Katecheze o církevních otcích

Generální audience


27.5.09 

Sv. Theodor Studita

Světec, se kterým se dnes setkáme, svatý Theodor Studita, nás uvádí do vrcholného byzantského středověku, od období, které bylo z náboženského a politického hlediska poněkud neklidné. více 6.5.09 

Sv. Jan Damašský

Chtěl bych dnes mluvit o Janu Damašském, velmi významné postavě dějin byzantské teologie, velkém učiteli dějin univerzální církve. Je to předně očitý svědek přechodu řecké a syrské křesťanské kultury, společné pro východní část byzantského císařství, ke kultuře islámu, který si vytvářel prostor vojenskými výboji na území, nazývaném obvykle jako Střední či Blízký východ. více 

  

29.4.09 

Sv. Germanus

Konstantinopolský patriarcha Germanus, o kterém chci dnes mluvit, nepatří mezi ty nejvíce reprezentativní postavy východního křesťanského světa, a přesto se jeho jméno objevuje s určitým čestným důrazem na seznamu velkých obránců posvátných obrazů, jak je vypočítává 2. nicejský a sedmý ekumenický koncil. více 

  

22.4.09 

Ambrož Autpert

Církev žije v lidech a kdo chce poznat církev, rozumět jejímu tajemství, musí vzít do úvahy lidi, kteří žili a žijí její poselství, její tajemství. Proto na středečních katechezích dlouhodobě mluvím o lidech, od nichž se můžeme naučit, co je církev. Začali jsme apoštoly a církevními otci a postupně jsme došli až do 8.století, do doby Karla Velikého. více 11.3.09 

Sv. Bonifác

Dnes budeme mluvit o velkém misionářovi 8.století, který šířil křesťanství ve střední Evropě, zvláště v mojí vlasti - svatém Bonifácovi, který je v historii zapsán jako „apoštol Němců“. více 

  

18.2.09 

Sv. Beda Ctihodný

On sám vypráví, že jeho rodiče, když mu bylo sedm let, svěřili ho opatovi nedalekého benediktinského kláštera, aby se mu dostalo výchovy: „V tomto klášteře jsem od té doby nepřetržitě žil a intenzivně se věnoval studiu Písma, zachovával jsem disciplinu Regule a každodenní závazek zpěvu v kostele, bylo mi vždy potěšením studovat nebo vyučovat nebo psát". více 11.2.09 

Sv. Jan Klimak

Po dvaceti katechezích věnovaných apoštolu Pavlovi, bych rád dnes znovu navázal na prezentaci velkých církevních spisovatelů Východu a Západu z doby středověku. Nabízím postavu sv. Jana Klimaka, což je latinský přepis řeckého termínu klímakos, což znamená ze žebříku (klimax). více 


  

25.6.08 

Sv. Maxim Vyznavač

Život a myšlení Maxima jsou silně osvíceny nezměrně odvážným svědectvím o úplné realitě Krista bez jakékoli redukce či kompromisu. Ukazuje, kým člověk opravdu je a jak máme žít, abychom odpověděli na naše povolání. Máme žít sjednoceni s Bohem, abychom byli sjednoceni se sebou samými a s kosmem a dali tak samotnému kosmu a lidstvu správnou formu. více 

  

18.6.08 

Sv. Isidor

Dnes bych rád mluvil o sv. Isidorovi ze Sevilly, mladším bratrovi Leandra, biskupa ze Sevilly a blízkého přítele papeže Řehoře Velikého. Tato souvislost je důležitá, protože nám umožňuje uvědomit si duchovní a kulturní kontext nezbytný pro pochopení Isidorovy osobnosti. více 

  

11.6.08 

Sv. Kolumbán

Dnes bych chtěl mluvit o svatém opatovi Kolumbánovi, nejznámějšímu Irovi ranného středověku. V jednom jeho dopise, napsaném kolem roku 600 a adresovaném papežovi Řehořovi Velikému, se vyskytuje poprvé výraz „totius Europae“ – v celé Evropě – ve vztahu k přítomnosti církve na tomto kontinentu. více 

  

4.6.08 

Sv. Řehoř Veliký (2)

V dobách plných soužení a utrpení uměl být „služebníkem služebníků“. A právě proto, že jím byl, je veliký a ukazuje i nám míru opravdové velikosti. více 


 

28.5.08 

Sv. Řehoř Veliký (1)

