Minikomentáře: Kol 1,13 - 3,4

20/4

Kol 1,13-20

13. On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. 14. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. 15. On je (věrný) obraz neviditelného Boha, dříve zrozený, než celé tvorstvo. 16. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, (svět) viditelný i neviditelný: ať jsou to (andělé) při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. 17. (Kristus) je dříve než všechno (ostatní) a všechno trvá v něm. 18. A on je hlava těla, to je církve: on je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má ve všem prvenství. 19. (Bůh totiž) rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost (dokonalosti), 20. a že skrze něho usmíří se sebou všecko (tvorstvo) jak na nebi, tak na zemi tím, že jeho krví (prolitou) na kříži zjedná pokoj. ...............

 

Bůh zůstává neviditelný, ale přesto má viditelnou podobu v osobě Ježíše Krista. Když vidíme Krista, vidíme neviditelného Boha. Vidět Krista vlastně znamená, že vidíme jeho skutky milosrdenství, že slyšíme jeho slova, že se s ním a k němu modlíme. Bůh křesťanů je Bůh blízký.

 

21/4

Kol 1,21-23

21. I vy jste byli kdysi odcizeni (Bohu) a s ním pro (svoje) smýšlení a špatné skutky znepřáteleni. 22. Ale teď on (i s vámi) obnovil dobrý poměr skrze (Kristovo) lidské tělo vydané na smrt. To proto, abyste byli před ním svatí, neposkvrnění a bezúhonní. 23. Jen musíte vytrvat ve víře, opřeni o pevné základy, a nesmíte se nechat odvrátit od naděje, (kterou vám přineslo) evangelium, jak jste ho slyšeli a jak bylo kázáno všemu tvorstvu pod nebem, a já, Pavel, jsem se stal jeho služebníkem.  ..............

 

Nenechejme se odradit od naděje. Spousta různých věcí nás chce zviklat, odvést od důvěry v Boha. Ať už jsou to vnější okolnosti nebo naše vnitřní pocity a hříchy. Ale naděje v Boha je důvěra uprostřed bouří.

 

22/4

Kol 1,24-29

24. Teď sice pro vás trpím, ale raduji se (z toho), protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět (do plné míry) Kristových útrap; (má z toho prospěch) jeho tělo, to je církev. 25. Do jejích služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo, 26. totiž to tajemství, které bylo skryté od věků a od pokolení, ale které teď bylo odhaleno jeho věřícím: 27. těm Bůh chtěl oznámit, jaké bohatství (božské) slávy je pro pohany v tomto tajemství, že Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu. 28. O něm my kážeme, každého člověka napomínáme, každého člověka učíme s veškerou moudrostí, abychom každého člověka učinili dokonalým ve spojení s Kristem. 29. O to usilovně pracuji a zápasím, jak mi on k tomu dává svou sílu a jak se ona ve mně mocně projevuje.  .................

 

Ježíš ve svém oslaveném těle již netrpí. Ale trpí v církvi (pronásledování, nemoci, chudoba, atd.), která je také jeho tělem. Proto naše utrpení je skutečně účast na utrpení Krista. A tak jako utrpení Krista mělo spásný význam, tak i naše utrpení není beze smyslu. Bohu díky za to.

 

23/4

Kol 2,1-8

1. Rád bych totiž, abyste si byli vědomi, jaké tvrdé boje svádím o vás, o Laodičany a tolik ostatních, kteří mě nikdy neviděli na vlastní oči. 2. Chci je povzbudit v srdci, aby je pevně pojila láska, a dosáhli úplného poznání v celém jeho bohatství. Tak se dobře obeznámí s tím Božím tajemstvím, (totiž) o Kristu. 3. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.

4. Říkám to proto, aby vás nikdo nemohl mást klamnými důkazy. 5. Vždyť i když jsem tělem od vás daleko, aspoň duchem jsem s vámi, a mám radost, když vidím, že je u vás dobrý pořádek a že vaše víra v Krista je pevná. 6. Jako jste přijali, že Kristus Ježíš je Pán, tak žijte dále ve spojení s ním, 7. v něm buďte zakořeněni a na něm stavějte, utvrzení ve víře, jak jste v ní byli vyučeni, a nepřestávejte Bohu děkovat. 8. Dejte si pozor, aby vás nikdo nezotročil (tak zvanou) filosofií - je to jen klam a mam. Jsou to samé nauky lidské, (které se opírají) o prvopočátky světa, ne o Krista.  .........................

