Poslední soud

První list Korinťanům 15,20–26.28

Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je Kristus; pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí vládu všech možných knížat, mocností a sil.

On totiž musí kralovat, ‚dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám‘. jako poslední nepřátel bude pak zničena smrt. A až mu bude všecko podřízeno, tehdy se i sám Syn podřídí tomu, který mu to všecko podřídil, aby byl Bůh všechno ve všem.

Kompendium Katechizmu Katolické církve, bod 134. Jak se uskuteční návrat Pána ve slávě?

Kristus přijde ve slávě po závěrečném kosmickém otřesu tohoto pomíjejícího světa a dovrší konečné vítězství Boha svým příchodem a posledním soudem. Boží království tak dosáhne plnosti.

Kompendium Katechizmu Katolické církve, bod 135. Jak bude Ježíš Kristus soudit živé i mrtvé?

Kristus bude soudit mocí, která mu náleží jako vykupiteli světa, jenž přišel pro spásu lidí. Tehdy budou odhalena tajemství srdcí i to, jak se každý choval vůči Bohu a bližnímu. Na základě svých skutků bude každý člověk buď obdařen plností života, nebo odsouzen navěky. Tak se uskuteční Kristova plnost (List Efezanům 4,13), v níž bude Bůh všechno ve všem (1. list Korinťanům 15,28).

Kompendium Katechizmu Katolické církve, bod 214. V čem bude spočívat poslední soud?

Poslední (všeobecný) soud bude spočívat v rozsudku blaženého života nebo věčného zavržení, který Pán Ježíš, soudce živých i mrtvých vynese nad všemi lidmi, až před ním, při jeho návratu, budou všichni shromážděni. Po tomto posledním soudu se vzkříšené tělo bude podílet na odplatě, kterou duše dostala při soudu soukromém (=v okamžiku smrti).

Kompendium Katechizmu Katolické církve, bod 215. Kdy nastane poslední soud?

Tento soud nastane na konci světa, jeho den a hodinu zná pouze Bůh.

Téma: Poslední soud.

Povídá si rabín s biskupem: Důstojnosti, můžete vy dosáhnout ještě větší hodnosti? Ano, teoreticky bych se mohl stát kardinálem. A kolik jich na světě je? Desítky.. Tak to nebude nic extra, můžete se stát ještě někým víc? No, šlo by to – ale to už je opravdu jenom teoretická možnost, mohl bych se stát papežem. Papež, to je ten v Římě? To stále není kdovíco.. Na to odpovídá biskup již trochu podrážděně: Vám je to málo? To bych se snad měl stát Králem nebe i země? Rabín na to s úsměvem: No a vidíte, jednomu z našich se to podařilo!

Dnes oslavujeme Krista Krále. Jak se stal králem? Opravdu se ke kralování Ježíš ‚propracoval‘? Vždyť tolik trváme na chudém dítěti narozeném v Betlémě. A kdyby nebylo třech mudrců od východu – ani bychom nevěděli, že zde máme hledat království a krále.

A kde můžeme Ježíšovo království vidět? Odpověď slyšíme v tomto případě přímo z Ježíšových úst – když odpovídá Pilátovi: „Ano, já jsem král. Ovšem moje království není z tohoto světa.“ Janovo evangelium 18,36–37

Tématem dnešní promluvy má být poslední soud. Tedy: konec světa + Ježíšův slavný příchod. Ježíš přijde – v Jeruzalémě po Ježíšově nanebevstoupení apoštolům ohlašoval anděl: „Tento Ježíš znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ Skutky apoštolů 1,11

Víra v Ježíšův druhý příchod – a to takový, že slavný a zjevný – souvisí s Ježíšovým zmrtvýchvstáním. Jako vzkříšený přeci žije, je živý. A přijde.

Apoštol Pavel píše v listě Římanům 8,19: „Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.“ Celé tvorstvo, celá živá příroda čeká na okamžik obnovení světa – to bude chvíle Ježíšova příchodu.

Pokud jde o nás, okamžik Ježíšova příchodu bude okamžikem soudu. Tak jako bude zjevné, že slavně a s mocí přichází Ježíš – stejně zjevné to bude našemu srdci. Najednou budou všechny naše činy a postoje konfrontovány s Králem, který přichází ve slávě a moci. Co se bude dít?

Ježíš v okamžiku soudu oddělí zlé od spravedlivých. To jsme ostatně v dnešním úryvku evangelia slyšeli z Ježíšových úst. (Matoušovo evangelium 25,31–46) Dojde k odhalení skrytých obětí a dobra i skrytého zla a násilí v našich životech. Kristus při svém příchodu zazáří mocí – tak silně, že najednou budou na světle všechny naše skutky. Spravedlivé potom vezme do nebe, hříšníci budou zavrženi v pekle.

První naše otázka, i když ne ta nejlepší, je: „Kdy to bude?“ Abychom se mohli připravit. Kdy nastane slavný Ježíšův příchod, to právě nevíme. Ten den zná pouze Bůh, a toto nám opravdu neřekne dopředu – jak se dočteme na více místech v Bibli.

Naši starost „abychom se mohli připravit“ Ježíš nepřechází mlčením – máme být střízliví a bdělí (První list Soluňanům, nebo-li Tesalonickým 5,6–10): jako služebník, který čeká na pána domu, aby mu v noci mohl otevřít, když se bude vracet. (Markovo evangelium 13,32–37) Nebo jako družičky, které s připravenými lampami čekají na ženicha a jeho slavnostní průvod. (Matoušovo evangelium 25,1–13) Nebo jako hospodář, který je připravený, aby zabránil zloději prokopat se do domu. (Lukášovo evangelium 12,39)

Nezatvrdit srdce (žalm 95,7–8) – o to se tedy máme snažit. Dát Bohu ve svém srdci a ve svém životě více místa. Přestat jednat zle a učit se konat dobro! (Izaiáš 1,16–17) Česky řečeno: polepšit se. Kéž se tak stane. Amen.
Comments