Minikomentáře: 1 Tim 1,1 - 4,7a

4/5

1 Tim 1,15-20

15. Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto věřilo: Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním místě. 16. Ale právě proto jsem došel milosrdenství, aby tím Ježíš Kristus na mně jako na prvním ukázal celou svoji shovívavost; já jsem měl být příkladem pro ty, kdo v něho v budoucnosti uvěří, (a tak dosáhnou) věčného života. 17. Králi věků, Bohu nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému buď čest a sláva na věčné věky. Amen. 18. Toto je poselství, které ti kladu na srdce, můj synu Timoteji, ve shodě s prorockými výroky pronesenými o tobě, abys - opřen o ně - bojoval dobrý boj 19. a měl přitom víru a dobré svědomí. Někteří lidé se ho zbavili, a proto ztroskotali ve víře. 20. Patří mezi ně Hymenaios a Alexandr; ty jsem vydal satanovi, aby se odnaučili mluvit rouhavě.  -----------------

 

Pavel mluví o významu dobrého svědomí. Když ho ztratíme, když se o něj nebudeme starat, můžeme ztroskotat i ve víře. Mravní život jde ruku v ruce s vírou. Vždyť i apoštol to říká, že víra bez skutků je mrtvá.

 

5/5

1 Tim 2,1-7

1. První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, 2. za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. 3. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. 4. On chce, aby se všichni lidé zachránili a (došli) k poznání pravdy. 5. Je totiž (jenom) jediný Bůh a (jenom) jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, 6. který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas; 7. a já jsem byl ustanoven za hlasatele toho a za apoštola - to mluvím pravdu a nelžu - za učitele víry a pravdy mezi pohany.  ---------------------

 

Mezi námi a Bohem je velká odlišnost. On je nekonečný Bůh a my jsme jen stvoření z prachu země. Ale jsme stvoření, které může vstoupit do společenství s Bohem a to díky Ježíši Kristu. V něm nás přijal za vlastní. Propast mezi námi a Bohem je překlenuta Kristovou milostí.

 

6/5

1 Tim 2,8-15

8. Přeji si tedy toto: všude se mají muži modlit tak, že budou zvedat čisté ruce bez hněvu a sváru. 9. Podobně i ženy se mají chovat důstojně. Ať se zdobí, ale počestně a cudně: ne (marnivými) účesy, zlatými (šperky), perlami nebo drahými šaty, 10. ale spíše dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí k bázni Boží. 11. Poučování má každá žena přijímat v tichosti a plné podřízenosti. 12. Nedovoluji, aby žena sama poučovala ani aby vládla nad mužem; má se v tichosti držet zpátky. 13. První byl přece stvořen Adam, (teprve) potom Eva. 14. A svést se nedal Adam, nýbrž svést se dala žena, a tak klesla. 15. Ale zachrání se mateřstvím, jen když vytrvá ve víře, v lásce, (snaze) o svatý život a v cudnosti.  ---------------------

 

Mluví Pavel proti pěknému oblékání? To ne. Ale klade do popředí důležitost mravní krásy. Čistota srdce činí člověka krásným. Určitě znáte lidi, kteří by soutěž krásy nikdy asi nevyhráli, ale přitom jsou vnitřně krásní. Tato krása má před Bohem hodnotu.

 

7/5

1 Tim 3,1-7

1. Správně se říká: »Kdo usiluje o to, aby se stal církevním představeným, snaží se o vznešený úřad.« 2. Takový představený musí být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, ušlechtilý, pohostinný, způsobilý učit, 3. ne pijan, ne útočný, ale mírný, ne svárlivý nebo hrabivý. 4. Musí umět dobře spravovat svůj dům a přidržovat svoje děti k poslušnosti, aby žily naprosto čestně. 5. Jestliže někdo nedovede spravovat svou domácnost, jak se bude moci starat o Boží obec? 6. (Dále to) nesmí být člověk teprve nedávno obrácený, aby mu to snad nestouplo do hlavy a nepropadl stejnému odsouzení jako ďábel. 7. Také je nutné, aby měl dobré jméno u těch, kdo stojí mimo církev. Jinak padne za obět špatným řečem a (chytne se) do ďáblovy pasti.  --------------------

 

Pavel vyjmenovává hodně předpokladů pro církevní službu. Pro kněze je to vždy pobídka k neustálému snažení o zdokonalení a pro vás to může být seznam ctností, které můžete kněžím a biskupům vyprošovat. My kněží vám děkujeme za vaše modlitby.

