradiční poselství.

 

Za misie.

 

Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je známý pod názvem Misijní neděle. Je spojený s finanční sbírkou na podporu misijních oblastí a v celé církvi se začal poprvé slavit v roce 1926. Slaví se jako den modlitby a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa.Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.)

 

Za sdělovací prostředky.

 

Sedmá neděle velikonoční je od roku 1967  zvolena  jako světový den  sdělovacích prostředků. K účinnému posílení mnohostranného apoštolátu církve   v oblasti hromadných sdělovacích prostředků se podle rozhodnutí biskupů každoročně koná ve všech diecézích na světě.  V něm jsou věřící poučeni o svých povinnostech v této věci a vybídnuti k modlitbám na tento úmysl i k peněžité sbírce na tento účel; výtěžek je vynaložen na organizování, vydržování a rozvoj církevních zařízení a podniků, a to podle potřeb světové církve.

 

Závěr.

 

Veškeré akce a pobožnosti konané o prosebních dnech mají velký význam, protože vedou k rozjímání tajemství vykoupení, učí meditaci, duchovně obohacují modlitební život.

 

Viz též Učící se církev (úvody k textům) www. kostely.bk

Vypracoval MUDr. Leopold Mann

- 668-

Comments