Minikomentáře: 1 Tim 6,17 - 2 Tim 2,19

18/5

1 Tim 6,17-21

17. Důtklivě připomínej těm, kdo jsou na tomto světě bohatí, aby si o sobě nemysleli kdovíco a aby neskládali svou naději ve věc tak nejistou, jako je bohatství, ale v Boha, který nám všechno hojně poskytuje k užívání. 18. Ať konají dobro, obohacují se dobrými skutky a rádi štědře rozdávají. 19. Tak si mohou naskládat pěkný základ pro budoucnost, aby dosáhli pravého života. 20. Milý Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřeno! Vyhýbej se prázdným světským řečem a opačným naukám nepravého poznání. 21. Někteří se na to (poznání) odvolávali, a zbloudili ve víře. Milost buď s vámi!  -------------------

 

Být bohatý na dobré skutky. Je to sice bohatství, které se nedá vyčíslit v penězích, ale přitom je větší než miliony na bankovních účtech. „Rozdáváním“ dobrých skutků paradoxně bohatneme. Nekoupíme si za to sice auto nebo dům, ale plody tohoto bohatství na sebe nedají dlouho čekat.

 

19/5

2 Tim 1,1-6

1. Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, (aby hlásal) život slíbený v Kristu Ježíši, 2. drahému synovi Timotejovi: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. 3. Děkuji Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím - jako už moji předkové - když na tebe pořád vzpomínám ve svých modlitbách dnem i nocí. 4. Když vzpomenu na tvé slzy, toužím tě zase spatřit; to by byla pro mě veliká radost. 5. V paměti mi ožívá, jak upřímná je tvoje víra. Ale tak věřila už dávno tvoje babička Lois a tvoje matka Euniké, a jak jsem přesvědčen, platí to i o tobě. 6. A proto tě vybízím: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vzkládáním mých rukou.  -----------------

 

Nejen kněží ve svátosti kněžství, ale všichni ve svátosti křtu jsme obdrželi plamen Boží – Ducha svatého. Oživovat tento plamen neznamená, že v sobě křísíme Ducha svatého. Vždyť On je život sám. Ale křísíme sebe, abychom stále žili tímto životem, který je v Duchu svatém.

 

 

20/5

2 Tim 1,7-12

7. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale (ducha) síly, lásky a rozvážnosti! 8. Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána ani (se nestyď) za mě, že nosím kvůli němu pouta. Naopak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia. 9. On nás spasil a povolal (svým) svatým povoláním, a to ne pro naše skutky, ale z vlastního rozhodnutí a pro milost, kterou nám dal v Kristu Ježíši před dávnými věky. 10. Ale to se projevilo teprve nyní, když přišel náš spasitel Kristus Ježíš. On zlomil (moc) smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. 11. K jeho (zvěstování) jsem byl ustanoven hlasatelem, apoštolem a učitelem. 12. Proto také tohle trpím, ale nestydím se za to. Vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on má dost moci, aby mi ochránil to, co mi svěřil, až do onoho dne. ---------------------

 

Bůh nám svěřil hlásání evangelia. Svěřil se do našich rukou a úst, i když jsou tak ubohé ve srovnání s velebností Boha. Tak velkou důvěru k nám Bůh má. Častěji nad touto pravdou žasněme.

 

 

21/5

2 Tim 1,13-18

13. Jako vzoru zdravé nauky se drž toho, cos ode mě slyšel, a (měj přitom) víru a lásku v Kristu Ježíši. 14. Ten drahocenný, (tobě) svěřený poklad opatruj skrze Ducha svatého, který v nás bydlí. 15. Jak víš, v Asii se ode mě odvrátili všichni, mezi nimi i Fygelos a Hermogenes. 16. Oneziforově rodině ať prokáže Pán milosrdenství. (Oneziforos) mi často dodal síly a nestyděl se za mě, i když jsem byl spoután. 17. Naopak: když přišel do Říma, usilovně mě hledal, až mě našel. 18. Ať mu Pán dopřeje, aby našel v onen den milosrdenství u Hospodina. A jak veliké služby mi prokázal v Efesu, to víš sám nejlépe. -------------------

 

Boží služebník na sobě bolestně zakouší, když někdo odmítá Boha. Jestliže se nás nijak nedotýká skutečnost, že naši bližní se odvracejí od Boha, tak nejsme horliví ve víře a lásce.