Dnes bych chtěl představit postavu jednoho z největších církevních otců, jednoho ze čtyř Západních učitelů církve, papeže Řehoře, který byl biskupem Říma v letech 590 až 604 a vysloužil si od tradice titul Magnus - Veliký. více 

  

21.5.08 

sv. Roman Melodus

V sérii katechezí o církevních otcích, bych dnes chtěl mluvit o jedné málo známé postavě. Je jí Roman Melodus, který se narodil kolem roku 490 v Emise (dnešní Homs v Sýrii). Teolog, básník a skladatel, patří k velké řadě teologů, kteří transformovali teologii na poezii. více 

  

14.5.08 

Pseudo-Dionýsius Areopagita

Dnes bych v rámci katechezí o církevních otcích rád mluvil o poněkud tajemné postavě teologa ze 6.století, jehož jméno není známo, protože psal pod pseudonymem Dionýsius Areopagita. více 


  

9.4.08 

Sv. Benedikt

Chtěl bych dnes mluvit o svatém Benediktovi, zakladateli západního mnišství, a také patronovi mého pontifikátu. Začnu slovem svatého Řehoře Velikého, který o svatém Benediktovi napsal: „Muž Boží, který zazářil na této zemi tolika zázraky, neméně oslnil výmluvností, s níž uměl vyložit svou nauku“. více 12.3.08 

Boethius a Cassiodorus

Dnes bych rád mluvil o dvou církevních spisovatelích, Boethiovi a Cassiodorovi, kteří žili v těch nejsvízelnějších dobách pro křesťanský Západ a zejména pro italský poloostrov. více 

  

5.3.08 

Sv. Lev Veliký

Na našem putování mezi církevním otci, pravými hvězdami, které svítí zdáli, se při našem dnešním setkání zastavíme u postavy papeže, kterého roku 1754 Benedikt XIV. prohlásil za Učitele Církve. Je jím svatý Lev Veliký. více 27.2.08 

Sv. Augustin (5) - dokončení

Dnešním setkáním bych chtěl zakončit prezentaci postavy sv. Augustina. Věnovali jsme se již jeho životu, jeho dílu a některým aspektům jeho myšlení a dnes bych se chtěl vrátit k jeho niternému zážitku, který z něj učinil jednoho z největších konvertitů křesťanských dějin. více 

  

20.2.08 

Sv. Augustin (4)

Je to církevní otec, který po sobě zanechal velký počet spisů, o nichž chci dnes krátce promluvit. Některá z augustiniánských děl mají zásadní důležitost a to nejen pro dějiny křesťanství, ale pro formaci celé západní kultury: zřetelným příkladem toho jsou jeho Vyznání, bezpochyby jedna z dodnes nejčtenějších knih křesťanského starověku. více 


30.1.08 

Sv. Augustin (3)

Dnešní katecheze bude věnována tématu víry a rozumu, které je tématem zásadním, nebo lépe: zásadním tématem životopisu sv. Augustina. více 16.1.08 

Sv. Augustin (2)

Stejně jako minulou středu i dnes bych chtěl mluvit o velkém biskupovi z Hyppo, svatém Augustinovi. více 

  

9.1.08 

Sv. Augustin (1)

Po vánočních svátcích bych se chtěl znovu vrátit k meditacím o církevních otcích a mluvit dnes o největším otci latinské církve, svatém Augustinovi: muži citu a víry, vysoké inteligence a neúnavného pastoračního nasazení. více 12.12.07 

Sv. Pavlín z Noly

Dnes budeme věnovat pozornost dalšímu církevnímu otci, kterým je svatý Pavlín z Noly. Byl současníkem svatého Augustina, s nímž jej pojilo hluboké přátelství. více 5.12.07 

Sv. Chromácius z Akvileje

V posledních dvou katechezích jsme podnikli exkurzi do východních církví semitského jazyka, když jsme meditovali o peršanovi Afraatovi a syřanovi Efrémovi. Dnes se vrátíme do latinského světa, na sever Římského císařství ke svatému Chromáciovi z Akvileje. více 

  

28.11.07 

Sv. Efrém Syrský

Podle všeobecně dnes rozšířeného mínění je prý křesťanství evropským náboženstvím, které později rozšířilo kulturu tohoto kontinentu do jiných zemí. Skutečnost je však mnohem složitější, poněvadž kořen křesťanského náboženství je v Jeruzalémě, ve Starém zákoně a v semitském světě. více 

  

