Slavnost Nejsvětější Trojice - 30.5.2010

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – neděle -30.5.2010 – bílá


Liturgické textyKomentář k 1. čtení z knihy Přísloví. (IC) Př 8,22-31:


U Boha od věčnosti existuje Moudrost. Ona se stává pohledem Stvořitele na svět, Slovem, které tvoří dějiny. Slovo dostává příkaz usadit se na zemi, aby přebývalo mezi lidmi. Je vtmeleno do těla Ježíše Krista, který jako Boží Syn, je pravým a dokonalým obrazem neviditelného Boha. Skrze něj a pro něj bylo vše stvořeno.
1. ČTENÍ Př 8,22-31: Toto praví Boží Moudrost: "Hospodin mě vlastnil na počátku svých plánů, odpradávna před svými skutky. Od věčnosti jsem utvořena, od začátku, dříve než povstala země. Než byly propasti, jsem se narodila, než byly prameny, bohaté vodou, dříve než byly zaklíněny hory, před pahorky jsem se narodila, dříve než učinil zemi a shromáždění vod, první hroudy země. Byla jsem tam, když rozpínal nebesa, když nad propastí vyměřoval obzor, když na výsostech upevňoval oblaka, když dával sílu pramenům oceánu, když určoval moři jeho meze, aby vody nepřekročily jeho břehy, když upevňoval základy země, tu jsem u něho přebývala jak nejmilejší dítě, den co den jsem byla jeho potěšením, před ním jsem si v každou dobu hrála, hrála jsem si na okruhu jeho země, rozkoší mi bylo stýkat se s lidmi."


Komentář ke 2. čtení z listu Pavla Římanům. (IC) Řím 5,1-5:

Z listu apoštola Pavla Římanům budeme číst, že cestou ke spáse křesťana je víra v Boží zaslíbení, že mu Bůh dá nový život skrze Pána Ježíše Krista. Stačí jen využít plnost milosti Ducha svatého, který již působí v srdci věřících, aby je vzájemné lásce a  pokoji s Bohem dovedl ke konečnému vítěznému vzkříšení ze smrti.


2. ČTENÍ Řím 5,1-5: Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou přístup k této milosti a pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout slávy u Boha. Ale nejen to! Chlubíme se i souženími. Víme přece, že soužení plodí vytrvalost. Vytrvalost (plodí) osvědčenost, osvědčenost (plodí) naději. Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán.


Komentář k evangeliu podle Jana. ( IC) Jan 16,12-15:


Když podle Janova evangelia Boží Syn na konci své pozemské pouti připravoval své učedníky na svůj odchod k Otci, ohlásil jim příchod Ducha svatého, který je uvede do celé pravdy, aby byli schopni osvojit si Boží pohled na svět. Cílem, ke kterému Bůh směřuje dějiny spásy, je věčné společenství vzájemné lásky mezi Bohem v Nejsvětější Trojici a lidmi v nebeském království.


EVANGELIUM Jan 16,12-15: Ježíš řekl svým učedníkům: "Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí."


- 512-

Zjevení Boha jako Trojice


je téma dnešní katechetické homilie podle projektu ČBK „Učící se církev“Lekce 158 s odkazem na znění 1.čtení Př 8,22-31 a Katechismus katolické církve (KKC) 238-248.


Osnova :


a) Otec zjevený Synem

b) Otec a Syn zjeveni Duchem

c) Člověk stvořen k obrazu Boha – Trojice

Úvod.

Tajemství Nejsvětější Trojice je hlavní tajemství víry a křesťanského života. Je to tajemství Boha, jaký je sám o sobě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého (srov. téma 26) jsme byli pokřtěni, k Němu se modlíme a vyznáváme svou víru. V dějinách spásy se nám Bůh v Trojici zjevuje jako jediný a pravý Bůh.


Otec zjevený Synem.


Mnohá náboženství vzývají Boha jako „Otce“. Židé nazývají Boha Otcem, protože je Stvořitelem světa, se svým „synem Izraelem“(srov. Ex 4,22) uzavřel smlouvu a dal mu Zákon (238). My věříme, že je zdrojem a vzorem lidského otcovství a mateřství. Naši víru o tom skutečnost ovšem ještě přesahuje (239). Veškerou pravdu, že Bůh je od věčnosti „Otec“, nejen ve vztahu ke svému jednorozenému Synu, nám přímo zjevil až Ježíš (240). Apoštolové vyznávají Ježíše jako „Slovo“, které „bylo na počátku u Boha“, „Slovo“ jež „bylo Bůh“ (Jan 1,1), jako „obraz neviditelného Boha“ (Kol 1,15) (241). V jejich stopách pak kráčí církevní tradice. Prohlašuje Syna jako „soupodstatného“ s Otcem, jako toho „který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, nestvořený, jedné podstaty s Otcem“ (242).Otec a Syn zjeveni Duchem.Duch svatý , který působí už od stvoření světa a který kdysi „mluvil skrze proroky“, byl seslán na apoštoly, pobývá mezi učedníky, aby je naučil všemu a uvedl je do celé pravdy (Jan 16,13) (243). Zjevuje plnost tajemství Nejsvětější Trojice (244). Církev uznává,že: Duch svatý, který je třetí osobou Trojice, je Bůh, jeden a rovný Otci i Synu, téže podstaty“ a „S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován“ (245). Latinská tradice vyznání víry říká, že Duch „vychází z Otce i Syna“ (Filioque) (246; 247; 248).


Člověk stvořen k obrazu Boha – Trojice.


Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu a podobě" (Gn 1,26). Použil zde množné číslo. Člověk nebyl stvořen jako obraz jedné osoby, ať už Otce, Syna či Ducha Svatého. Stalo se tak k obrazu Trojice, proto je řečeno „k našemu obrazu". Abychom se nedomnívali, že v Trojici máme věřit ve tři bohy - tato Trojice je jeden Bůh -, je hned nato psáno: „A učinil Bůh člověka k Božímu obrazu" (Gn 1,27) místo „K svému obrazu".


- 513-

Závěr


Tajemství Nejsvětější Trojice je ústřední tajemství víry a křesťanského života. Jen Bůh sám je může dát poznat tím, že se zjevuje jako Otec, Syn a Duch svatý. Vtělení Božího Syna zjevuje, že Bůh je věčný Otec a že Syn je soupodstatný s Otcem, totiž že je v něm a s ním jediný Bůh. Seslání Ducha svatého, kterého Otec posílá jménem Syna a kterého Syn posílá „od Otce“ (Jan 15,26), zjevuje, že je s nimi jediný Bůh. „S Otcem i Synem je stejně uctíván a oslavován.“
Viz též Učící se církev (úvody k textům) www. kostely.bk

Vypracoval MUDr.Leopold Mann- 514-

Comments