Církev je apoštolská - 3. neděle v mezidobí - 23.1.2011

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 23.1.2011 – zelená

Liturgické texty

 

Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I A)    Iz  8,23b-9,3:

 

Text prvního čtení, oznamující vítězné osvobození severních kmenů Izraele         z potupné  okupace Asyřanů, nás připravuje na pochopení dnešního evangelia. Tehdejší události, které vešly do dějin, symbolizují zázračné zásahy Boha ve prospěch jeho lidu. Rozradostněný prorok Izaiáš je zde naplněn nadějí, že Boží království k sobě připoutá i tato původně pohanská území.  

 

1. ČTENÍ Iz 8, 23b-9, 3: V první době ponížil Hospodin zemi Zabulon a zemi Neftali, v poslední době však oslaví Mořskou cestu, kraj za Jordánem, Galileu pohanů. Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvětšuješ radost; veselí se před tebou, jako se jásá o žních, jako plesají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jařmo, které ho tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře jsi zlomil jako za midjanských dnů.


Komentář ke 2. čtení z listu apoštola Pavla Efesanům.  (I A)  Ef 1,3-6.15-18:

Apoštol Pavel ve svých listech vyzývá často své spolubratry v křesťanských obcích k jednotě. Ve společenství věřících vznikaly totiž různé náboženské skupiny, svými spory celistvost  církve ohrožující. Pavel je si vědom toho, že je Kristem jako apoštol povolán, aby v zájmu jednoty církve všem sektářským úchylkám od jednolitého hlásání radostné zvěsti bránil.

 

2. ČTENÍ 1 Kor 1, 10-13. 17: Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista:
Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte. Lidé z Chloina domu mi totiž o vás oznámili, moji bratři, že se mezi sebou hádáte. Mluvím o tom, že každý z vás říká (něco jiného) : "Já držím s Pavlem!", "já zase s Apollem!", "a já s Petrem!", "já s Kristem!" Je Kristus rozdělen? Copak byl za vás ukřižován Pavel? Nebo jste byli ve jménu Pavlově pokřtěni? Neposlal mě totiž Kristus křtít, ale kázat radostnou zvěst, a to ne nějakou slovní moudrostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven působivosti.  

 

Komentář k evangeliu podle Jana .  (IA)  Jan  1,1-18:

 

Matoušovo evangelium se zabývá významem Ježíšova návratu do míst, která zmiňuje prorok Izaiáš v prvním čtení. Ježíš Kristus je oním velkým světlem, které osvítilo zdejší pohanské obyvatelstvo a svými výzvami je přimělo, aby se obrátili k Bohu a následovali ho. Ježíš z nich neopomene vybírat a povolávat evangeliu oddané učedníky a budoucí apoštoly, aby se stali svědky Mistrových slov a zázraků a poklad víry dokázali předávat svým nástupcům.    

 

EVANGELIUM Mt 4,12-23: Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše: 'Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině stínu smrti.' Od té doby začal Ježíš hlásat: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království." Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí." Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry, Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho. Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, hlásal evangelium o (Božím) království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu.

 

 

 

- 653-

Církev je apoštolská    

 

je téma dnešní katechetické homilie podle projektu ČBK „Učící se církev“Lekce 205 s odkazem na znění dnešního evangelia Mt 4,12-17 a Katechismus katolické církve (KKC)  857-870.

 

Osnova:

 

a) poslání apoštolů

b) biskupové – nástupci apoštolů

c) apoštolát

Úvod.

 

V modlitbě Věřím v Boha společně vyznáváme, že církev je jedna, svatá, všeobecná a apoštolská (865; 866; 867; 868; 869). Sú to štyri podstatné vlastnosti Cirkvi, ktoré sú navzájom neoddeliteľne spojené. Tyto její čtyři podstatné vlastnosti jsou  navzájem neoddělitelně spojeny. Tak ako pri osobe známeho spoznávame jeho vlastnosti, tak aj Cirkev má svoje špecifické znaky, ktoré sú charakterizujú a pre veriacich sú pevnou orientáciou, ako spoznať pravú Cirkev založenú Kristom. Je založena na apoštolech. (Viz též téma 101–Církev je apoštolská). Kristus chtěl, aby apoštolové nejen učili a řídili církev, ale aby byli i jejím prvkem jednotícím a posvěcujícím (857).

