Minikomentáře: 2 Kor 9,10 - 11,15

8/12

2 Kor 9,10-15

10. A ten, který poskytuje rozsévači semeno a chléb k jídlu, poskytne a rozmnoží i vám osivo a dá vzrůst plodům vaší štědrosti. 11. Ve všem budete obohaceni, takže budete moci konat dobro všem - a to zase působí, že se naším prostřednictvím vzdávají díky Bohu. 12. Vždyť práce v této posvátné službě nejen pomáhá křesťanům v jejich (rozmanitých) nedostatcích, ale velmi přispívá k tomu, že jich mnoho za to děkuje Bohu. 13. A když se osvědčíte v této službě, oni potom chválí Boha za to, že se řídíte (zásadami) Kristova evangelia, které vyznáváte, a že se s nimi - a tím se všemi - velkodušně dělíte. 14. Také se pak za vás modlí a po vás touží, protože se vůči vám projevila tak přebohatě Boží milost. 15. Bohu díky za ten jeho nevýslovný dar!  --------------------- 

 

Služba lidem má vést k děkování Bohu za rozmanité projevy jeho dobroty. Prvním motivem služby má být oslava Boha, tak prvním plodem služby má být díkuvzdání Bohu. A tak se naše pozornost neustále obrací k Bohu.

 

9/12

2 Kor 10,1-6

1. Teď já sám, Pavel, vás napomínám při Kristově tichosti a mírnosti! Když jsem u vás, jsem prý chudák, ale zdálky mám proti vám plno odvahy.  2. Dejte si však, prosím, pozor, abych pak u vás nemusel ukázat tu odvahu, s jakou se myslím mohu postavit proti jistým lidem, kteří se o nás domnívají, že se dáváme vést lidskými zájmy. 3. Žijeme ovšem v lidském těle, ale boj vedeme ne pro zájmy lidské. 4. Naše zbraně, kterými bojujeme, nejsou přece jen lidské ale podivuhodně mocné na zbourání bašt: boříme rozumování 5. a každou domýšlivost, která se zdvihá proti nauce od Boha (zjevené), přivádíme každého člověka správně uvažujícího k tomu, aby poslouchal Krista, 6. a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude dokonalá.  ------------------------ 

 

Často bojujeme s lidmi a někdy dokonce s Bohem. Chceme prosadit svou vůli. My ale máme bojovat jen proti zlu a hříchu. A to ne zbraněmi lidskými ale vždy jen mocí Boží. A moc Boží nevlastníme ale musíme ji vyprosit.

 

10/12

2 Kor 10,7-12

7. Dívejte se na věci, jak skutečně jsou. Jestliže je někdo o sobě přesvědčen, že je Kristův, ať si jen zase uvědomí, že my nejsme o nic méně Kristovi, než je on! 8. I kdybych trochu více mluvil o své plné moci, kterou Pán dal k vašemu duchovnímu prospěchu, ne k vaší zkáze, nebude mi to k hanbě. 9. (Neříkám to proto), aby se zdálo, jako bych vám naháněl strach jenom listy. 10. Prohlašují totiž: »Listy jsou důrazné a silné, ale když je tady, je to ubožák a jeho řeč nestojí za nic.« 11. Kdo tohle říká, ať si pamatuje: Jak mluvíme v listech, když jsme od vás daleko, tak budeme i jednat, až k vám přijdeme! 12. My se přece ani neodvažujeme, abychom se postavili k jistým lidem, kteří sami sebe doporučují, nebo abychom se s nimi srovnávali! Jsou tak bláhoví, že se sami hodnotí podle sebe a srovnávají se sami se sebou.  ------------------------ 

 

Dokážeme přemýšlet o Bohu, ale dělá nám těžkosti o Bohu mluvit s druhými. Prosme o milost, abychom to, co máme v srdci dokázali také říct druhým.

