Modlitby a litanie - víra, naděje a láska

Modlitba ke vzbuzení tří Božských ctností

Trojjediný, věčný Bože, vyznávám, že jsi, že jsi všemohoucí a že jsi Láska.

Chci proto konat láskou naplněné skutky,

aby moje víra byla živá a můj život plodný.

Poznávám, že jsi mi dal život v důvěře, že ho nepromarním,

a já se o to chci ze všech sil snažit.

Chci proto překonávat nevděk a křivdy od druhých lidí,

nepropadat hořkosti a pocitu zklamání.

Vím, že podstatou života je oběť.

Chci proto žít obětavě, ne sobecky přijímat a hromadit,

ale štědře rozdávat a sloužit druhým.

Toužím, Bože, po plném životě

a chci zachovávat Tvá přikázání, která k němu vedou.

Pomoz mi v tom, protože to není vždy lehké. Vlij mi víru, naději a lásku.

Prosím o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána,

neboť on s Tebou v jednotě Ducha Svatého

žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.


Prosba o víru

Všemohoucí, věčný Bože! Víme, že naše víra je často slabá a rozkolísaná.

Odpusť nám, prosíme, že se necháváme svést

k nepravým bůžkům a modlám nové doby

a stáváme se manipulovanými otroky konzumní společnosti.

Dej nám sílu tomu vzdorovat, abychom se drželi pravých hodnot

a chránili převzácný dar víry.

Prosíme Tě, abychom s úctou a pravidelně četli Písmo svaté,

neboť je to Tvé nezvratné a tvůrčí slovo,

kterým jsi nám odhalil smysl našeho života.

Stvořil jsi celý vesmír a stvořil jsi i nás. Patříme Ti a s radostí Ti máme sloužit.

Povzbuzuj nás, abychom konali dobro, neboť bez skutků lásky je víra mrtvá.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Prosba o naději

Pane Ježíši Kriste, Vykupiteli světa, Bože,

děkujeme Ti, že se naplnilo očekávání spravedlivých Starého zákona.

Přišel jsi mezi nás a víš, v kolika nejistotách a obavách žijeme.

Jak těžce zápasíme o důvěru v budoucnost.

Prosíme, vrať nám naději, abychom důvěřovali v Tvá zaslíbení

a s odvážnou radostí vstupovali do budoucnosti,

ze které k nám přicházíš, abys obnovil Boží království.

Dej nám vytrvalost v nesnázích a podepři nás, když klesáme na mysli.

Pošli nám dary svého svatého Ducha, abychom neztráceli důvěru v dobro

a v lidi kolem nás, i když budeme často zklamáváni.

Víme, že předmětem naší naděje je budoucí život u Boha,

ale dopřej nám, prosíme, potřebnou míru pozemské radosti,

abychom nepodlehli pocitu bezútěšnosti nebo nesmyslnosti života

a neztratili víru v Tvé vítězství nad veškerým zlem.

Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen


Prosba o lásku

Duchu svatý, Bože Lásko! Obracíme se k Tobě, který vše udržuješ v bytí.

Odpusť nám, prosíme, co jsme zavinili svým sobectvím a lhostejností

a stali se tak překážkou Tvého věčného vanutí. Vrať nás do proudu života.

Ty, který všechno obnovuješ, obnov i naše srdce

a dopřej nám, aby se podobala pramenu lásky, kterým je svaté srdce Kristovo.

Duchu Svatý, který odhaluješ tajemství Boží a jsi učitelem Pravdy,

dej nám, abychom správně chápali skutečnost, abychom ji unesli a nežili ve lži.

Odpusť nám, že soucitná, obětavá a svatá láska je ve světě degradována

na chvilkovou tělesnou slast a ztrácí tak smysl a hodnotu života.

Navrať nám nevinnost, aby se naše srdce podobalo nejčistšímu srdci Panny Marie, Matky Boží.

Jen když námi bude do světa proudit Tvá láska,

budeme věrnými následovníky jejího Syna a budeme vpravdě dětmi Božími.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.Litanie – přímluvy


Pane, smiluj se nad námi!

Kriste, smiluj se nad námi!

Pane, smiluj se nad námi!

