Pořady bohoslužeb

   

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B:  13. 1. 2019 - 20. 1. 2019

 

Farní kostely: v Brodku u Prostějova Povýšení Svatého Kříže

v Želči Svatého Bartoloměje a v Otaslavicích Svatého Archanděla Michaela

Obecní Kaple: ve Vincencově Sv. Floriána a v Dobrochově Panny Marie Nanebevzaté

 

Sídlo duchovní správy: Římskokatolická farnost Brodek u Pv., Císařská č. 36, PSČ: 798 07 Duchovní správce: P. Mgr. Pavel Šíra, farář – tel.: 604 759 148, e-mail: p.p.sira@seznam.cz

 

D E N

S L A V N O S T

M Í S T O

Č A S

B O H O S L U Ž B Y

Sobota

12. 1. 2019

Vincencov

17,00h

Na místní úmysl v pořadí

Brodek

18,00h

Příprava na biřmování

 

 

Neděle

13. 1. 2019

 

 

Svátek Křtu Páně

Brodek

7,30h.

Za + Vlastimila a Marii Vychodi-lovy a + Frant. a Marii Langrovy

 

 

Želeč

9,00h.

Za kmotřenku + Marii Ječmín-kovu i manžela

 

 

Otaslavice

10,30h.

Za farníky

Pondělí

14. 1. 2019

 

 

 

 

 

 

 

Úterý

15. 1. 2019

 

 

 

 

 

 

 

Středa

16. 1. 2019

7,50 – CMGymn.Prostějov

 

 

 

Brodek

16,10h

Za Ladislava a Miroslava Pospí-šilovy, rodiče a za živou rodinu

Čtvrtek

17. 1. 2019

 

Otaslavice

8,00h

Za rodiče Vojtkovy, bratra a Švagrovou

 

 

 

Pátek

18. 1. 2019

 

 

 

 

 

Želeč

17,30h

Na úmysl celebranta

Sobota

19. 1. 2019

 

 

 

 

Vincencov

17,00h

Na místní úmysl v pořadí

 

 

Neděle

20. 1. 2019

 

 

2. neděle v mezidobí

Brodek

7,30h.

Za farníky

 

 

Želeč

9,00h.

Za + Františku a Františka Kva-pilovy, syna, zetě a duše v očis.

 

 

Otaslavice

10,30h.

Za + Vlastimila Pazderu, rodiče, bratra a za duše v očistci

 

Další setkání přípravy na biřmování se koná v sobotu 26. ledna 2019.

 

Milí farníci, ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří jste se jakýmkoli způsobem zapojili do přípravy plesu ,nebo jste pomáhali v samotný večer. Vy, kterých se to týká víte, že to stojí nemalé úsilí. Chci poděkovat všem, kteří přispěli finančně či darem do tomboly a podpořili tuto pěknou akci. Jen je škoda, že tak málo farníků z našich farností se zúčastnilo plesu osobně.V minulých letech bylo zvykem, že Tříkrálový ples se konal jak v Brodku, tak v Otaslavicích.Farníci z Otaslavic se mohou již teď těšit na příští rok, kdy se ples bude konat v jejich farnosti.

Ivana Loníčko

Comments