 

8/5

1Tim 3,8-13

8. Totéž platí o jáhnech: mají to být lidé důstojní, ne obojetní v řeči, ne oddaní vínu, ne lační špinavého zisku, 9. kteří uchovávají tajemné pravdy víry v čistém svědomí. 10. I oni musí být napřed zkoumáni, a teprve potom mohou vykonávat službu, když se ukáže jejich bezúhonnost. 11. Právě tak ženy se musí chovat počestně, nesmějí být pomlouvačné, ale střídmé a ve všem spolehlivé. 12. Jáhnové mají být jenom jednou ženatí, mají umět držet v pořádku svoje děti a vůbec vlastní domácnost. 13. Ti totiž, kdo se osvědčí jako jáhni, získají si vážené postavení a radostnou jistotu ve víře v Krista Ježíše.  -----------------

 

Jáhenská služba je známa od počátku dějin církve. V dnešní době opět jáhenství hraje důležitou roli v životě církve. Snažme se jáhny přijímat jako Kristovy služebníky a pomocníky kněží.

 

9/5

1 Tim 3,14-16

14. Mám sice naději, že k tobě co nejdříve přijdu, ale přece ti o těchto věcech píšu. 15. Kdybych se totiž opozdil, abys věděl, jak je třeba se chovat v Božím domě, v církvi živého Boha, která je sloupem a pevnou oporou pravdy. 16. A je to skutečně hluboké náboženské tajemství: (Kristus,) který přišel v lidské přirozenosti, byl ospravedlněn Duchem, ukázal se andělům, byl hlásán pohanům, došel víry ve světě, byl vzat do slávy.  ---------------------

 

Závěrečná věta sv. Pavla je takovým krátkým vyznáním víry. I krátká věta modlitby má nesmírnou hodnotu, pokud je skutečně vyslovena v upřímnosti a lásce.

 

10/5

1 Tim 4,1-7a

1. Duch prohlašuje docela jasně: V posledních dobách někteří (lidé) odpadnou od víry a budou se držet bludařských duchů a ďábelských nauk, 2. prolhaných pokrytců, kteří mají ve svém svědomí vypáleno znamení, 3. (protože) zakazují manželství a (jisté) pokrmy, které Bůh (přece) stvořil proto, aby je lidé věřící a pravdy znalí s děkováním požívali. 4. Vždyť všechno, co Bůh stvořil, je dobré, a žádný pokrm není zakázaný, když ho člověk přijímá s děkováním: 5. posvěcuje se Božím slovem a modlitbou. 6. Když to takhle bratřím předkládáš, bude z tebe dobrý služebník Krista Ježíše, živený pravdami víry a správného učení, jehož ses (vždycky) věrně držel. 7. Světácké a babské povídačky odmítej. ---------------------

 

Modlitba u jídla patří k přirozeným úkonům křesťanského života. Přijímáme jídlo s vědomím, že je to Boží dar a proto za něj vzdáváme Bohu díky. Vděčnost nás učí úctě k jídlu. Kdybychom začali ztrácet úctu ke stvořeným věcem, můžeme začít ztrácet úctu k člověku i k Bohu.

 

 

2/5

1 Tim 1,1-7

1. Pavel, apoštol Krista Ježíše z rozkazu Boha, našeho spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje, 2. Timotejovi, svému pravému synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Jak chránit církev proti nepravým učitelům 3. Když jsem odcházel do Makedonie, prosil jsem tě, abys dále zůstal v Efesu a důrazně poučil jisté lidi, že si nemají začínat s nějakým jiným učením 4. a že se nemají zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, protože takové věci dávají spíše podnět k rozepřím, než aby to bylo na prospěch Božího plánu spásy, (založenému) na víře. 5. Cíl tohoto nařízení je láska, která (plyne) z čistého srdce, z dobrého svědomí a opravdové víry. 6. Někteří se z této cesty uchýlili a dali se do prázdného řečnění; 7. chtějí být učiteli zákona, a zatím vůbec nerozumějí tomu, co říkají a o čem se s takovou jistotou vyslovují.  --------------------

 

Báje a rodokmeny vystřídaly horoskopy a věštění. Čemu všemu jsou lidé ochotni uvěřit, jen aby nemuseli přijmout Hospodina. A přitom jedině Bůh má náš život ve svých rukou a proto je dobré a správné se mu vírou, nadějí a láskou odevzdat.

