Minikomentáře: 2 Kor 2,5 - 4,6

10/11

2 Kor 2,5-11

5. Jestliže však někdo způsobil zármutek, nezarmoutil ani tak mne, jako spíše v jistém smyslu - abych nepřeháněl - vás všechny. 6. Tomu, o něhož jde, stačí už to potrestání, kterého se mu dostalo od většiny. 7. Spíše mu už odpusťte a potěšte ho, aby ho snad přílišný zármutek nestrávil. 8. Proto vás vybízím, abyste se rozhodli pro lásku k němu. 9. Psal jsem vám tak i proto, abych zkouškou na vás poznal, jste-li ve všem poslušní. 10. Komu tedy odpouštíte vy, tomu odpouštím i já. Vždyť cokoli jsem já odpustil - měl-li jsem co odpustit - udělal jsem to kvůli vám, a Kristus to vidí a schvaluje. 11. Nesmíte se totiž dát oklamat od satana. Příliš dobře jsou nám známé jeho záměry.  -------------------- 

 

Mnoho manželství se rozpadá ze zvláštního důvodu – Už ho(jí) nemiluji, nic k němu (k ní) necítím. Láska není pouhý cit, láska je úkon vůle. Mít rád druhého znamená: Rozhodnout se každý den znovu pro jeho dobro.

 

11/11

2 Kor 2,12-17

12. Když jsem přišel do Troady, abych hlásal Kristovo evangelium, dveře se mi pro Pána otevřely dokořán. 13. Přesto však jsem neměl v duši klid, protože jsem nenalezl svého bratra Tita. A tak jsem se tam s nimi rozloučil a šel jsem dále do Makedonie. 14. Ale díky Bohu, který skrze nás neustále vítězí v Kristu a působí, že se naším prostřednictvím všude šíří vůně poznání o něm. 15. My jsme totiž Bohu jako vonné kadidlo (vydechující) Krista, a to jak mezi těmi, kdo docházejí spásy, tak i mezi těmi, kdo jdou k záhubě. 16. Pro jedny vůně smrtonosná, vedoucí ke smrti, pro druhé zase vůně životodárná, vedoucí k životu. Kdo však je k tomu způsobilý? 17. My jistě nepatříme k těm lidem - a je jich mnoho - co s Božím slovem kupčí. My mluvíme naprosto upřímně, jako vyslanci Boží a před Božím (zrakem), protože jsme spojeni s Kristem.  ------------------- 

 

Říše květin je krásným obrazem pro člověka. Jsou květiny krásných barev a vůní, které lákají různý hmyz, aby ho pohltily a jsou květiny, kterými uděláme nesmírnou radost milovanému člověku. Jak se lidé cítí v mé přítomnosti?

 

12/11

2 Kor 3,1-6

1. Zase už začínáme sami sebe doporučovat? Potřebujeme snad - jako jistí lidé - doporučující listy na vás nebo od vás? 2. Naším listem jste vy! Máme ho vepsaný do srdce, všichni lidé ho znají a mohou číst. 3. Je to očividné, že jste Kristovým listem, který jsme my vyhotovili. Není však napsán inkoustem, ale Duchem živého Boha, ne na deskách kamenných, ale na (jiných) deskách: v lidských srdcích. 4. Takovou důvěru máme k Bohu skrze Krista, 5. ne že bychom sami sobě mohli něco přičítat, jako (by to pocházelo) od nás, ale když na něco stačíme, je to od Boha. 6. On nám také dal schopnost sloužit nové smlouvě, která (nespočívá) v liteře, ale v duchu. Neboť litera zabíjí, ale duch oživuje.  ------------------------ 

 

Když se ucházíte o zaměstnání je dobré mít životopis i různá doporučení, aby se potvrdily kvality, které nabízím. Na jednom hrobě bylo napsáno: Nejdůležitější jsou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.

