Slavnost Seslání Ducha Svatého - 23.5.2010

Boží Lid - Slavnost Seslání Ducha Svatého 31.5.200


Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (IC) Sk 2,1-11:


Událostí, při které byl v Jeruzalémě o Letnicích 50. den po Velikonocích seslán Duch svatý, tak jak ji popisuje apoštol Lukáš ve Skutcích, bylo dovršeno Ježíšovo zaslíbení o příchodu toho, který ho na zemi zastoupí po jeho nanebevstoupení. Od tohoto okamžiku se začíná rozvíjet mohutné dílo evangelizace. Všichni přítomní byli naplněni Duchem svatým, který je počal obdarovávat pozoruhodnými duchovními hodnotami.


1. ČTENÍ Sk 2,1-11: Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: "Ti, co tak mluví, nejsou to Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kapadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky."

Komentář ke 2. čtení z listu Pavla Korinťanům. (IC) 1 Kor 12,3b-7.12-13:

Apoštol Pavel v listě Korinťanům vysvětluje, jak působí Duch svatý ve společenství církve . To on přetváří církev a je neúnavným tvůrcem jednoty, která je kořenem křesťanského života. Duch svatý obdarovává každého křesťana nejrůznějšími charismaty a trvalou dispozicí k tomu, aby konali dobro a činí věřící ochotnými pohotově poslechnout božská vnuknutí. Mimořádně hodnotné mravní dokonalosti křesťanů, jako plody úsilí Ducha svatého, pak umožňují obdarovaným vyvinout konkrétní snahy o ctnostný a pro společnost a církev prospěšný život.


2. ČTENÍ 1 Kor 12,3b-7.12-13: Bratři! Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: "Ježíš je Pán." Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha však jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Tělo je také pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo. Tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo - ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní - všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.


Komentář k evangeliu podle Jana. ( IC) Jan 20,19-23:


Když se Ježíš podle Janova evangelia zjevil po svém vzkříšení svým učedníkům, daroval jim i Ducha svatého a spolu s ním i svůj pokoj, své poslání a svou nadpřirozenou moc. Prostřednictvím svých apoštolů dodnes pokračuje Ježíš ve svém spásonosném působení v dějinách lidstva a těm, kdo přicházejí, aby přijali Boží odpuštění, a aby se s upřímnou lítosti otevřeli přijetí darů Ducha svatého, dává znovuzrození k novému životu.


EVANGELIUM Jan 20,19-23: Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!" Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: "Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou."

- 510-

Dary a plody Ducha svatého


je téma dnešní katechetické homilie podle projektu ČBK „Učící se církev“Lekce 157 s odkazem na znění 2.čtení 1 Kor 12,3-7.12-13 a Katechismus katolické církve (KKC) 1830-1832.


Osnova :


a) trvalé dispozice

b) sedm darů Ducha Svatého

c) plody Ducha


Úvod.

Křesťané jsou od počátku vedeni církví ke ctnostnému  životu. Svatý Pavel učil: „Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu“ (Flp 4,8). K dokreslení apoštolova návodu dodejme citát Sv. Řehoře:“ Ctnostný život spočívá v tom, že se stáváme podobnými Bohu“. K tomu nám pomáhá Duch svatý svými dary a plody, církví charakterizované rovněž jako ctnosti, významně doplňující ctnosti základní lidské a Božské.


Trvalé dispozice.


Ctnost je trvalá a pevná dispozice konat dobro. Dary Ducha svatého pak trvale příznivě uzpůsobují člověka,aby byl ochoten jednat podle hnutí Ducha svatého (1830).Sedm darů Ducha Svatého.Je sedm darů Ducha svatého; jsou to: moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost a bázeň Boží. Doplňují a přivádějí k dokonalosti ctnosti těch, kteří je přijímají. Činí věřící ochotnými pohotově poslechnout božská vnuknutí (1831).

Dary Ducha Svatého jsou páteří mravního života křesťana.


Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží Synové…Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi“ (Řím 8,14.17).


Plody Ducha.


Křesťané dostávají Ducha, který v nich přebývá, který je vede a uschopňuje žít tak, aby se líbili Bohu. Plody Ducha svatého jsou pak mimořádně hodnotné mravní dokonalosti, které umožňují obdarovaným vyvinout konkrétní úsilí o ctnostný a pro společnost a církev prospěšný život. Tradice církve jich vypočítává dvanáct: láska, radost, pokoj, trpělivost, shovívavost, vlídnost, dobrota, mírnost, věrnost, tichost, zdrženlivost a čistota. (srov. Gal 5,22-23). (1832).
Viz též Učící se církev (úvody k textům) www. kostely.bk

Vypracoval MUDr.Leopold Mann- 511-

Comments