 

3/5

1 Tim 1,8-14

8. Víme ovšem že zákon je dobrý, když ho někdo náležitě používá, 9. když totiž ví, že zákon byl ustanoven ne proti spravedlivým, ale proti (lidem) špatným a nepoddajným, proti bezbožníkům a hříšníkům, proti bohaprázdným a světákům, proti těm, kdo vztahují ruce na otce a na matku, proti vrahům, 10. smilníkům, lidem zvráceným, otrokářům, lhářům, křivopřísežníkům a proti všemu, co odporuje zdravému učení, 11. které je shodné s evangeliem o slávě blaženého Boha, jenž mi ho svěřil. 12. Děkuji tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě uznal za věrného a vzal mě do služby, 13. ačkoli jsem byl dříve rouhač, pronásledovatel a násilník. Dostalo se mi však milosrdenství, protože jsem to dělal z nevědomosti ve (své) nevěře. 14. Milost našeho Pána se však na mně tím hojněji projevila s vírou a láskou v Kristu Ježíši.  -----------------

 

Může být naše minulost opravdu prapodivná, ale to Bohu nebrání, aby nás obrátil a použil nás jako své služebníky. Dokonce právě na hříšníkovi jde vidět velikost, sláva, moc a láska všemohoucího Boha nejlépe. Vždy je možné obrácení. Vždy je možné začít Bohu sloužit.


4/5

1 Tim 1,15-20

15. Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto věřilo: Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním místě. 16. Ale právě proto jsem došel milosrdenství, aby tím Ježíš Kristus na mně jako na prvním ukázal celou svoji shovívavost; já jsem měl být příkladem pro ty, kdo v něho v budoucnosti uvěří, (a tak dosáhnou) věčného života. 17. Králi věků, Bohu nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému buď čest a sláva na věčné věky. Amen. 18. Toto je poselství, které ti kladu na srdce, můj synu Timoteji, ve shodě s prorockými výroky pronesenými o tobě, abys - opřen o ně - bojoval dobrý boj 19. a měl přitom víru a dobré svědomí. Někteří lidé se ho zbavili, a proto ztroskotali ve víře. 20. Patří mezi ně Hymenaios a Alexandr; ty jsem vydal satanovi, aby se odnaučili mluvit rouhavě.  -----------------

 

Pavel mluví o významu dobrého svědomí. Když ho ztratíme, když se o něj nebudeme starat, můžeme ztroskotat i ve víře. Mravní život jde ruku v ruce s vírou. Vždyť i apoštol to říká, že víra bez skutků je mrtvá.

 

5/5

1 Tim 2,1-7

1. První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, 2. za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. 3. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. 4. On chce, aby se všichni lidé zachránili a (došli) k poznání pravdy. 5. Je totiž (jenom) jediný Bůh a (jenom) jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, 6. který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas; 7. a já jsem byl ustanoven za hlasatele toho a za apoštola - to mluvím pravdu a nelžu - za učitele víry a pravdy mezi pohany.  ---------------------

 

Mezi námi a Bohem je velká odlišnost. On je nekonečný Bůh a my jsme jen stvoření z prachu země. Ale jsme stvoření, které může vstoupit do společenství s Bohem a to díky Ježíši Kristu. V něm nás přijal za vlastní. Propast mezi námi a Bohem je překlenuta Kristovou milostí.

 

6/5

1 Tim 2,8-15

8. Přeji si tedy toto: všude se mají muži modlit tak, že budou zvedat čisté ruce bez hněvu a sváru. 9. Podobně i ženy se mají chovat důstojně. Ať se zdobí, ale počestně a cudně: ne (marnivými) účesy, zlatými (šperky), perlami nebo drahými šaty, 10. ale spíše dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí k bázni Boží. 11. Poučování má každá žena přijímat v tichosti a plné podřízenosti. 12. Nedovoluji, aby žena sama poučovala ani aby vládla nad mužem; má se v tichosti držet zpátky. 13. První byl přece stvořen Adam, (teprve) potom Eva. 14. A svést se nedal Adam, nýbrž svést se dala žena, a tak klesla. 15. Ale zachrání se mateřstvím, jen když vytrvá ve víře, v lásce, (snaze) o svatý život a v cudnosti.  ---------------------

 

Mluví Pavel proti pěknému oblékání? To ne. Ale klade do popředí důležitost mravní krásy. Čistota srdce činí člověka krásným. Určitě znáte lidi, kteří by soutěž krásy nikdy asi nevyhráli, ale přitom jsou vnitřně krásní. Tato krása má před Bohem hodnotu.

