Pastorační rada

Zápisy ze setkání pastorační rady si můžete přečíst níže:

ZÁPIS PASTORAČNÍ RADY farnosti Brodek,Otaslavice,Želeč  konané 12.2.2017


Přítomni: P. Šíra,Loníčková I., Hynek F., Hynková  Beata, Sedlář F., Benešová D.,Dostálová V., Prucková J., Večeře V., Kordzik Lenka


1. Zahájení

Bez úvodního  slova  otec  Pavel  začal schůzku  PR   projednáváním bohoslužeb  Velikonočních  svátků


2.Obřady Velikonočních svátků:


 

ZELENÝ ČTVRTEK     Otaslavice  16:00 h

                                          Brodek        18:00 h

                                          Želeč      dle  dojednaní.Sloužit  bude pravděpodobně p.Dobeš


VELKÝ PÁTEK              Brodek v 14:30 h  kříž.cesta,po ní 15:00 obřady ZČ

                                         Otaslavice 17:00 kříž.cesta,           17:30 obřady

                                         Želeč    dle  dojednaní.Sloužit  bude pravděpodobně p.Dobeš


BÍLÁ SOBOTA               Otaslavice 19:00   společné  pro  všechny farnosti(příští  rok  v Želči)


NEDĚLE  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Brodek 6:00 jitřní mše sv.
3.Plán dalších  pastor. aktivit:

 

11-12.3 SETKÁNÍ MINISTRANTŮ   o.Pavel přislíbil účast  ,koordinátor Patrik Loníček 

28.5 MÁJOVÁ  v ONDRATICÍCH  s  besedou  a hostem


11.6 FARNÍ ODPOLEDNE    koordinátorka  p. D.Benešová


MALÝ TÁBOR  letos  pro  děti  nebude,ale  bude  možnost  se připojit  k  táboru ,který bude  pomáhat  Dagmar Benešová organizovat  ve farnosti Němčice

VELKÝ TÁBOR  koordinátor V.Večeře  19-26.7  tábor Mírov    (dotace  od  obce Brodek, Ondratice)


ADORAČNÍ DEN       Brodek 26.4,  Otaslavice 10.7,   Želeč  25.9
4.Debata:


-Hlavní sál  v patře fary bude  do  měsíce zpřístupněn farníkům(doposud  blokován otcem Pavlem)F.Hynek  zajistí bezpečné zajištění  dveří ze  sálu  do  pokoje  otec  Pavla


-Rekonstrukce far.kuchyně  zamítnuta,důležitější výdaje


-Adorace  po  mších sv. budou  za  příznivější  teploty  v kostele( doposud  velká  zima)


-POSTNÍ DUCH.OBNOVA  bude  týden před Svatým Týdnem,otec Pavel  zajistí  někoho  se Salesiánů


-zajistit  LETÁČKY  na Velikon.obřady  do  každého  domu  s přáním krásného  prožití  Velikon. svátků


-Setkávání  seniorů  nebude,pouze  zda  se najde  vhodný  a schopný  koordinátor ,p.Pavel přislíbil  účast,ale  organizaci nechává  na aktivitě farníků


-zhodnocení PLESU. FR zhodnotila  ples  velice pozitivně s  přáním,aby  se dále organizoval.Příští rok  datum 6.1.2018


-Prosba na otec Pavla Šíru,zda  by  se mohl  více  účastnit  farních  akcí např.

            -úvodní slovo na Otvírání Betléma o vánocích-oslovení veřejnosti

           - účast  na  mši  a společenství  křesť.mládeže KROSNA (pozdravit,povzbudit  mladé lidi ,kteří přijedou také i z jiných farností)

 

-Prosba  na otce Pavla ,zda  by  mohl  více  času  trávit  ve farnosti,těžko  ho  zastihnout v   kteroukoli  denní hodinu  na faře.Odpověděl ,že na  telefonu  je  stále k  zastižení.Jeho  mobil  je  na  farních  stránkách  i  v ohláškách.Kdo  se  nedozvoní na  faru,tak  musí  volat  na  mobil.


- návrhy   a  náměty pro  další  pastoraci ,uskutečnění  farní  poutě

 

   --Výhledově na dalším setkání PR  se  budou  projednávat návrhy o.arcibiskupa ohledně pastorace ve farnosti

 


Ukončení zasedání PR , otec  Pavel poděkoval za účast,udělil požehnání.
                                                                                                                                                                                     sepsala :Ivana Loníčková

ĉ
Angel Slawomir Kordzik,
5. 11. 2016 12:35
ċ
Pavel Vágner,
5. 3. 2016 2:01
ĉ
Pavel Vágner,
10. 6. 2016 11:39
Comments