21.11.07 

Sv. Afraat Mudrc

Chtěl bych vás dnes na naší exkurzi po světě církevních otců zavést do málo známé části světa víry. Na území, v nichž ještě nezávisle na řeckém myšlení rozkvétaly církve semitského jazyka. více 

  

14.11.07 

Sv. Jeroným (2) - dokončení

Pokračujeme dnes prezentací postavy svatého Jeronýma. Jak jsme o něm řekli minulou středu, věnoval celých svůj život studiu Bible, a můj předchůdce papež Benedikt XV. jej označil za „významného učitele interpretace Písma svatého“. více 

  

7.11.07 

Sv. Jeroným (1)

Dnes soustředíme svou pozornost na svatého Jeronýma, církevního Otce, jenž položil do středu svého života Bibli, kterou přeložil do latinského jazyka, komentoval ji ve svých dílech a především se snažil ji konkrétně během své dlouhé pozemské existence žít, navzdory své dobře známé vznětlivé a prudké povaze, kterou měl od přirozenosti. více 

  

31.10.07 

Sv.Maxim z Turína

Na zlomu čtvrtého a pátého století přispěl jiný církevní Otec po sv. Ambrožovi rozhodujícím způsobem k rozšíření a upevnění křesťanství v severní Itálii. Je to sv. Maxim, s nímž se setkáváme jako s biskupem Turína v roce 398, rok po smrti sv. Ambrože. Je o něm opravdu málo zpráv; zato ale se dochovala až do naší doby sbírka 90 kázání. Z nich se vynořuje ono hluboké a životní pouto biskupa s jeho městem, jež dosvědčuje zřejmé spojení mezi biskupskou službou Ambrože a Maxima. více 

  

24.10.07 

Sv. Ambrož z Milána

Svatý biskup Ambrož, o němž dnes budu mluvit, zemřel v Miláně v noci ze 3. na 4. dubna roku 397, na Bílou sobotu, když začínalo svítat. Den před tím, v pět hodin odpoledne se ponořil do modlitby, ležel na lůžku s rukama rozpajtýma jako na kříži. Podílel se tak na slavném velikonočním trojdenní. více 

  

17.10.07 

Sv. Eusebius z Vercelli

V dnešním dopoledni vás vybízím k zamyšlení nad sv. Eusebiem z Vercelli, prvním biskupem severní Itálie, o kterém máme bezpečné zprávy. Narodil se na Sardinii na počátku 4. století. Ještě v mládí přesídlil se svou rodinou do Říma. více 

  

10.10.07 

Sv. Hilarius z Poitiers

Dnes bych chtěl mluvit o velkém otci západní církve, o svatém Hilariovi z Poitiers, jednom z velkých biskupů IV.století. V konfrontaci s ariány, kteří pokládali Ježíše, Božího Syna, za stvoření, byť výjimečné, ale přece jen stvoření, zasvětil Hilarius celý život obraně víry v božství Ježíše Krista více 

  

3.10.07 

Sv. Cyril Alexandrijský

Drazí bratři a sestry,
také dnes budeme pokračovat na naší cestě po stopách církevních otců a setkáme se s velkou postavou sv.Cyrila Alexandrijského. více 26.9.07 

Sv. Jan Zlatoústý (2) - dokončení

Pokračujeme dnes v našem zamyšlení o svatém Janovi Zlatoústém. Po období, které prožil v Antiochii, byl roku 397 jmenován biskupem Konstantinopole, hlavního města východořímské říše. více 

  

19.9.07 

Sv. Jan Zlatoústý (1)

Na tento rok připadá 1600. výročí smrti svatého Jana Zlatoústého (407-2007). O Janovi z Antiochie, zvanému pro svou výmluvnost Chrysostomos, tj. Zlatoústý, lze říci, že je stále živý také díky svým literárním dílům. Jeden anonymní přepisovač o nich napsal, že „obíhají po celé zemi jako šlehající blesky“. více 

5.9.07 

sv. Řehoř Nysský (2) - dokončení

Chci vám nabídnout některé aspekty učení sv. Řehoře z Nyssy, o kterém jsme mluvili minulou středu. Řehoř Nyssenský podává především velmi vznešené pojetí důstojnosti člověka. více 

  

29.8.07 

sv. Řehoř Nysský (1)

V posledních katechezích jsem mluvil o dvou velkých učitelích církve ze 4.století, sv. Basilovi a sv.Řehořovi Naziánském, biskupovi z Kapadocie v dnešním Turecku. Dnes k nim přidáme třetího, Basilova bratra, sv. Řehoře Nysského, který se projevil jako člověk meditativní povahy, s velkým sklonem k reflexi a s živou inteligencí, otevřenou ke kultuře svojí doby. více 

