Modlitba za rozpoznání Boží vůle

Pane Ježíši zmrtvýchvstalý,

přicházím za Tebou, abych Ti otevřel své srdce a svěřil Ti toto období hledání Tvé vůle pro svůj život.

Chci vše, co provází tuto dobu, odevzdat Tvé milosrdné a bezpodmínečné lásce. Děkuji Ti za to, žes mě stvořil a žes mi daroval tento život zde na zemi. Děkuji Ti za všechny důležité lidi, které mi dáváš jako své posly. Děkuji Ti za všechno, co se mnou činíš. Děkuji Ti za Tvé svaté rány, skrze něž mě uzdravuješ. Děkuji Ti, žes mi dal vlastním životem, smrtí a zmrtvýchvstáním příklad, jak i já mám v životě jednat. Děkuji Ti, žes na sebe vzal přirozenost služebníka a stal ses jedním z nás lidí, a to pouze z jediného důvodu, z bezpodmínečné lásky ke mně, svému příteli. Ty, Bůh a Pán všeho tvorstva, ses pokořil a snížil, abys můj život vyvedl ze záhuby a abys i se mnou činil veliké věci. Pro Tvou lásku ke mně, Ježíši, Tě v této době prosím, abys mi stejně jako emauzským učedníkům zapálil srdce a otevřel oči, abych zřetelně mohl vidět Tvou vůli pro můj život a abych ji potom s odvahou a nadšením chtěl naplnit.

Pane, vezmi si z mého srdce všechnu pýchu, která mi zaslepuje oči a vzdaluje mé srdce od Tebe. Dej mi pokoru, s kterou jsi apoštolům umýval nohy a která Tě vedla k vyplnění Otcovy vůle až do krajnosti.

Jedině, když budu takto pokorný, uvidím, jaký plán máš pro můj život připravený, a poznám pravou podstatu událostí mého života.

Jedině, když budu pokorný, zahořím, abych vyplnil beze zbytku vůli Otce. Pak už nebudu žít já hříšník, ale budeš ve mně žít Ty sám.

Pane, Tvá oběť na kříži přinesla spásu celému světu. Vytrhni mě prosím z moci zla a přiveď do svého světla. Prosím Tě za sebe i za všechny, které nosím ve svém srdci. Přijď Tvé království do mého života, do mých vztahů, do mých tužeb, a to i do těch, které ani nedokážu vyslovit. Odevzdávám Ti své city, rozum i svobodnou vůli. Důvěřuji Ti, Ježíši.

Sláva Otci, ...

Maria, Tvá pokora změnila celý svět. Prosím Tě o takovou pokoru, s jakou jsi přijala zvěst Gabrielovu a která Ti také dala sílu přijmout do své náruče mrtvé tělo Tvého syna Ježíše. Prosím Tě o takovou odevzdanost do Otcovy vůle, jakou jsi měla Ty. Chci Ti svěřit tuto dobu hledání a chci Boží vůli hledat i skrze Tvou modlitbu růžence. Přimlouvej se za mě v nebi, když rozjímám o Tvém životě a když se mu chci svým jednáním připodobnit. Dopřej mi, abych i já mohl zakoušet jásavou radost ze zmrtvýchvstání.

 Amen

(+ desátek růžence)

Comments