Minikomentáře: Kol 3,5 - 4,18

27/4

Kol 3,5-11

5. Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského: smilství, nečistotu, chlípnost, zlou žádostivost a chamtivost, která je modloslužbou; 6. pro tyto věci přichází Boží trest na neposlušné lidi. 7. (Tou cestou) jste kráčeli kdysi také vy, když jste v tom žili. 8. Ale teď i vy to všechno odložte: hněv, prchlivost, zlobu, nactiutrhačné a ošklivé řeči ze svých úst. 9. Neobelhávejte jeden druhého. Svlečte ze sebe člověka starého s jeho počínáním, 10. a oblečte (člověka) nového, který se obnovuje k (správnému) poznání, aby se podobal svému Stvořiteli. 11. Tady už není Řek nebo Žid, obřezaný nebo neobřezaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný; ale všecko a ve všem je Kristus. ----------------------

 

Za modloslužbu většinou považujeme, kdybychom se klaněli nějakému jinému nadpřirozenému božstvu než samotnému Trojjedinému Bohu. Pavel ale mluví o tom, že i chamtivost je modloslužba. Lpění na věcech, „zboštění“ věcí je skutečně modloslužba, protože na první místo klademe věci a ne Hospodina.

 

28/4

Kol 3,12-17

12. Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. 13. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto (odpouštějte) i vy. 14. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. 15. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte (za to) vděční. 16. Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. 17. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko (dělejte) ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.  ----------------------

 

Často bychom si tento úryvek měli číst, protože stručně vystihuje důležité prvky křesťanského života. Může nám to sloužit i jako zrcadlo pro zpytování svědomí. Vždy bude něco, v čem máme ještě rezervy a je potřeba usilovat o zdokonalování.

 

29/4

Kol 3,18-4,1

18. Ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to sluší na křesťanky. 19. Muži, mějte svou ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoutsky. 20. Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů. 21. Otcové, nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu. 22. Otroci, poslouchejte ve všem svoje pozemské pány. Ne abyste sloužili jenom naoko, a tak se chtěli dělat pěknými v lidských očích, ale s upřímným srdcem, z bázně před Pánem. 23. Cokoli děláte, dělejte z duše jako pro Pána, a ne pro lidi. 24. Víte, že od Pána obdržíte za odměnu dědictví - (život věčný). Služte Kristu Pánu! 25. Kdo totiž spáchal křivdu, sklidí to, čím ukřivdil; (u Boha) není stranictví. 4.kap. 1. Vy, páni, dávejte otrokům, co se sluší a patří. Víte přece, že i vy máte Pána v nebi. ---------------------

 

Všemu Bůh dal svůj řád. Také ve vztazích je potřeba tento řád ctít a budeme z toho mít užitek. Ve vztazích tento řád vyžaduje oboustrannou spolupráci. Neexistují jen povinnosti ale také současně práva. Láska nám pomůže objevit obojí a rozvíjet svůj život naplno.

 

30/4

Kol 4,2-9

2. Buďte vytrvalí v modlitbě, buďte při ní bdělí a vděční. 3. Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abychom mohli hlásat tajemnou (pravdu), to je Krista - kvůli tomu jsem teď v žaláři; 4. (vyproste mi,) abych ji rozhlásil tak, jak je to moje povinnost. 5. Vůči těm, kdo nejsou křesťané, se chovejte rozvážně a hleďte v té věci využít vhodné příležitosti. 6. Vaše řeč ať je vždycky laskavá a jadrná. Pak budete umět dát každému správnou odpověď. Osobní zprávy; zakončení 7. Co je se mnou, podrobně vám řekne milovaný bratr Tychikos, věrný pomocník a spoluslužebník v Pánu. 8. Právě proto ho k vám posílám, abyste měli zprávy, jak se mám, a aby přinesl vašemu srdci útěchu. 9. (Posílám) s ním i vašeho krajana Onezima, věrného a milovaného bratra. Ti vám řeknou všechno, co se tady děje. ----------------------

 

Pavel píše: „Aby Bůh otevřel dveře našemu slovu.“. Boží pravda musí otevřít nejdříve srdce kazatele a pak srdce posluchačů. Ne šikovnost kazatele či inteligence posluchačů, ale Boží milost otvírá srdce pro tajemnou pravdu o Kristu.

 

1/5

Kol 4,10-18

 10. Pozdravuje vás Aristarchos, který je tady se mnou ve vězení, a Barnabášův bratranec Marek. O něm jsem vám už poslal vzkaz; přijde-li k vám, přijměte ho (s láskou). 11. Dále vás pozdravuje Ježíš, zvaný Justus. Z bývalých židů jen oni spolu se mnou pracují pro Boží království, a tak se mi stali útěchou. 12. Vzkazuje vám pozdrav váš krajan Epafras. Tento služebník Krista Ježíše nepřestává o vás v modlitbách zápasit, abyste byli pevní a zralí a s přesvědčením plnili vždycky Boží vůli. 13. Ano, mohu to o něm dosvědčit, že velmi pracuje pro vás, pro Laodicejské a Hierapolské. 14. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas. 15. Vyřiďte pozdrav bratřím v Laodiceji, zvláště Nymfovi a křesťanům, kteří se shromažďují v jeho domě. 16. Až si tento list přečtete, postarejte se, aby si ho přečetli také v církevní obci laodicejské, a list laodicejský si také přečtěte i vy. 17. Archippovi řekněte: »Hleď, ať dobře zastáváš službu, kterou jsi dostal od Pána.« 18. (Připojuji) pozdrav vlastní rukou: Pavel. Pamatujte na moje pouta! Milost buď s vámi!  -----------------------

 

Zájem o druhé se projevuje různým způsobem. Často nemůžeme všechny najednou mít u sebe, ale dokážeme je nosit ve svém srdci. A to se děje především modlitbou. Modlitba za druhé je způsob, jak nás Boží láska spojuje.

 


Comments