 

11/12

2 Kor 10,13-18

13. My se však nechlubíme bez míry, ale podle míry působení, které nám Bůh jako míru ustanovil: dojít až k vám. 14. Nenatahujeme se příliš daleko. (Tak by tomu bylo,) kdybychom až k vám nedošli, ale my jsme dospěli s Kristovým evangeliem skutečně až k vám. 15. Nechlubíme se neoprávněně (plody) cizích námah! A máme naději, že když vaše víra vzroste, ještě víc se u vás rozšíří v mezích nám (stanovených). 16. Tak budeme moci kázat radostnou zvěst i (v krajinách) ležících za vámi a nebudeme se muset vychloubat tím, co už je hotovo v cizím působišti. 17. Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. 18. Vždyť osvědčený muž není ten, kdo sám sebe doporučuje, ale ten, koho doporučuje Pán.  ---------------------- 

 

Nesnažme se prosadit tím, že se budeme doporučovat sami. Nechme Pána, ať nás doporučí k tomu či onomu úkolu. Vždyť On nejlépe ví, kdo se na to hodí. Opět tady jde o to, abychom hledali Boží vůli.

 

12/12

2 Kor 11,1-6

1. Kéž byste ode mě snesli trochu nerozumu! Ano, sneste to ode mě! 2. Mám vás totiž tak žárlivě rád jako Bůh. Já jsem přece připravil vaše zasnoubení jedinému muži a musím vás představit Kristu jako čistou pannu. 3. Bojím se však, aby se vaše smýšlení nepokazilo, (takže byste se uchýlili) od upřímné a svaté oddanosti vůči Kristu. Vždyť tak i had svedl Evu svou lstivostí. 4. Přijde k vám někdo a hlásá jiného Ježíše, než jsme hlásali my, přijímáte jiného Ducha, než jste přijali (od nás), jiné evangelium, než jste kdysi (od nás) dostali - a vy to pěkně snesete! 5. Já myslím, že nejsem v ničem pozadu za těmi nadapoštoly. 6. I když v řečnění zběhlý nejsem, o poznání to neplatí. To jsme u vás jasně ukázali při každé příležitosti.   ------------------- 

 

Nejde jen o to, abychom se vyhýbali pohanství, ale také abychom střežili čistotu naší víry. Proto musíme zkoumat a odmítat různé rádoby křesťanské postoje, ale přitom s Bohem a Kristem mnohdy mají tak málo společného. Nedovolme, aby pověra a omyly pronikly do našeho srdce.

 

13/12

2 Kor 11,7-11

7. Či jsem udělal chybu, když jsem se ponižoval, abyste vy byli povýšeni, že jsem vám hlásal Boží radostnou zvěst zadarmo? 8. Jiné církevní obce jsem obíral a vzal jsem od nich na živobytí, abych mohl sloužit vám. 9. A když jsem byl u vás a měl nedostatek, nikomu jsem nebyl na obtíž. Neboť to, čeho se mi nedostávalo, doplnili bratři, kteří přišli z Makedonie. A vůbec jsem se chránil a budu chránit, abych vám nebyl na obtíž. 10. Dovolávám se Kristovy pravdy, která je ve mně: Nikdo mi v achajských krajích nezabrání, abych se tím chlubil! 11. Proč? Že vás nemám rád? Bůh to ví, (že vás mám rád)!  -------------------- 

 

Péče o pastýře patří k životu farnosti. Jsme spoluodpovědní za důstojný život našich kněží. A kněží mají správně tuto pomoc přijímat a nezneužívat. Svatý Pavel dokonce  nevyžaduje tuto péči, aby jasně ukázal, že Bůh je dárce milosti a on-Pavel je jeho služebník.

 

14/12

2 Kor 11,12-15

12. Avšak dělám to a budu to tak dělat dál, abych odňal záminku těm, kdo záminku hledají, aby se mohli chlubit stejně jako my. 13. Ale to jsou lžiapoštolové, pracovníci podvodní, kteří se za Kristovy apoštoly jen vydávají. 14. A není divu: vždyť i satan na sebe brává podobu anděla světla. 15. Není proto nic zvláštního, jestliže i jeho pomocníci se vydávají za služebníky spravedlnosti. Avšak jejich konec bude hoden jejich skutků.   ---------------------- 

 

Satan se do naší přízně chce dostat všemi možnými způsoby. Dokonce dokáže pokřivit i jinak dobré cesty. Musíme být opatrní a rozvážní.

 

Comments