 

13/11

2 Kor 3,7-11

7. Jestliže služba (Zákonu) vyrytému literami na kamenech a (vedoucí ke) smrti byla spojena s takovým jasem, že se Izraelité nemohli podívat Mojžíšovi do tváře pro záři - třeba pomíjející - (která mu vycházela) z obličeje, 8. jak teprve daleko skvělejší musí být služba Ducha! 9. Neboť jestliže služba (vedoucí k) odsouzení byla tak slavná, oč daleko více bude slávou překypovat služba (vedoucí ke) spravedlnosti! 10. A proto celou tu minulou slávu vůbec ani nejde slávou nazvat, když ji srovnáme s touto nynější nesmírnou slávou. 11. Když se tak slavně projevilo to, co je pomíjející, oč větší slávu má to, co je trvalé!  -------------------- 

 

Vyprávěli mi, že přijali jednoho nového pracovníka a aby se zaučil, dali mu číst směrnice. Po čtyřech měsících zjistili, že neudělal vůbec nic, protože údajně jen stále četl směrnice. Možná právě takto vidí Bůh moji službu – to však jistě není služba Ducha.

 

14/11

2 Kor 3,12-18

12. Když tedy máme takovou naději, vystupujeme s plnou jistotou.  13. (Neděláme to) jako Mojžíš: on si kladl na tvář roušku, aby Izraelité nehleděli na to, jak ona pomíjející (záře) končí. 14. Ale oni zůstali tupí, protože až dodneška u nich trvá stejná rouška, když se čte Starý zákon, a není (jim) odhaleno, že přestává v Kristu. 15. Dodnes leží rouška na srdci Izraelitů, kdykoli se předčítá Mojžíš. 16. Ale až se obrátí k Pánu, rouška bude odstraněna. 17. Ten Pán je však duch; a kde je duch Páně, tam je svoboda. 18. My všichni s nezakrytou tváří odrážíme jako v zrcadle velebnost Páně, a tak se přetvořujeme stále víc a víc k zářivé podobě, jakou má on. (Působí to) duch Páně.  --------------------- 

 

Mnoho lidí se dnes nechtějí ničím vázat, ani vírou, aby tak zachovali svou svobodu. Tak se stávají otroky svých vášní, světa, druhých lidí, pseudonáboženství, nebo přímo zla. Neboť kde je duch Páně, tam je svoboda.

 

15/11

2 Kor 4,1-4

1. Když jsme pověřeni tou službou, nenecháváme se ovládnout malomyslností, protože nám Bůh milosrdně pomáhá. 2. Nepoužíváme nečestných úskoků, nepočínáme si chytrácky ani nefalšujeme Boží slovo. (Ale hlásáme) pravdu naprosto otevřeně, a tak se doporučujeme každému lidskému úsudku před Bohem. 3. A je-li přesto naše evangelium nesrozumitelné, pak jen těm, kteří jdou k záhubě. 4. Nevěří, neboť bůh tohoto světa je zaslepil, takže nevidí jasně světlo evangelia o božské slávě Krista, Božího obrazu.  -------------------- 

 

Nemůžete být Ježíšovými  učedníky, pokud je pro vás něco důležitějšího, než Kristus a to, co učí. Když nevěříte, duch světa vás lehce zaslepí a nejste schopni Ježíši vůbec porozumět a setkat se s nim. 

 

16/11

2 Kor 4,5-6

5. Vždyť přece nehlásáme sebe, ale (kážeme , že) Ježíš Kristus je Pán, my však že jsme vaši služebníci kvůli Ježíši. 6. Neboť Bůh, který řekl: 'Ať ze tmy zazáří světlo!', zazářil i v našem srdci, aby osvítil (lidi) poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově tváři.   ------------------- 

 

 

Kázání, kdo je skutečným Pánem mého života nemusí být jen slovy. Lze to snadno poznat z mých řečí, zájmů, chování a jednání. Koho hlásáme tomuto světu? Sebe nebo Krista?

Comments