 

Jaký boj svádí Pavel o Laodičany? Je to zápas v přímluvné modlitbě. Někdy se skutečně modlitba stává prostorem, ve kterém zápasíme o důvěru v Boha, o naději, o víru, že se Pán stará. Modlitební zápas je náročný, tak jako každý zápas. Mějme ale vytrvalost v takové modlitbě.

 

24/4

Kol 2,9-15

9. A v něm totiž přebývá celá plnost božství tělesně, 10. i vy jste v něm dosáhli plnosti. On je hlavou všech (andělských) knížat a mocností. 11. V něm jste byli obřezáni, ovšem ne obřízkou provedenou lidskýma rukama, ale obřízkou Kristovou, která spočívá v úplném svlečení hmotného těla: 12. křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. 13. I vás, když jste byli mrtví pro své hříchy a když vaše tělo bylo neobřezáno, zase oživil zároveň s ním. Odpustil nám všecky hříchy, 14. zrušil dlužní úpis, který svědčil proti nám svými předpisy, a nadobro ho zničil tím, že ho přibil na kříž. 15. Knížata a mocnosti (pekla) odzbrojil, veřejně je vystavil potupě a křížem nad nimi triumfoval.  ------------------------------

 

Oběť Božího Syna nejen zničila moc všech hříchů, ale také je zničila jednou provždy. Proto jeho oběť má trvalou platnost a nemusíme hledat vykoupení někde jinde. Dlužní úpis je zrušen, ale dejme si pozor, abychom se zlu opět neupsali.

 

25/4

Kol 2,16-23

16. Nikdo vás tedy nesmí odsuzovat, když (se nedržíte předpisů) o pokrmech a nápojích nebo když nezachováváte výroční svátky, novoluní a soboty. 17. To všechno je přece jenom stín věcí budoucích, kdežto (jejich) skutečnost je Kristus. 18. Nikdo vám nesmí upírat (právo na) vítěznou odměnu, nikdo, kdo si libuje v pokořování sebe, v uctívání andělů, kdo je ve viděních jako doma. (Takový člověk) nemá proč se nadýmat, (protože to dělá pod vlivem) svého tělesného smýšlení, 19. a nedrží se hlavy (Krista). Ta přece dává celému tělu přes klouby a šlachy všechno, co (tělo) potřebuje, a drží ho pohromadě, takže potom tělo roste vzrůstem, který působí Bůh. 20. Vy jste s Kristem už odumřeli těm prvopočátkům světa. Proč si tedy ještě - jako byste dosud žili ve světě - dáváte předpisovat:  21. »Toho se nedotýkej!«, »Tohle jíst nesmíš!«, »Na to ani nesahej!« 22. To jsou přece samé věci, které se zničí už tím, když se spotřebují. Nejsou to než předpisy a nauky lidské? 23. Mají sice jméno moudrosti, ale je to jen pověra, pokořování sebe a trýznění těla podle vlastních výmyslů. Pro krocení tělesných choutek to nemá žádný význam.  -------------------------

 

Rozlišujme mezi naukami lidskými a moudrostí Boží. Mezi věci podstatnými, protože se týkají naší věčnosti a mezi věcmi pomíjejícími, které nám spásu nezaručí. Církevní předpisy se drží tohoto pravidla, že musí vést a pomáhat k dosažení věčné spásy.

 

26/4

Kol 3,1-4

1. Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co (pochází) shůry, kde je Kristus po Boží pravici. 2. Na to myslete, co (pochází) shůry, ne na to, co je na zemi. 3. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. 4. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.  ------------------

 

Je sláva světská a sláva Boží. Sláva Boží to je Kristus vzkříšený. K této slávě – vzkříšení mají směřovat naše veškeré kroky. Je to nový život, kterým je Kristus. Jak já prožívám svůj život? Jako účast na tomto vítězství – vzkříšení?

Comments