Minikomentáře: EF 2,1-3,12

23/3

Ef 2,1-5

1. Byli jste mrtví pro své poklesky a hříchy, 2. v nichž jste kdysi žili podle světského smýšlení, pod vlivem ducha, který vládne a svou moc vykonává v ovzduší, a teď působí v lidech, kteří se (Bohu) vzpírají. 3. K nim jsme kdysi (náleželi) i my všichni, protože jsme žili tak, jak si to žádalo tělo. Dělali jsme, co se tělu zachtělo a co mu napadlo. A tak jsme už svou přirozeností propadli Božímu hněvu jako ostatní. 4. Ale nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou,  5. a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí jste spaseni!   ------------------------

 

Otče náš posvěť se jméno Tvé – Svatost spočívá v bezhříšnosti a v lásce, u Boha jenom v lásce. A láska hledá komu může přispět na pomoc. Díky této lásce Boží  máme možnost stát se posvěcenými i my.

 

 

24/3

Ef 2,6-10

6. Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když vykázal jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni. 7. Tím chtěl v budoucím čase ukázat nesmírné bohatství své milostivé dobroty vůči nám, a to pro Krista Ježíše. 8. Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Není to vaší zásluhou, je to dar Boží! 9. (Dostáváte ho) ne pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit. 10. Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům. Bůh je předem připravil, abychom je pak uskutečňovali ve svém životě.  -----------------

 

Otče náš přijď království Tvé. Království je připravené, i příbytky nachystány. Je to na naší odpovědi, na naší spolupráci. Nedejme se oklamat nějakým pozlátkem nebo chvilkovou užitečností. Objevme poklad, perlu a hleďme ji vlastnit.

 

 

25/3

Ef 2,11-13

11. Proto pamatujte, že kdysi vy, původem pohané, »neobřezanci«, jak vám říkali ti, kdo se jmenovali »obřezaní« lidskou rukou na těle, 12. v té době jste žili bez Krista, nepatřili jste k izraelskému národnímu společenství, neměli jste účast v úmluvách, (které s sebou nesly) zaslíbení, byli jste bez naděje, a žili jste bez Boha na světě. 13. Nyní však, protože jste spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví.  --------------------------

 

Otče náš buď vůle tvá. Uvědomujeme si vůbec dosah tohoto božího pování, kdy vyvolenému národu je odňato a nám nabídnuto. Tato Boží vůle je neustále obnovována. To je Boží vůle vaše posvěcení.

 

 

26/3

Ef 2,14-18

14. Jen on je náš pokoj: obě dvě části (židy i pohany) spojil v jedno a zboural přehradu, která je dělila, když na svém těle zrušil (příčinu) nepřátelství, 15. která (záležela) v Zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své osobě z těchto dvou (částí) jediného nového člověka, a tím zjednal pokoj 16. a křížem usmířil obě (strany) s Bohem v jednom těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství. 17. A pak přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i těm, kteří byli blízko, 18. neboť skrze něho máme my i vy přístup k Otci v jednom Duchu.  -----------------------

 

Otče náš chléb náš vezdejší dej nám dnes. Co vlastně člověk potřebuje jídlo, oděv, příbytek, nebýt sám. Co potřebuje duše? Být spojena se svým Spasitelem. Chléb každodenní pro tělo i duši. Mít dost síly ke konání skutků lásky i k neustálé blízkosti s Kristem. Bořit překážky.

 

 

 

27/3

Ef 2,19-22

19. Proto už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. 20. Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. 21. V něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. 22. V něm i vy jste budováni působením Ducha v Boží příbytek.  ----------------

 

Otče náš –odpusť nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům. Všichni jme budováni odpuštěním a smířením. Nemůžeme se obracet k Bohu, chtít být v jeho blízkosti, když jsem odvrácen od bližního a daleko od jiných. Také oni byli vykoupeni stejnou krví. Ježíše Krista.

 

 

28/3

Ef 3,1-7

1. Proto já, Pavel, Kristův vězeň pro vás pohany: 2. Přece jste snad slyšeli, že Bůh mě pověřil pracovat pro vás na díle milosti.

3. Ve zjevení mi totiž bylo oznámeno to tajemství, jak jsem o něm psal už krátce shora. 4. Podle toho můžete při čtení poznat, že jsem obeznámen s oním tajemstvím o Kristu. 5. V dřívějších pokoleních to lidé nevěděli, ale nyní to bylo odhaleno (z osvícení) Ducha jeho svatým apoštolům a kazatelům mluvícím pod vlivem vnuknutí: 6. že totiž také pohané mají stejná dědická práva, že jsou údy téhož těla a že stejně i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, (když uvěří kázání) evangelia, 7. jehož já jsem se stal služebníkem z daru Boží milosti, když se v tom jeho moc na mně tak účinně projevila.  ------------------------ 

 

Otče náš neuveď nás v pokušení. Pokušení na nás bude stále doléhat a svádět nás, jedině blízkost boží je nám bezpečnou ochranou. Kdo koná dobro nemá čas na hříchy.

 

 

 

29/3

Ef  3,8-12

8. Ačkoli já jsem méně než nejnepatrnější ze všech křesťanů, byla mi dána tato milost: zvěstovat pohanům nevystižitelné Kristovo bohatství 9. a jasně ukázat (všem), jak se (uskutečňuje) ono tajemné rozhodnutí. Od věků bylo skryté v Bohu, Stvořiteli všeho, 10. nyní se však skrze církev ukázala přerozmanitá Boží moudrost knížatům a mocnostem v nebi. 11. Tak od věčnosti určil, že to vykoná skrze našeho Pána Krista Ježíše. 12. Protože jsme s ním spojeni, smíme s důvěrou a volně přistupovat (k Bohu), když věříme (v Krista).  -----------------

 

 Otče náš zbav nás ode zlého. Amen. Jsem rád dítětem božím. Jsem rád křesťanem. Bože děkuji ti. Chválím tě.

 

 

 

 

 

Comments