Minikomentáře : 1 Sol 4,9-12 2 Sol 1,11-2,2

15/6
1 Sol 4,9-12
9. O bratrské lásce není vám třeba psát, sám Bůh vás totiž poučil, abyste se navzájem milovali, 10. a vy se také tak chováte ke všem bratřím v celé Makedonii. Ale povzbuzujeme vás, bratři, abyste v tom byli stále horlivější. 11. Pokládejte za věc své cti, že budete žít pokojně, plnit svoje (povinnosti) a živit se prací svých rukou, jak jsme vám to přikázali. 12. Tak ti, kdo nejsou křesťané, si vás budou vážit, a budete na všech nezávislí.  --------------
 
Víme, že máme milovat Boha a bližního. Dokonce se o to nějak snažíme. Ale Pavel nás vybízí, abychom v tom byli stále horlivější. Horlivost nám chybí v mnohém. Nejen v lásce. Ale také ve víře, zbožnosti, hledání a poznávání Boha, pomoci, atd. Jedna z největších těžkostí dnešních křesťanů je právě vlažnost. Buďme tedy horliví.
 
 
16/6
1 Sol 4,13-18
13. Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději. 14. Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, (věříme) také, že s Ježíšem přivede Bůh (k životu) i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. 15. Říkáme vám to přece, jak nás Pán o tom poučil: My živí, kteří se dožijeme příchodu Páně, nepředstihneme ty, kdo budou už mrtví. 16. Až totiž bude dán rozkaz, až zazní archandělův hlas a Boží polnice, sám Bůh sestoupí z nebe. Napřed vstanou zemřelí křesťané, 17. potom my, kteří zůstaneme naživu, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu vstříc Pánu. A pak už budeme s Pánem navždycky. 18. Těšte se proto navzájem těmito slovy. ----------------
 
Často tento úryvek slyšíme při pohřební mši svaté. Smutek nad odchodem někoho blízkého je přirozený projev lásky. Ale v tomto smutku musí být přítomna naděje, jinak jsme nepřijali zvěst o vzkříšení a životě věčném. Tuto naději je potřeba obnovovat a živit Božím slovem.
 
 
17/6
1 Sol 5,1-6
1. Co se týká času a chvíle (příchodu Páně), není třeba, bratři, abychom vám o tom psali. 2. Víte totiž sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako zloděj v noci. 3. Až budou (lidé) říkat: »Je pokoj a bezpečí«, tu na ně znenadání přitrhne záhuba jako porodní bolesti na těhotnou ženu. Nebudou moci uniknout. 4. Ale vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás ten den překvapil jako zloděj. 5. Vy všichni jste přece synové světla a synové dne, noc ani tma nemá nad námi (právo)! 6. Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví. -------------------
 
Jsme děti světla. My „vidíme“, protože máme „světlo“. Každý člověk potřebuje světlo, proto se snaží rozžíhat alespoň „lampičky“. Ale proč se zdržovat „světýlky“, když máme Slunce spravedlnosti, našeho Pána Ježíše Krista.
 
 
18/6
1 Sol 5,7-1
7. Neboť ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. 8. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, odění pancířem víry a lásky a přilbou naděje ve spásu. 9. Bůh nás přece neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, ale abychom získali spásu skrze našeho Pána Ježíše Krista, 10. který za nás umřel, abychom my žili spojeni s ním, ať už živí, nebo mrtví. 11. Proto se navzájem potěšujte a jeden druhému duchovně prospívejte, jak už to ostatně děláte. ----------------------
 
Někteří lidé se ani nesnaží rozžíhat ty „lampičky“. Vyhovuje jim „temnota“, protože konají vědomě zlo. Buďme bdělí, abychom si brzy uvědomili, když nám začne být „temnota“ přijatelná, protože je to známka toho, že jsme sešli z cesty za Světlem.
 
