Minikomentáře : 2 Sol 2,3- 3,18 Flm 1,1-1,25

22/6
2 Sol 2,3-12
3. Nedejte se žádným způsobem od nikoho oklamat. Napřed totiž musí nastat odpad a objevit se člověk skrz naskrz hříšný, propadlý záhubě, 4. protivník, který se povyšuje nade všecko, co nese jméno Boží nebo čemu se vzdává náboženská úcta. Posadí se dokonce v Božím chrámě a bude se prohlašovat za Boha. 5. Když jsem byl ještě u vás, říkával jsem vám to. Nevzpomínáte si? 6. Víte, co ho teď zdržuje, že se nemůže objevit před určeným časem. 7. Tajemství špatnosti však už pracuje; napřed ovšem musí ustoupit z cesty ten, který to dosud zdržuje. 8. A pak se objeví ten bezbožník, ale Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. 9. (Onen bezbožník) - podporován satanem - vystoupí s velikou mocí, s falešnými divy a zázraky 10. a všemi možnými bezbožnými pletichami (ke zkáze) těch, kdo jsou určeni k záhubě za to, že nepřijali lásku k pravdě, aby byli spaseni. 11. Proto na ně Bůh dopustí vliv bludu, že uvěří naukám lživým. 12. Tak propadnou trestu všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale dali přednost špatnosti. 
 
Pro kominíka není možné, aby se udržel čistý jako např. nějaký nějaký lékař na speciálním nemocničním oddělení. V ideálním případě bychom poradili kominíkovi, ať změní zaměstnání pokud chce dělat čistou práci. Stejně tak, se nemůže uchránit bludu a hříchu ten, který odmítá pravdu. Neboť Kristus říká: „Pravda Vás osvobodí.“
 
23/6
2 Sol 2,13-17
13. Je to naše povinnost, abychom Bohu stále za vás děkovali, bratři Pánem milovaní, že vás vyvolil jako první, abyste došli spásy. (To se stalo tak, že) vás Duch posvětil a vy že jste uvěřili v pravdu. 14. (Bůh) vás naším (kázáním) evangelia povolal k tomu, abyste dosáhli slávy našeho Pána Ježíše Krista. 15. Nuže, bratři, stůjte pevně a držte se těch zásad, v kterých jsme vás vyučili, ať už slovem nebo listem. 16. Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, který nás miloval a ve své dobrotě nám dal nepomíjející útěchu a radostnou naději - 17. on sám ať potěší vaše srdce a utvrdí v každém dobrém činu i slovu.
 
K tomu, abychom došli spásy, potřebujeme víru. To že máme víru v Ježíše Krista není ani tak naše zásluha, jako spíš působení Ducha Svatého. Třeba právě dnes by stálo za to Bohu poděkovat, že i mně, mé rodině, mým dětem byl tento dar dán a prosit za ty, kteří ho dosud  nepřijali. Vždyť Kristus nás upozorňuje: „Proste a dostanete.“
 
24/6
2 Sol 3,1-5
1. A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Páně dále šířilo a bylo přijímáno s úctou, jak je tomu i u vás, 2. a abychom byli osvobozeni od lidí zvrácených a zlých, neboť věřit není dáno všem. 3. Ale Pán je věrný: on vás bude sílit a chránit od zlého. 4. Spoléháme na vás, že s (pomocí) Páně děláte a budete dělat, co vám nařizujeme. 5. A Pán ať řídí vaše srdce k Boží lásce a k tomu, abyste byli trpěliví tak, jako byl Kristus.
 
Né všichni můžeme jít hlásat Boží Slovo, ale všichni můžeme pomoci a naší pomoci je potřeba. Vzpomeňme dnes v modlitbě na kněze, misionáře, kazatelé, katechety, aby Slovo Páně, které hlásají bylo příjímano  se skutečnou úctou.
 
25/6
2 Sol 3,6-10
6. Bratři, přikazujeme vám jménem Pána Ježíše Krista: straňte se každého bratra, který žije nespořádaně, a ne podle zásad, které jste od nás přijali.  7. Víte sami, jak nás máte napodobovat. Když jsme byli u vás, nezaháleli jsme 8. ani jsme chleba nejedli od nikoho zadarmo. Naopak: ve dne v noci jsme se lopotili, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. 9. Ne že bychom na to neměli právo, ale dáváme vám sami sebe za vzor, který byste mohli napodobovat. 10. Ano, už tehdy, když jsme byli u vás, přikazovali jsme vám: »Kdo nechce pracovat, ať nejí.« 
 
V pohádce Lotrando a Zubejda nabádá otec svého syna: „A hlavně synáčku nepracuj.“ To je ideál, ke kterému vzhlíží dnes mnoho lidí  - práce je pro ty hloupé, my chytří víme, jak to zařídit, abychom pracovat nemuseli. Opak je pravdou. Práce je účasít na Božím plánu a byla svěřena Bohem člověku. Spojena s modlitbou se stává skutečným smyslem a naplněním lidského života.
 
