5.- Neděle Velikonoční - 6.5.2012

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 6.5.2012


Liturgické texty

Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I)     Sk 9, 26-31:  

Je známo mnoho případů "zázračně" uzdravených lidí. Drtivá většina z nich prodělala duševní nebo i duchovní přerod, podobný obrácení biblického Šavla na Pavla.  Šavel, až chorobně pronásledující křesťany, se setkává se vzkříšeným Ježíšem. Ačkoli byl zprvu oslepen září jeho jasu, vzápětí prohlédne. Dostaneme-li se do podobně krizové situace, například při ohrožení života nemocí, neváhejme  povolat kněze k poskytnutí svátosti nemocných. Umožní nám přimknout se k tomu, který přemohl smrt a je život sám: k Ježíši Kristu, Zachránci.

 

1. ČTENÍ Sk 9, 26-31: Když přišel Šavel do Jeruzaléma, chtěl navázat styk s učedníky, ale všichni se ho báli. Nemohli uvěřit, že on je učedníkem.  Ujal se ho však Barnabáš. Uvedl ho k apoštolům a vypravoval, jak Šavel viděl na cestě Pána, který s ním mluvil, a jak v Damašku neohroženě vystupoval ve jménu Ježíšově. Od té chvíle byl s nimi v Jeruzalémě stále ve styku a směle vystupoval ve jménu Páně. Také rozmlouval s židy mluvícími řecky a přel se s nimi. Ti mu však začali ukládat o život. Jakmile se to bratři dověděli, doprovodili ho dolů do Césareje a odtamtud ho vypravili do Tarsu.  V té době měla církev pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha svatého.

Komentář ke 2. čtení z prvního listu apoštola Jana.  (I)    1 Jan  3,18-24:

Čtení z listu apoštola Jana  poukazuje na důležitost vnitřního klidu a míru. Co uspokojí  naše svědomí v nebezpečí ohrožení života? Kdo udělí útěchu, pokoj a sílu a nemocnému v jeho nouzi?  Přijetím svátosti nemocných je to Kristus – lékař, který vstoupí do lidského nitra a uzdraví jej. On jde přitom za hranice našich možností a činí tu vnitřní proměnu, které my sami nejsme schopni.

  

2. ČTENÍ 1 Jan 3, 18-24:  Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše svědomí, když by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí.  Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha a dostaneme od něho všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé.  A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal.

Komentář k evangeliu podle  Jana.  ( I)  Jan  15, 1-8:

V Janově evangeliu Ježíš užívá obrazu vinného kmene a ratolestí, které z něho vyrůstají, aby názorně přiblížil svůj vlastní význam pro druhé.  Neudržovat spojení s Kristem může znamenat ztrátu všeho. Má proto hluboký smysl požádat kněze o udělení svátosti nemocných vždy, kdy je člověk vážně nemocný.

 

EVANGELIUM Jan 15, 1-8: Ježíš řekl svým učedníkům:  "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ( zůstanu ) ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.  Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně - a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci."

- 899 –

 Přijímaní nemocných

je téma dnešní pastorální homilie podle projektu ČBK „Učící se církev“Lekce 286  s odkazem na znění  2. čtení 1 Jan 3,18-24.   YOUCAT  243;244;245.

 

Osnova:

a) návštěvy nemocných

b) obřad, příprava, význam

 

Úvod.

Svaté přijímání nemocných  je jednou z forem udělení svátosti nemocných.

 

YOUCAT otázka 243: Komu je určena svátost nemocných?

 

Odpověď: Svátost nemocných může přijmout každý věřící člověk, který se ocitá v kritickém zdravotním stavu či situaci .

 

Návštěvy nemocných.

 

Člověk může svátost nemocných přijmout v životě vícekrát. Proto má smysl žádat o tuto svátost i v mladém věku, má li člověk například podstoupit závažnou operaci.

 

Mnozí křesťané v této situaci spojují svátost nemocných se svátostí smíření, se svatým přijímáním či pomazáním: pro všechny případy chtějí podstoupit před Boha s čistým svědomím. Návštěvy nemocných farníků  v domácím prostředí probíhají na základě individuální domluvy s knězem. V případě nutnosti je možné o svátost nemocných žádat kdykoliv.

Obřad, příprava, význam.

Pokud jde o svaté přijímání doma mimo mši, připraví se na vhodný stůl  ubrus, svíčky a kříž. Kdo chtějí přijmout svátost eucharistie, zdrží se (i méně než hodinu) pokrmu, vyjma vody a léků. Následuje úkon kajícnosti anebo svátost smíření a po něm kněz vykoná vlastní obřad:

„Pán s vámi. I s tebou. Bůh nás ve své lásce zve ke stolu svého Syna; nejprve si však uvědomme svou nedostatečnost a přiznejme své hříchy. Smiluj se nad námi, Pane. Hřešili jsme proti tobě. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. A dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Ježíš řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli otcové, a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky.” 

- 900 –

Podávající poklekne a pozdvihne hostii se slovy: „Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.“

Kněz podá hostii se slovy: „Tělo Kristovo.  Amen. Modleme se: Děkujeme ti, Bože, za posvátný chléb života a vroucně prosíme: Dej nám svého Ducha, abychom si uchovali upřímnou oddanost, která nám byla dána působením této svátosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn  i Duch svatý. Amen.“ Po odchodu kněze věřící dále setrvá v usebrané modlitbě.

YOUCAT otázka 244: Jak se slaví svátost nemocných? (pomazání).

Odpověď: Podstatou obřadu  této svátosti je modlitba spojená s pomazáním čela a rukou nemocného posvěceným olejem.

YOUCAT otázka 245: Jaké účinky má svátost nemocných?

Odpověď: Svátost nemocných uděluje útěchu, pokoj a sílu a nemocného v jeho nouzi a utrpení spojuje hlubokým poutem s Kristem. Vždyť náš Pán sám na svém těle prožil náš strach a úzkosti i naše bolesti. U mnohých tato svátost vede k tělesnému uzdravení. A chce-li si Bůh někoho povolat k sobě, dává mu v této svátosti sílu ke všem tělesným i duševním zápasům na jeho poslední cestě. Nemohl-li se nemocný vyzpovídat, působí svátost nemocných také odpuštění hříchů.

Na závěr

Mnozí nemocní se obávají přijetí svátosti nemocných a odsouvají ji na nejzazší možnou mez, protože se domnívají, že si jejím přijetím podepisují  rozsudek smrti („poslední“ pomazání). A přece platí přesný opak: svátost nemocných  je určitým druhem životního pojištění. Kdo jako křesťan doprovází nějakého nemocného, měl by mu pomoci odložit zbytečný strach. Ti, kteří se ocitají v závažném ohrožení života, většinou sami vytuší, že v daném okamžiku je nejdůležitější se okamžitě a bezpodmínečně přimknout k tomu, který přemohl smrt a je život sám: k Ježíši, Zachránci.

 

Viz též Učící se církev (úvody k textům) www. kostely.bk

 

Vypracoval MUDr. Leopold Mann

 

 

 

 

- 901 –

Comments