 
19/6
1 Sol 5,12-28
12. Prosím vás, bratři, abyste uznávali ty, kdo se mezi vámi namáhají, jsou v církevní obci vašimi představenými a napomínají vás. 13. Mějte je ve zvláštní lásce pro jejich práci. Mezi sebou žijte v pokoji. 14. Žádáme vás, bratři: kárejte lidi nespořádané, dodávejte odvahy malomyslným, ujímejte se slabých, buďte trpěliví vůči všem. 15. Hleďte, ať nikdo nikomu neoplácí zlým za zlé, ale usilujte vždycky o dobro mezi sebou i ke všem. 16. Stále se radujte. 17. Bez přestání se modlete. 18. Ve všech životních podmínkách děkujte (Bohu). Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši. 19. Nezhášejte (oheň) Ducha, 20. nepodceňujte dar promlouvání z vnuknutí, 21. ale všecko zkoumejte, a co je dobré, toho se držte. 22. Varujte se zla, ať se objevuje pod jakoukoli tvářností. 23. Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista. 24. Věrný je ten, který vás povolává, a on to také splní. 25. Bratři, modlete se i za nás. 26. Svatým políbením pozdravte všecky bratry. 27. Zapřísahám vás skrze Pána, abyste dali tento list přečíst všem bratřím. 28. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi!  --------------
 
Dnes začíná Rok kněží. Vyprošujme všem kněžím, kteří se namáhají pro Boží království, aby milost tohoto roku pronikla jejich srdce větší horlivostí, láskou a obětavostí. Prosím, pamatujte na kněze v modlitbách.
 
 
Druhý list svatého apoštola Pavla Soluňanům
 
 
20/6
2 Sol 1,1-10
1. Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, (která žije ve spojení) s Bohem, naším Otcem, a s Pánem Ježíšem Kristem.  2. Milost vám a pokoj od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. 3. Bratři, máme povinnost stále za vás Bohu děkovat. Patří se to, protože vaše víra dělá velké pokroky a vzájemná láska jednoho každého i všech vás se rozmáhá, 4. takže na vás můžeme být v Božích církevních obcích hrdí pro vaši stálost a víru ve všech pronásledováních a souženích, která snášíte. 5. V tom se právě ukazuje spravedlivý Boží soud: tak máte být uznáni za hodné Božího království, pro které trpíte. 6. Bude to přece projev Boží spravedlnosti, když vašim sužovatelům odplatí soužením 7. a vám, kteří jste souženi, spolu s námi ulehčením, až se Pán Ježíš (znova) ukáže a (přijde) z nebe se svými mocnými anděly 8. v planoucím ohni, aby potrestal ty, kdo o Bohu nechtějí nic vědět, i ty, kdo neposlouchají evangelium našeho Pána Ježíše. 9. Těm se dostane za trest věčné záhuby: (budou vzdáleni) od tváře Páně a (nebudou účastni) slávy, kterou ve své moci udělí, 10. až přijde v onen den, aby došel slávy ve svých věřících a aby na sebe soustředil obdiv u všech, kdo víru přijali, protože u vás naše svědectví došlo přijetí.  -----------------------
 
Kéž bychom také dokázali „vyzpívat“ Bohu chvalozpěv při vzpomínce na své příbuzné a přátele tak jako sv. Pavel. Snažme se hledat vždy na druhém to dobré. Pak dokážeme být vděční.
 
 
21/6
2 Sol 1,11-2,2
11. Proto se bez přestání za vás modlíme, aby vás učinil náš Bůh hodnými dober, ke kterým vás povolal, a svou mocí zdokonalil, že budete mít vždycky zálibu v (konání) dobra a vaše víra (aby se projevovala ) skutky. 12. Pak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno skrze vás, a vy (budete oslaveni) skrze něho podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. 2 kap. 1. Bratři, pokud jde o dobu, kdy přijde náš Pán Ježíš Kristus a kdy my se u něho shromáždíme, prosíme vás: 2. nenechte si tak snadno poplést hlavu, či se dokonce polekat nějakým proroctvím nebo listem prý od nás poslaným, jako by ten den Páně měl už nastat. -------------------
 
Bez přestání se modlit? Vždyť je to nemožné, řekne si mnohý z vás. Pokud chápeme modlitbu jen jako „mluvení“, tak je to opravdu nemožné. Ale pokud vnímáme modlitbu jako různorodou komunikaci s Bohem (nejen slovy, ale i radostí, bolestí, skutkem, atd.) pak je taková nepřetržitá modlitba
Comments