26/6
2 Sol 3,11-18
11. A teď slyšíme, že někteří z vás žijí zahálčivě a vůbec nepracují, ale jsou velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není. 12. Takovým (lidem) důrazně přikazujeme (mocí, kterou máme) od Pána Ježíše Krista, aby v klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělají. 13. A vy, bratři, se nenechte od konání dobrých skutků odradit únavou. 14. Kdyby však někdo nechtěl poslechnout našich pokynů (obsažených) v tomto listě, na toho si dávejte pozor a nestýkejte se s ním, aby se zastyděl. 15. Ale nepovažujte ho za nepřítele, nýbrž napomeňte ho jako bratra. Přání a pozdrav 16. Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a každým způsobem. Pán buď s vámi se všemi. 17. Já, Pavel, (jsem napsal) pozdrav vlastní rukou. Tak označuji každý svůj list, tak píšu. 18. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi se všemi! 
 
Aspoň jeden dobrý skutek za den. Tak nás to učily naše maminky. Je v tom hluboká pravda. Na jednom náhrobku je nápis: Nejdůležitější ze všeho jsou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.
 
 
List svatého apoštola Pavla Filemonovi
 
 
27/6
Flm 1,1-12
1. Pavel, ve vězení pro Krista Ježíše, a bratr Timotej, našemu milovanému spolupracovníkovi Filemonovi, 2. sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archippovi a církevní obci, která se schází v tvém domě. 3. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista! 4. Děkuji svému Bohu vždycky, kdykoli na tebe vzpomenu ve svých modlitbách, 5. protože slyším (chválit) tvou lásku a víru, kterou máš jak vůči Pánu Ježíši, tak k (dobru) všech křesťanů. 6. Tato víra, účinná v prokazování (dobrodiní), ať se projevuje v poznávání všeho dobra, které můžeme kvůli Kristu (vykonat). 7. Tvá láska mi způsobila velkou radost a útěchu, když jsi, bratře, občerstvil srdce věřících. 8. Mohl bych ti (sice prostě) nařídit, abys udělal, co je tvou povinností - (mám k tomu) od Krista plnou moc - 9. ale raději (se chci dovolávat) lásky a (přednést) ti prosbu. (Mluví to) Pavel, stařec, a nyní vězeň pro Krista Ježíše. 10. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život (tady) v žaláři, Onezima. 11. Dříve ti byl neužitečný, ale od nynějška ti bude skutečně užitečný, (jako se stal užitečným) i mně. 12. Posílám ti ho nazpátek, (přijmi ho,) jako by to bylo moje vlastní srdce. 
 
Někdy mám obavy, že jsem ochrnul. Ani né tak mé tělo, jako spíše má víra.  Ano věřím, nikomu neubližuji, zachovávám desatero, ale to je tak  všechno. Jsem sice duchovně živý, ale nepoužitelný – ochrnulý. Žívá víra je účinná v prokazování dobrodiní. Projevuje se v poznávání dobra , které ještě dnes můžeme vykonat.
 
 
28/6
Flm 1,13-25
13. Nejraději bych si ho nechal u sebe, aby mi sloužil místo tebe (tady) ve vězení, (které snáším pro hlásání) evangelia.  14. Ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého souhlasu, aby tvůj dobrý skutek nevypadal jako vynucený, nýbrž byl dobrovolný. 15. Vždyť snad proto ti byl vzat na čas, abys ho dostal nazpátek navždycky, 16. ne už jako otroka, ale jako něco více než otroka: jako drahého bratra. Když i mně je (tolik milý), jak teprve tobě, jako člověk i jako křesťan. 17. Jsi-li tedy (přesvědčen), že já a ty patříme k sobě, přijmi ho, jako bych to byl já sám. 18. Jestliže tě v něčem poškodil nebo je ti něco dlužen, vlož to (jako pohledávku) na můj účet. 19. Já Pavel dávám na to vlastnoruční podpis: já ti to zaplatím. Nechci ti přitom říkat, že ty jsi mi dlužen (více): sám sebe. 20. Ano, bratře, já čekám, že mi křesťansky splníš mou prosbu. Potěš duchovně mé srdce! 21. Píšu ti to, protože jsem přesvědčen o tvé poslušnosti. Vím (dobře), že uděláš ještě více, než oč tě žádám. 22. Zároveň (tě prosím, abys mi) připravil nějakou světničku. Mám naději, že vám pro vaše modlitby budu vrácen. 23. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň pro Krista Ježíše. 24. Dále (tě vzkazují pozdravovat) moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. 25. Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi!
 
Umění příjmout člověka, který nám ublížil, je skutečnost na které musíme stále pracovat. Souvisí s odpuštěním. Odpustím, ale nezapomenu, říkají mnozí. A jak se to bude líbit nám, až nám Bůh jednou řekne: Všechny tvé hříchy ti odpustím, ale nezapomenu. Budeme moci se s ním radovat takto v Božím království?
 
 
 
Comments