 

Kriste, uslyš nás!

Kriste vyslyš nás!

 


Otče z nebes, Bože, –                              smiluj se nad námi!

Synu, Vykupiteli světa, Bože, —

Duchu svatý, Bože, —

Svatá Trojice, jeden Bože, —

 

Svatá Maria, Matko Boží, –                             oroduj za nás!

Svatá Maria, která jsi Božímu hlasu bez výhrad uvěřila, —

Svatá Maria, která jsi i pod křížem Bohu důvěřovala, —

Svatá Maria, která jsi Krista nejvíce milovala, —

 

Dej, laskavý a štědrý Bože,

abychom na přímluvu Panny Marie, která stála uprostřed apoštolů při seslání Ducha Svatého, i my dostali odvahu víry! –                         Prosíme tě, vyslyš nás!

abychom na přímluvu Panny Marie, která s Ježíšem pod srdcem navštívila Alžbětu, i my nesli do světa naději a radost! —

abychom se na přímluvu Panny Marie, která Ježíše hledala a v chrámu nalezla,

nikdy od jeho lásky neodloučili a vždy se k němu vrátili! —

abychom na přímluvu sv. Petra, prvního z papežů, vždy byli ve víře poslušni Sv. otce! —

abychom na přímluvu sv. Pavla, apoštola národů, nesli radostnou zvěst víry všem lidem! —

abychom na přímluvu sv. Terezie Benedikty Steinové, chápající a vzdělané mučednice, prohlubovali svou víru četbou, modlitbou a rozjímáním! —

abychom na přímluvu sv. Josefa, který nalezl cestu z vnitřních nejistot a přijal Tvou vůli, uměli překonávat zklamání a nesnáze a přijímat Tvé výzvy! —

abychom na přímluvu sv. Jana Bosca, který přinášel vyřazeným novou šanci, uměli navracet naději naší ohrožené mládeži! —

abychom na přímluvu sv. Moniky, která neztrácela naději ve Tvé milosrdenství, uměli vytrvale prosit za děti, které se vydaly špatnou cestou! —

abychom na přímluvu sv. Marie Magdalské, která Tě milovala pro Tvé veliké odpuštění, konali skutky lásky, které doprovázejí pravé pokání! —

abychom na přímluvu sv. Františka, který ve všem viděl Tvou lásku, užívali s úctou všech stvořených věcí! —

abychom se na přímluvu sv. Maxmiliana Kolbeho, který přijal smrt, aby zachránil spoluvězně, uměli z lásky k Tobě nasadit až do krajnosti! —

abychom na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, kteří nám hlásali víru v našem jazyce, uměli o ní srozumitelně mluvit k dnešnímu světu! —

abychom na přímluvu sv. Ludmily, která vychovala ve víře sv. Václava, vedli slovem i příkladem k víře naše děti! —

abychom na přímluvu sv. Jana Sarkandera, mučedníka víry, uměli obstát i ve zmatených dobách mravní krize! —

abychom na přímluvu sv. Vojtěcha, vždy připraveného odpustit, důvěřovali v budoucí smíření všech lidí! —

aby na přímluvu sv. Zdislavy, věrné manželky a pečlivé matky, rodiče plnili své role otců a matek a ukázali svým dětem možnost dobré budoucnosti! –

abychom na přímluvu sv. Jana Nepomuckého, který hájil spravedlnost a pravdu, i my je vždy hájili a byli tak hodni naděje ve Tvou pomoc! —

abychom na přímluvu sv. Václava, našeho ochránce a provždy vladaře naší země, pochopili, že cestou k vládě je služba nesená láskou! —

abychom na přímluvu sv. Prokopa, který opustil vše, aby se mohl plně věnovat Tvé službě, také my Tě milovali víc než cokoli na světě! —

aby na přímluvu sv. Anežky, milosrdné sestry, nepostrádali staří a nemocní lidé naši péči a lásku! —

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

– dej nám, aby naše víra nekolísala!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

– dej nám naději, že se naplní Tvá zaslíbení!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

– dej nám svou lásku, abychom ji nesli do celého světa!

 

Otče náš + Zdrávas Maria

Comments