 

 

22/5

2 Tim 2,1-7

1. Jen buď silný, můj synu, milostí Krista Ježíše! 2. A co jsi ode mě slyšel - mnoho lidí to může dosvědčit - svěřuj dál spolehlivým mužům, kteří budou schopni, aby tomu učili i druhé. 3. Snášej se mnou obtíže jako dobrý voják Krista Ježíše. 4. Žádný voják ve službě se nesmí zaplétat do světských záležitostí, chce-li uspokojit (svého) velitele. 5. Stejně tak je tomu (v závodě) u zápasníků: nedostane vítězný věnec, kdo si při zápase nepočíná podle pravidel. 6. A rolníkovi, když těžce pracuje, patří výtěžek ( z úrody) na prvním místě. 7. Chápej, co (tím chci) říci. Pán ti dá, že všechno dobře pochopíš. -------------------------

 

Prožíváme různé životní situace, setkáváme se s mnohými lidmi, kteří mají rozličné názory. Někdy věcem nerozumíme a nechápeme. Ale Pán má moc nám pomoci věci moudře chápat a rozlišovat. Často prosme o tuto milost.

 

 

23/5

2 Tim 2,8-13

8. Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl vzkříšen z mrtvých. To je moje evangelium. 9. Právě kvůli němu trpím, dokonce jako zločinec v poutech. Ale Boží slovo spoutáno není. 10. Proto kvůli vyvoleným snáším všecko, aby také oni došli spásy a věčné slávy skrze Ježíše Krista. 11. Tohle je jisté: Když jsme s ním umřeli, budeme s ním (také) žít. 12. Když vytrváme, budeme s ním i kralovat. Když (ho) zapřeme, zapře také on nás. 13. Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe.

Vypořádat se s bludařskými názory ------------------------

 

Pravdivě se říká, že lidé nám mohou spoutat ruce a nohy, ale nemohou spoutat naši vnitřní svobodu. Něco podobného platí i Božím slově. Mohou nám lidé zacpávat pusu, ale Boží slovo si najde cestu k lidskému srdci. A pak se každý musí rozhodnout, jestli ho přijme nebo odmítne Boha.

 

 

24/5

2 Tim 2,14-19

14. To (lidem) připomínej a před Bohem je zapřísahej, aby se nehádali o slovíčka. Není to k ničemu, jen k rozvratu posluchačů. 15. Horlivě usiluj o to, aby ses před Bohem ukázal jako (člověk) osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět, poctivý hlasatel slova pravdy. 16. Vyhýbej se prázdným světským řečem: (Ti, kdo tak mluví,) zapadají stále více do bezbožnosti 17. a jejich nauka se bude rozlézat jako nejhorší rakovina. Takoví jsou Hymenaios a Filétos. 18. Octli se daleko od pravdy, když říkají, že vzkříšení už nastalo, a tím u některých (lidí) podvracejí víru. 19. Avšak Boží (stavba) stojí pevně na svých základech a má tento nápis: »Pán zná svoje (lidi)« a »Kdo vzývá jméno Páně, ať se drží daleko od špatnosti.«  -------------------

 

Na jedné straně nám správná volba slov pomáhá přesně vyjádřit pravdu, na druhé straně nám přemíra slov může působit komplikace, když pak lpíme na nepodstatných věcech. Hádáme se pak o slovíčka místo toho, abychom společně hledali pravdu.

Comments