Minikomentáře: 2 Kor 7,13b - 9,9

1/12

2 Kor 7,13b-16

A k tomu, že jsme byli tak potěšeni, se přidala ještě daleko větší radost z toho, jak se radoval Titus, protože od vás ode všech se mu dostalo vnitřního osvěžení. 14. Jestliže jsem se před ním o vás s chloubou vyslovoval, necítil jsem se teď zahanben. Jako byla pravda všechno, co jsme vám říkali, tak se také ukázalo, že i to je pravda, když jsme vás před Titem tak vychvalovali. 15. A jeho srdce je vám teď ještě více nakloněno, když si vzpomíná na poslušnost vás všech a jak jste ho přijali s uctivou bázní. 16. Tak mám radost, že se mohu ve všem na vás spolehnout.  ------------------------- 

 

Na poušti stačí k osvěžení sklenička chladivé vody, na poušti všednodennosti to může být třeba dobře udělaná práce, dobré slovo, pochopení, povzbuzení, či úsměv. „Měl jsem dnes žízeň a dali jste mi napít.“

 

2/12

2 Kor 8,1-6

1. Bratři, podáváme vám zprávu, jakého projevu Boží přízně se dostalo církevním obcím v Makedonii: 2. navštívilo je sice těžké soužení, ale byli přitom plní radosti, a přesto, že jsou tak velice chudí, velkodušně se projevilo jejich dobré srdce. 3. Mohu to dosvědčit, že udělali všechno, co mohli, ano ještě více, než mohli, a sami od sebe 4. a velmi naléhavě prosili o milost, aby se směli zúčastnit na dobročinném díle k podpoře křesťanů. 5. Udělali více, než jsme čekali: už napřed sami sebe odevzdali Pánu a nám, protože Bůh to chtěl. 6. A proto jsme vybídli Tita, aby i toto dílo lásky u vás dokončil, jak s tím už dříve začal.  ---------------------- 

 

„Mami, já budu také jednou kouzelníkem“, hlásí malý chlapeček mamince, když vidí, jak kouzelník tahá z klobouku nejen králíky, ale i bombóny. Dobrý příklad vzbuzuje v lidech touhu po dobru. Jaký dnes budu dávat příklad lidem kolem sebe?

 

3/12

2 Kor 8,7-9

7. Nuže, jako vynikáte po každé stránce: ve víře i ve slově, v poznání, ve vší horlivosti a lásce, kterou jste od nás přijali, tak se vyznamenejte i v tomto díle lásky. 8. Neříkám to jako rozkaz, ale chtěl bych na horlivosti druhých vyzkoušet, že také vaše láska je pravá. 9. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby.  ------------------ 

 

Je mnoho lidí a věcí, které nás rozlaďují, ale zkusme dnes místo rozmrzelosti a vyčítání použít Pavlovu taktiku: Pochválit za dobré věci či skutky a nabídnout pomoc při rozvíjení těch dalších. I Pavel mohl říci: „To jste křesťané, že nechcete dát peníze na sbírku pro chudé?“  Ale řekl to úplně jinak.

 

4/12

2 Kor 8,10-15

10. Přitom vám dávám radu, neboť vám to bude k užitku. Začali jste to už dříve, minulý rok, nejen dělat, ale i dělat ochotně. 11. Teď tedy doveďte to dílo ke konci, aby té ochotné vůli také odpovídal vykonaný skutek - ovšem podle vašich možností. 12. Neboť je-li tu ochota, je milá podle toho, co kdo má, ne, co kdo nemá. 13. Nebylo by totiž dobré, že byste jiným v tísni ulehčili, a sami do ní upadli. Spíše má nastat jakési vyrovnání: 14. za nynějších okolností to, co vám přebývá, jim prospěje v nedostatku, aby zase jejich přebytek doplnil to, co potřebujete vy. Tak se to vyrovná, 15. jak stojí v Písmu: 'Kdo (nasbíral) mnoho, tomu nepřebývalo, a kdo málo, neměl nedostatek'.  ------------------- 

 

Naše Země je dostatečně veliká, aby uživila všechny lidi. Proč každou minutu musí umírat lidé hladem a nemocemi? Protože je špatné rozdělení prostředků mezi lidmi. Co mohu udělat v tomto týdnu proto, aby alespoň jeden člověk na Zemi mohl děkovat Bohu za nasycení, nebo za léky a byl zachráněn?

