Bůh přichází vstříc člověku -Slavnost Svatého Josefa 19.3.2009

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA – čtvrtek -19.3.2009 – bílá

 

Komentář k 1. čtení z druhé  knihy Samuelovy.  (V.  str. 187)     2 Sam  7, 4 -5a. 12 -14a. 16:

 

Ze svého rozhodnutí se Bůh člověku po etapách postupně dává  poznat tím, že mu vyjevuje svá tajemství, svůj spasitelský plán se všemi lidmi, stanovený přede všemi věky v Kristu. Skrze prorocký text z knihy Samuelovy  vystupuje Hospodinovo slovo  o blížícím se příchodu potomka z Davidova rodu, který upevní Boží království navěky.

 

PRVNÍ ČTENÍ 2 Sam 7, 4 - 5a. 12 - 14a. 16: Hospodinovo slovo se ozvalo k Nátanovi: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob, a upevním jeho království. Postaví dům mému jménu a já upevním jeho královský trůn navěky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé království potrvá přede mnou navěky, tvůj trůn bude pevný navždy."

 

Komentář ke 2. čtení z  listu  apoštola Pavla Římanům.  (V.  str. 188)  Řím   4, 13. 16 -18. 22:

I ve druhém čtení z listu apoštola Pavla je vzpomenut Hospodinův slib daný Abrahámovi o slavné budoucnosti jeho potomstva. Lid vzešlý z Abraháma se stane vyvoleným národem a bude připravován na to, aby  z něj vzešel Mesiáš a aby se stal základním kamenem, kolem něhož se jednoho dne shromáždí všechny Boží děti v jednotě církve.

 

DRUHÉ ČTENÍ Řím 4, 13. 16 -18. 22: Bratři! Abrahámovi a jeho potomstvu se dostalo zaslíbení, že bude dědicem světa, ale ne v závislosti na zákoně, nýbrž proto, že byl ospravedlněn na základě víry.  A proto (se člověk stává dědicem) na základě víry, a tím z milosti, poněvadž tak je ono zaslíbení jisté pro všechny, potomky, a to nejen pro ty, kteří mají Zákon, ale i pro ty, kteří mají víru jako Abrahám. Vždyť on je naším společným otcem - jak to stojí v Písmu: 'Ustanovil jsem tě za otce mnoha národů' - před Bohem, kterému on uvěřil, že oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není. Ačkoli už nebylo naděje, on přece doufal a uvěřil, že se stane otcem mnoha národů, protože mu bylo řečeno: 'Tak četné bude tvé potomstvo!'  A proto 'mu to bylo uznáno za spravedlnost'.
  

 

Komentář k evangeliu podle Matouše. ( V. str. 244)  Mt  1, 16. 18 -21. 24a:

           

Plnost zjevení Boha se s konečnou platností projevila v osobě Ježíše Krista, Syna Božího, narozeného podle Matoušova evangelia  v  rodině Josefa  a Marie. Jím Bůh dovršil svůj plán, podle kterého vykročil vstříc lidstvu.  Bůh sám se z lásky zjevil a daroval člověku, aby ho spasil. Každoročně je dnešní březnový den věnován oslavě spravedlivého muže, svatého Josefa, snoubence Panny Marie, pěstouna Ježíše Krista.

 

EVANGELIUM Mt 1, 16. 18 - 21. 24a: Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se  s ní rozejít.Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů." Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal.

 

                                                      - 276-

Bůh přichází vstříc člověku

 

je téma dnešní  katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“–Lekce 81.  s odkazem na znění dnešního evangelia Mt  1, 18-24  a   na Katechismus katolické církve (KKC) 50 - 67.               

                                                                 

Osnova :

 

a) Bůh zjevuje svůj plán

b) v Ježíši Kristu je plnost zjevení

 

Úvod:

 

Název tématu je totožný z názvem druhé kapitoly Katechismu katolické církve (KKC) o Božím zjevení. O tom, že se Bůh z lásky k nám zjevil a v jakých etapách lidských dějin tak činil, pojednává prvních 18 paragrafů prvního článku této kapitoly.

 

Bůh zjevuje svůj plán.

 

Člověk může svým rozumem poznat Boha z jeho díla. K tomu, aby mu Bůh poskytl definitivní a vyčerpávající odpověď na všechny otázky, týkající se smyslu a cíle jeho života, se Bůh zjevil člověku také tím, že mu postupně zjevoval svá tajemství slovy i činy (KKC 50). Ve své dobrotě a moudrosti dokonce rozhodl zjevit  k tomu sebe samého ( KKC 51) Viz též „Díkůvzdání apoštola Pavla v listě Efezským (Ef 1,3 -23).  Tím, že se Bůh zjevuje, chce, aby lidé byli schopni mu odpovědět, poznat a milovat ho víc, než by toho byli schopni sami od sebe (52). Aby si člověk zvykl chápat Boha, použil Bůh metodu zvláštní „božské výchovy“ a postupně po etapách ( 5464)  jej připravuje na přijetí onoho nadpřirozeného zjevení, jímž dává poznat sama sebe, vrcholící v osobě Ježíše Krista, který přišel na svět  v rodině Marie a Josefa (53).

 

V Ježíši Kristu je plnost zjevení.

Kristus, Boží Syn, který se stal člověkem,  je jedinečným , dokonalým a definitivním Slovem Otce, který v něm říká všechno.  Všechna tajemství, která dříve Bůh sděloval po částech prorokům, zjevil  nám Ježíš Kristus naráz  a jednou provždy.  Svatý Jan od Kříže nám k tomu dále říká (65):

 

  Proto, kdyby se nyní chtěl někdo Boha na něco dotazovat nebo od něj žádat nějaké vidění, nejen by se dopouštěl pošetilosti, ale urážel by Boha tím, že neupíná svůj zrak jedině na Krista bez vyhledávání jiné věci nebo nějaké novoty“

 

Slavným příchodem našeho Pána Ježíše Krista je zjevení Boží dokončeno (66). Není však úplně rozvinuto.  Bude úkolem křesťanské víry postupně proniknout celý jeho obsah  (67).                                     

Viz též Učící se církev (úvody k textům) www. kostely.bk

Vypracoval MUDr.Leopold Mann

                                                  - 277-

Comments