Poslání apoštolů.

Ježíš Kristus si ze 72 učedníků vyvolil 12 apoštolů, Títo dvanásti apoštoli tvoria apoštolský zbor, na čele ktorého určil Ježiš apoštola Petra: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju netvořící apoštolský sbor, do jehož čela určil Ježíš apoštola Petra (858):

 

 "Ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev a pekelné brány ji nepřemohou. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 16, 18-19). Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a co rozvážeš na zemi, bude přijato v nebi "(Mt 16, 18-19).

 

Od Ježíše dostali apoštolové příkaz k misijnímu poslání, moc je vykonat a moc odpouštět hříchy. Stali se Kristovými služebníky, správci Božích tajemství a „Kristovými vyslanci“ (2 Kor 5,20); ( 859). Jejich úloha, bude trvat až do konce světa, protože evangelium, které mají předávat, je pro církev ve všech dobách zdrojem veškerého života (860).

Biskupové – nástupci apoštolů.

 

Aby Božské poslání, které  apoštolům Kristus svěřil, pokračovalo i po jejich smrti, ustanovili apoštolové své nástupce. Uložili jim, aby dílo, které započali, upevnili a dobudovali (861). Dnešní církev je stejná jako církev budovaná apoštoly, protože je vedena nástupci apoštolů a vyznává jejich víru. Jejím základem je Kristus. Apoštolové, jako přímí Kristovi „svědci“, jsou spojovacím článkem mezi životem Krista a životem církve. Činnost biskupů náleží pak až do období „růstu“ církve, ale i oni stále uchovávají církev tak, jak byla založena Kristem a apoštoly (862).

 

Apoštolát.

 

Celá církev je apoštolská. Nástupcami apoštolov sú biskupi, ktorí nastúpili na miesto apoštolov ako duchovní pastieri Cirkvi. Biskupové  nastoupili na místo apoštolů jako pastýři církve. Nástupcem apoštolského sboru je kolegium (sbor) biskupů, v jehož čele stojí Petrův nástupce jako nejvyšší pastýř církve, kterým je římský biskup - papež. V tomto odovzdávaní apoštolského úradu a služby od jednotlivých apoštolov cez konkrétnych biskupov až do súčasnosti treba vidieť nepretrhnutú náväznosť apoštolskej postupnosti .V předávání apoštolského úřadu a služby od jednotlivých apoštolů přes konkrétní biskupy až do současnosti je třeba vidět nepřetržitou návaznost apoštolské posloupnosti (863).

Biskupi tak nielen vo forme akoby „stáročnej štafety“ obdržia v biskupskej vysviacke apoštolskú moc, ale spolu s tým preberajú aj učenie apoštolov, ktorý je im zverený ako poklad viery, ktorý majú na jednej strane chráni a na strane druhej ohlasovať a odovzdávať ďalším generáciám veriacich. - 654-

Biskupové obdrží v biskupském svěcení  nejen apoštolskou moc, ale spolu s tím přebírají i učení apoštolů, který je jim svěřen jako poklad víry. Ten mají chránit,  hlásat a předávat dalším generacím věřících. Nástupcom apoštolského zboru je kolégium (zbor) biskupov, na čele ktorého stojí Petrov nástupca ako najvyšší pastier Cirkvi, ktorým je rímsky biskup – pápež.

 

 „Apoštolát“ nie je však záležitosťou len biskupov, pretože apoštolovať – čiže šíriť Kristovo posolstvo do celého sveta, je úlohou všetkých veriacich."Apoštolát" není však záležitostí pouze biskupů. Šířit Kristovo poselství do celého světa, je úkolem všech věřících. Podle povolání, dobových požadavků, různých darů Ducha svatého, nabývá pak apoštolát různých forem (864).

 

Závěr.

 

Církev je apoštolská. Je zbudována na pevných základech (Mt 16, 18-19). Kristus ji řídí prostřednictvím Petra a ostatních apoštolů, přítomných v jejich nástupcích, papeži a biskupském sboru ve společenství s ním, i když mimo její struktury existuje mnoho prvků posvěcení a pravdy (869; 870;)

 

Viz též Učící se církev (úvody k textům) www. kostely.bk

Vypracoval MUDr. Leopold Mann

 

 

 

- 655-

Comments