Minikomentáře: 2 Tim 2,20 - 4,22

25/5

2 Tim 2,20-26

20. Ve velké domácnosti nejsou jen samé předměty ze zlata a ze stříbra, ale také ze dřeva a hlíny; ty první (jsou vyhrazeny) pro slavnostní užívání, ty druhé zase pro všední.  21. Kdo se tedy od toho (uchrání) a zůstane čistý, bude z něho nástroj vznešený, posvěcený, užitečný Pánu a vhodný ke každému dobrému dílu. 22. Prchej před žádostmi mládí. Usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj v jednotě s těmi, kdo s čistým srdcem vzývají Pána. 23. Nepouštěj se do hloupých a nesmyslných rozepří. Víš přece, že vyvolávají jen hádky. 24. Služebník Páně se však nesmí hádat, ale má být ke všem přívětivý, schopný poučovat, (ve zkouškách) trpělivý  25. a v usvědčování odpůrců vlídný; snad jim Bůh přece někdy dopřeje, že se obrátí, poznají pravdu 26. a přijdou k rozumu, (až se dostanou) ze smyčky, do které je zapletl ďábel, aby dělali, co on chce.  ------------------

 

Nepouštěj se do hloupých a nesmyslných rozepří, píše sv. Pavel. Jenže naše já chce mít tak často navrch nad druhým člověkem. Proto se pouštíme i do drobných sporů, abychom si dokázali, že jsme důležití. Jenže často právě na úkor druhého. Hádka neposílí vztah. Ale je pravda, že se z hádky můžeme poučit. Ale je to zbytečně bolestná škola.

 

26/5

2 Tim 3,1-9

1. Buď si vědom toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle. 2. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, vychloubační, pyšní, na cti utrhační, rodičů neposlušní, nevděční, bohaprázdní, 3. bez citu, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, k dobrému neteční,

4. zrádní, drzí, nadutí a milující rozkoš víc než Boha. 5. Budou sice navenek ukazovat zbožnost, ale ve skutečnosti ji mít nebudou. Od takových lidí se odvracej. 6. Mezi nimi jsou i takoví, kteří se vtírají do domů a získávají si ženštiny, které na sobě mají plno hříchů a jsou hnány všelijakými choutkami: 7. pořád by se učily, ale k poznání pravdy nemohou nikdy dospět. 8. Jako se Jannes a Jambres postavili proti Mojžíšovi, tak se i oni stavějí proti pravdě. Jsou to lidé zkaženého úsudku a ve víře nespolehliví. 9. Ale nebudou mít úspěch: všem totiž bude jasná jejich nesmyslnost, jak se to ukázalo i u těch dvou. ---------------------

 

Zbožnost musí vycházet z upřímnosti milujícího srdce a nemůže se ukazovat jen navenek. Hlídejme své činy, myšlenky, slova, jestli vycházejí z upřímnosti, víry, lásky. Jinak nás „vnější maska zbožnosti“ svede k vlažnosti a někdy jí dokonce zakrýváme své hříchy.

 

 

27/5

2 Tim 3,10-17

10. Tys byl se mnou, když jsem učil, (víš), jak jsem žil, jakými úmysly (jsem se dával vést), jaká byla moje víra, shovívavost, láska a trpělivost; 11. (byl jsi při tom,) když jsem byl pronásledován a trpěl v Antiochii, v Ik[niu i v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál a ze všech mě Pán vysvobodil! 12. Tak i všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. 13. Ale s lidmi špatnými a s podvodníky to bude horší a horší: jsou to svedení svůdci. 14. Ty se však drž toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho ses tomu naučil! 15. Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, (abys dosáhl) spásy vírou v Krista Ježíše. 16. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. 17. Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo.  ----------------

 

Znám svatá Písma? Nemusím je znám zpaměti. Ale také nestačí Písmo „jen číst“. Je nutné Písmu naslouchat s otevřeným srdcem jako slovu, které ke mně konkrétně promlouvá Bůh. Možná bychom každý den měli číst tolik veršů Písma, dokud nás nějaký niterně neosloví.

 

 

28/5

2 Tim 4,1-8

1. Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, (zapřísahám tě) při jeho slavném příchodu a království: 2. Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky. 3. Přijde totiž doba, kdy (lidé) nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních choutek nahromadí učitele, kteří šimrají jejich uši; 4. odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. 5. Ty však buď ve všem rozvážný, vytrvalý ve zkouškách, pracuj jako hlasatel evangelia, dobře konej svoji službu. 6. Já totiž mám už prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám odejít, je tady. 7. Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. 8. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod. ------------------------

 

Hlásat evangelium je prvořadý úkol církve. Proto vždy musíme hledat způsob, jak s lidmi o Bohu a Ježíši mluvit. Evangelium by mělo znít a být na očích. Protože je to ta největší věc, kterou člověk potřebuje. Potřebujeme Boha, abychom byli skutečně lidmi.

 

29/5

2 Tim 4,9-15

9. Chvátej, abys ke mně brzo přijel, 10. protože Démas mě opustil - zamiloval si tento svět - a odešel do Soluně. Krescens odcestoval do Galácie a Titus do Dalmácie, 11. jediný Lukáš je tu se mnou. Vezmi s sebou také Marka, velmi dobře by mi mohl posloužit. 12. Tychika jsem poslal do Efesu. 13. Až půjdeš, vezmi s sebou můj plášť, který zůstal v Troadě u Karpa, také knihy a hlavně pergameny. 14. Kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Pán mu odplatí podle jeho skutků. 15. I ty se měj před ním na pozoru, protože se postavil našemu kázání naprosto nepřátelsky. ----------------------

 

Každý apoštol potřebuje spolupracovníky. Každá farnost nemá jen kněze, který je odpovědný za hlásání evangelia. Ale má kolem sebe farníky, kteří mají povinnost mu v tom pomáhat. Mnohdy služba evangeliu má přednost před jinými povinnostmi života. Pros Boha, aby ti dal horlivost služby a dar rozlišování závažnosti jednotlivých úkolů v životě.

 

 

30/5

2 Tim 4,16-22

16. Při mé první obhajobě nikdo se mě nezastal, všichni mě opustili. Kéž je jim to odpuštěno! 17. Avšak Pán stál při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli (lidé) ze všech národů. A (tak) jsem byl vysvobozen ze lví tlamy. 18. Pán mě vysvobodí ode všeho zlého a zachrání pro nebeské království. Jemu buď sláva na věčné věky! Amen. 19. Pozdravuj Prisku a Akvilu a rovněž Oneziforovu rodinu. 20. Erastos zůstal v Korintě, Trofima jsem nechal nemocného v Milétě. 21. Chvátej, abys tady byl ještě před zimou! Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni bratři. 22. Pán ať je s tebou! Milost s vámi! ---------------

 

Pavel zakouší to, co Ježíš Kristus. Opuštění ode všech. Kolik vnitřní síly musíme mít, aby nás od hlásání evangelia neodradily neúspěchy, nezájem posluchačů a neochota spolupracovníků. Přes všechny tyto těžkosti apoštol musí zůstat věrný. A sílu k tomu často může dát jen Bůh.

Comments