  

22.8.07 

Sv. Řehoř Naziánský (2) - dokončení

Drazí bratři a sestry,
V cyklu biografií velkých otců a učitelů církve, který se snažím podávat v těchto katechezích, jsem před dvěma týdny mluvil o sv. Řehoři Naziánském, biskupovi ze 4.století, a dnes bych chtěl portrét toho velkého mistra dokončit. více 

  

8.8.07 

Sv. Řehoř Naziánský (1)

Minulou středu jsme mluvili o velkém učiteli víry, otci církve, sv. Basilovi. Dnes bych chtěl mluvit o jeho příteli Řehoři Naziánském, který podobně jako Basil, pocházel z Kappadokie. více 

  

1.8.07 

Sv. Basil (2) - dokončení

Po třítýdenní přestávce znovu začínáme naše obvyklá středeční setkání. Dnes bych rád prostě navázal na poslední katechezi, jejímž tématem byl život a spisy svatého Basila, biskupa ze 4.století v tehdejší malé Asii, nynějším Turecku. více 

  

4.7.07 

Sv.Basil (1)

Dnes chceme meditovat o jednom z velkém biskupovi Církve ze IV.století, svatém Basilovi, kterého byzantské liturgické texty označují za „lumen Církve“, ke kterému s obdivem vzhlíží Církev Východu i Západu více 

  

27.6.07 

Sv.Cyril Jeruzalémský

Dnes zaměříme naši pozornost na sv.Cyrila Jeruzalémského. Jeho život je předivem dvou dimenzí: jednak pastorační služby a jednak jeho nedobrovolného zapojení do vypjatých sporů, které v té době otřásaly východní Církví. více 


  

20.6.07 

Sv.Atanáš

Drazí bratři a sestry, pokračujeme v našich návštěvách velkých Učitelů antické církve; dnes chceme obrátit pozornost na sv. Atanáše z Alexandrie. Tento autentický, hlavní představitel křesťanské tradice... více 

  

13.6.07 

Eusebius

Drazí bratři a sestry, ve starobylém křesťanství je zásadní rozdíl mezi prvními třemi staletími a těmi, jež následovaly po Nicejském koncilu v roce 325, prvním ekumenickém. Jakýmsi „stěžejním bodem“ mezi dvěma údobími je tzv. „konstantinský obrat“ a pokoj v církvi, jakož i postava Eusebia, biskupa z Cesareje v Palestině. více 

  

6.6.07 

Sv.Cyprián Kartaginský

V seriálu našich katechezí o velkých osobnostech antické Církve přicházíme dnes k vynikajícímu africkému biskupovi ze 3.století, sv. Cypriánovi, jenž „byl prvním biskupem, který v Africe dosáhnul mučednické koruny“. více 

  

30.5.07 

Tertullián

Budeme dnes hovořit o Afričanovi Tertulliánovi, který na přelomu druhého a třetí století dal počátek křesťanské literatuře v latinském jazyce. Jím počínaje, se teologie začíná pěstovat v této řeči. Jeho dílo přineslo významné plody, jejichž podcenění by bylo neomluvitelné. více 


  

28.3.07 

Sv.Irenej z Lyonu

Drazí bratři a sestry,
V katechezích věnovaných velkým postavám Církve prvních staletí přistupujeme dnes k významné osobnosti svatého Ireneje z Lyonu. více 

  

21.3.07 

Sv.Justin

Drazí bratři a sestry,
v těchto katechezích přemýšlíme o velkých postavách prvotní Církve. Dnes budeme mluvit o svatém Justinovi, filosofovi a mučedníkovi, nejvýznamnějším mezi Otci apologety z druhého století. více 

  

14.3.07 

Sv. Ignác z Antiochie

Drazí bratři a sestry,
Stejně jako minulou středu budeme dnes mluvit o osobnostech rodící se Církve. Posledně jsme se věnovali papežovi Klementovi I., třetímu nástupci svatého Petra. Dnes si povíme ... více 

  

7.3.07 

Sv.Klement Římský

Drazí bratři a sestry,
v uplynulých měsících jsme meditovali o jednotlivých apoštolech a prvních svědcích křesťanské víry, kteří jsou zmíněni v novozákonních spisech. Nyní zaměříme naši pozornost ... více 

Comments