 

7/5

1 Tim 3,1-7

1. Správně se říká: »Kdo usiluje o to, aby se stal církevním představeným, snaží se o vznešený úřad.« 2. Takový představený musí být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, ušlechtilý, pohostinný, způsobilý učit, 3. ne pijan, ne útočný, ale mírný, ne svárlivý nebo hrabivý. 4. Musí umět dobře spravovat svůj dům a přidržovat svoje děti k poslušnosti, aby žily naprosto čestně. 5. Jestliže někdo nedovede spravovat svou domácnost, jak se bude moci starat o Boží obec? 6. (Dále to) nesmí být člověk teprve nedávno obrácený, aby mu to snad nestouplo do hlavy a nepropadl stejnému odsouzení jako ďábel. 7. Také je nutné, aby měl dobré jméno u těch, kdo stojí mimo církev. Jinak padne za obět špatným řečem a (chytne se) do ďáblovy pasti.  --------------------

 

Pavel vyjmenovává hodně předpokladů pro církevní službu. Pro kněze je to vždy pobídka k neustálému snažení o zdokonalení a pro vás to může být seznam ctností, které můžete kněžím a biskupům vyprošovat. My kněží vám děkujeme za vaše modlitby.

 

8/5

1Tim 3,8-13

8. Totéž platí o jáhnech: mají to být lidé důstojní, ne obojetní v řeči, ne oddaní vínu, ne lační špinavého zisku, 9. kteří uchovávají tajemné pravdy víry v čistém svědomí. 10. I oni musí být napřed zkoumáni, a teprve potom mohou vykonávat službu, když se ukáže jejich bezúhonnost. 11. Právě tak ženy se musí chovat počestně, nesmějí být pomlouvačné, ale střídmé a ve všem spolehlivé. 12. Jáhnové mají být jenom jednou ženatí, mají umět držet v pořádku svoje děti a vůbec vlastní domácnost. 13. Ti totiž, kdo se osvědčí jako jáhni, získají si vážené postavení a radostnou jistotu ve víře v Krista Ježíše.  -----------------

 

Jáhenská služba je známa od počátku dějin církve. V dnešní době opět jáhenství hraje důležitou roli v životě církve. Snažme se jáhny přijímat jako Kristovy služebníky a pomocníky kněží.

 

9/5

1 Tim 3,14-16

14. Mám sice naději, že k tobě co nejdříve přijdu, ale přece ti o těchto věcech píšu. 15. Kdybych se totiž opozdil, abys věděl, jak je třeba se chovat v Božím domě, v církvi živého Boha, která je sloupem a pevnou oporou pravdy. 16. A je to skutečně hluboké náboženské tajemství: (Kristus,) který přišel v lidské přirozenosti, byl ospravedlněn Duchem, ukázal se andělům, byl hlásán pohanům, došel víry ve světě, byl vzat do slávy.  ---------------------

 

Závěrečná věta sv. Pavla je takovým krátkým vyznáním víry. I krátká věta modlitby má nesmírnou hodnotu, pokud je skutečně vyslovena v upřímnosti a lásce.

 

10/5

1 Tim 4,1-7a

1. Duch prohlašuje docela jasně: V posledních dobách někteří (lidé) odpadnou od víry a budou se držet bludařských duchů a ďábelských nauk, 2. prolhaných pokrytců, kteří mají ve svém svědomí vypáleno znamení, 3. (protože) zakazují manželství a (jisté) pokrmy, které Bůh (přece) stvořil proto, aby je lidé věřící a pravdy znalí s děkováním požívali. 4. Vždyť všechno, co Bůh stvořil, je dobré, a žádný pokrm není zakázaný, když ho člověk přijímá s děkováním: 5. posvěcuje se Božím slovem a modlitbou. 6. Když to takhle bratřím předkládáš, bude z tebe dobrý služebník Krista Ježíše, živený pravdami víry a správného učení, jehož ses (vždycky) věrně držel. 7. Světácké a babské povídačky odmítej. ---------------------

 

Modlitba u jídla patří k přirozeným úkonům křesťanského života. Přijímáme jídlo s vědomím, že je to Boží dar a proto za něj vzdáváme Bohu díky. Vděčnost nás učí úctě k jídlu. Kdybychom začali ztrácet úctu ke stvořeným věcem, můžeme začít ztrácet úctu k člověku i k Bohu.

 

Comments