Minikomentáře: Tit 1,10 -3,15 Sol 1,1-10

1/6

Tit 1,10-16

10. Je totiž mnoho (lidí) nepoddajných, mluvků a svůdců - jsou to zvláště ti, co pocházejí ze židovství. 11. Těm je třeba zavřít ústa. Pro špinavý zisk učí věcem, které nejsou správné, a tak rozvracejí celé rodiny. 12. Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: »Kréťané jsou odjakživa lháři, zlá zvěř, líná břicha.« 13. A toto svědectví je pravdivé. Proto je ostře kárej, aby si uchovali zdravou víru 14. a nedbali na židovské báje a příkazy lidí, kteří se obracejí zády k pravdě. 15. Čistým je všechno čisté, ale lidem poskvrněným a nevěřícím není čisté nic. Poskvrněné je jejich smýšlení i svědomí. 16. Tvrdí sice, že znají Boha, ale skutky to popírají: jsou hodni opovržení jako neposlušní a k jakémukoli dobrému dílu neschopní.  ----------------

 

Lze docela snadno rozeznat dva základní typy lidí. Jedni k Vám přistupují skutečně jako lidé, pochválí a ocení to pěkné, jiní jako prasata hledají jenom hnojiště.

 

 

2/6

Tit 2,1-5

1. Uč tomu, co je shodné se zdravým učením: 2. že starší muži mají být střídmí, vážní, umět se ovládat, zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. 3. Totéž platí o starších ženách, že mají být v chování důstojné: ne pomlouvačné, v pití vína umírněné, učitelky v dobrém; 4. mají vést mladé ženy k tomu, aby měly rády svého muže i svoje děti, 5. aby se ovládaly, byly čisté, o domácnost pečlivé, dobrotivé a svému muži podřízené, protože jinak by se o Božím slově mluvilo špatně. ------------------

 

Často slyšíme povzdech: „To je mládež.“ Možná bychom spíš měli vzdychat: „To máme  staré. To máme dospělé.“

 

 

3/6

Tit 2,6-10

6. Stejně tak napomínej mladé muže, aby se ovládali. 7. Ty sám buď ve všem vzorem správného chování: (ukazuj) neporušenost v nauce, vážnost, 8. zdravé učení, jemuž není možné nic vytknout, aby tak o nás protivník nemohl říci nic špatného a byl zahanben. 9. Otroky (vybízej), ať své pány ochotně ve všem poslouchají, ať neodmlouvají 10. a nic si pro sebe nezadržují, ale ať jsou po každé stránce naprosto spolehliví. Tak budou ve všem dělat čest učení Boha, našeho spasitele.  ----------------

 

Zlaté pravidlo života platné pro každého člověka, každé kultury a každého náboženství zní: Co chceš, aby druzí dělali tobě, to dělej ty jim.

 

 

4/6

Tit 2,11-15

11. Projevila se přece Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. 12. Vede nás k tomu, abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně 13. a přitom očekávali v blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele Krista Ježíše. 14. On vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé špatnosti a očistil si nás, abychom byli jeho vlastním lidem, horlivým v konání dobrých skutků. 15. Tak mluv, napomínej a kárej s veškerým důrazem. Nikdo tě nesmí přehlížet.  ---------------

 

Bezbožným životem žije ten, který si nenajde v každém svém pracovním dni čas na setkání s Bohem. Žije bez Boha.

 

 

5/6

Tit 3,1-7

1. Připomínej (všem), ať se podřizují vládě svých představených, aby je poslouchali a byli ochotni ke všemu, co je správné. 2. Ať nikoho neurážejí, ať nejsou hádaví, ale ať se chovají přívětivě a všem lidem ať projevují všemožnou mírnost. 3. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, bloudili jsme, byli jsme otroky všelijakých žádostí a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a nenáviděli jsme se navzájem. 4. Ale pak se projevila dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem; 5. ne (snad proto), že my jsme vykonali něco dobrého, ale ze svého milosrdenství nás spasil v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým. 6. Toho na nás vylil v hojnosti skrze našeho spasitele Ježíše Krista, 7. abychom - ospravedlněni jeho milostí - dostali jako dědictví vytoužený věčný život.  ---------------------

 

Zlo mezi lidmi, urážky, hádky, otroctví žádostí a rozkoší,, zloba, závist a vzájemná nenávist, s kterou se máme možnost denně potkat, není  jen důsledek 40 let vlády komunismu, ale důsledek ztráty víry v našem národě a ochabnuté víry nás samotných.

 

 

 

6/6

Tit 3,8-15

8. Na to, co říkám, se můžeš spolehnout. Proto chci, abys byl v této věci rozhodný, takže se ti, kdo mají víru v Boha, budou snažit, aby vynikali v dobrých skutcích. A to je pro lidi dobré a užitečné. 9. Avšak do pošetilého hloubání, do rodokmenů, do sporů a hašteření o Zákon se vůbec nepouštěj; je to neužitečné a nemá to cenu. 10. Sektáře jednou nebo dvakrát důrazně napomeň, (ale pak už s ním) přeruš styky. 11. Víš přece, že takový člověk je zkažený a sám se odsuzuje. 12. Až k tobě pošlu Artemu nebo Tychika, hned přijď za mnou do Nikopole, protože tam jsem se rozhodl přečkat zimu. 13. Právníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nescházelo. 14. Ale i naši (lidé) ať se učí vynikat v dobrých skutcích, aby (tak pomáhali) v naléhavých potřebách. Pak nebudou neužiteční! 15. Pozdravují tě všichni, kdo jsou tady u mě. Vyřiď pozdrav těm, kdo nás milují a jsou s námi spojeni ve víře. Milost buď s vámi se všemi!  ---------------

 

Jestliže se náš osobní vztah s Bohem neprojeví viditelně v dobrých skutcích. Jsme sice křesťané, ale naprosto neužiteční.

 

 

7/6

1 Sol 1,1-10

1. Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, která je ve spojení s Bohem Otcem a s Pánem Ježíšem Kristem. Milost vám a pokoj! 2. Stále děkujeme Bohu za vás za všechny, když si vás připomínáme ve svých modlitbách. 3. Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá. 4. Víme o vašem vyvolení, bratři Bohem milovaní. 5. Když jsme vám přinesli evangelium, nebyla to jen pouhá slova, naopak: bylo to provázeno (projevy) moci, (činností) Ducha svatého a hlubokým přesvědčením. Vy sami víte, jak jsme se chovali mezi vámi kvůli vám. 6. A vy jste napodobovali nás i Pána, přijali jste nauku v mnohém soužení, s radostí Ducha svatého, 7. takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii a Achaji. 8. Od vás se přece slovo Páně rozšířilo nejen po Makedonii a Achaji, ale i po všech místech se roznesla (zpráva o tom), že jste uvěřili v Boha, takže my o tom už nemusíme nic říkat. 9. Vždyť (tam lidé) sami o tom vypravují, jakého přijetí se nám u vás dostalo a jak jste se od model obráti-li k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému 10. a vyčkávali z nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých, totiž Ježíše; ten nás vysvobozuje od blížícího se (Božího) hněvu.  --------------

 

Jestliže bolestně pociťujeme, jak naše okolí odpadá od Boha, nabízí se nám velmi jednoduchá cesta, jak tomu pomoci. Před námi jí prošli první křesťané v Soluni. Příjmout Slovo evangelia, Slovo Písma, jako Slovo Boží. To znamená s absolutní autoritou v mém osobním životě, která nepřipouští vyjímky.

Comments