 

5/12

2 Kor 8,16-24

16. Díky Bohu, že dal Titovi do srdce stejný zájem o vás. 17. Neboť přijal toto (naše) vybídnutí, ba ukázal ještě větší horlivost a z vlastního popudu se k vám odebral. 18. Posíláme s ním i bratra, o kterém jde chvála po všech církevních obcích pro (hlásání) evangelia. 19. Mimo to nám ho církevní obce také vybraly, aby nás doprovázel na cestě za tím dílem lásky, které konáme k slávě samého Boha a jako projev naší ochoty. 20. Chceme se tak vyhnout tomu, aby nás nikdo nemohl podezírat při obstarávání tohoto bohatého daru. 21. Hledíme totiž, aby všecko bylo dobré nejen před Pánem, ale i před lidmi. 22. Zároveň však ještě posíláme s nimi našeho bratra, o kterém jsme se často při mnoha příležitostech přesvědčili, že je horlivý, a teď ještě horlivější, protože k vám má plnou důvěru. 23. Co se týká Tita: je to můj společník a spolupracovník u vás; co se pak týká těch našich bratří: jsou to poslové církevních obcí a dělají Kristu čest. 24. Podejte jim proto důkaz, že je máte rádi a že to bylo oprávněné, když jsme se vámi před církevními obcemi chlubili.  ------------------------------- 

 

Ne každý z nás má příležitost odjet do Afriky a pomáhat chudým. Díky Bohu však existují lidé a organizace, které se snaží dopravit potřebnou pomoc až na místo určení. Zaslouží si nejen naši podporu, pomoc, ale i náš vděčný dík a modlitbu.

 

6/12

2 Kor 9,1-5

1. Pokládám za zbytečné, abych se ještě dále rozepisoval o této službě lásky pro křesťany. 2. Vždyť znám vaši ochotu, a proto s chloubou o vás mluvím u Makedoňanů (a říkám), že Achaja je připravena už od loňska. Ta vaše horlivost také pobídla (k závodění) velmi mnoho jiných. 3. Přesto však posílám ty bratry, aby se snad neukázalo, že to vůbec není pravda, když v té věci mluvím o vás s chloubou. Řekl jsem, že už jste připraveni. 4. Když pak se mnou přijdou Makedoňané, ne aby vás nalezli nepřipravené! To bychom se pak museli za to stydět - o vás ani nemluvím! 5. Proto jsem pokládal za nutné požádat ty bratry, aby k vám šli napřed a připravili ten štědrý dar, už dříve slíbený. Až bude pohotově, ať je to štědrý dar, a ne jako když to dává lakomec!   ----------------------- 

 

Křesťanská láska nesmírně zkvalitňuje hodnotu každého našeho daru. Nedáváme dary jen proto, že je druzí od nás potřebují a žádají, ale jako způsob naší spolupráce s Kristem, který rozdal z lásky k lidem vše co měl i svůj život.

 

7/12

2 Kor 9,6-9

6. A ještě něco. Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet, a kdo rozsévá požehnaně, požehnaně bude také sklízet. 7. Každý ať dá podle toho, jak se sám u sebe rozhodl, ne s těžkým srdcem a proti své vůli, protože Bůh miluje radostného dárce. 8. A Bůh je dosti mocný, aby vás hojně zahrnul svými dary, takže pak budete mít vždycky a ve všem dostatek, že stačíte i na to, abyste dělali mnoho dobrých skutků. 9. Stojí to v Písmu: 'Hojně rozdává chudým, jeho štědrost potrvá navždy'.   --------------- 

 

Lidé rádi dostávají dary a činí je to aspoň na malou chvíli šťastnými. Mnohem větší radost však prožívají rodiče, když dary dávají svým dětem a radují se z jejich štěstí. Stejně i Bůh se raduje, když obdarovává lidské děti. Větší radost však mu jistě působí ti, kteří se ho v tom snaží napodobovat.

 

 

 

Comments