Duchovní obnova farnosti

Zde jsou připravené některé materiály
Uvedení do duchovní obnovy a praktické rady pro každodenní četbu Písma.
Ukázka prvního týdne - sešit pro účastníky duchovní obnovy s texty Písma a s rozjímáním.
A zde si můžete první týden stahnout ve formátu PDF a vytisknout.
Latinský hymnus Veni Creator Spiritus si můžete poslechnout zde:

Bratři a sestry!

Naši biskupové nám pastýřským listem předložili duchovní osnovu dlouhodobé přípravy na výročí 1150 výročí od příchodu svatých Cyrila a Metoděje. A chtějí, abychom vstupní rok 2010 věnovali Písmu svatému a učili se naslouchat Božímu slovu. Mnozí z vás se o to již snaží díky pastorační aktivitě – Boží slovo na týden.

Rád bych s vámi ale letos prošel sedmitýdenní duchovní obnovou, kterou nám biskupové navrhují. Cílem této obnovy je, aby se jednotliví farníci nasloucháním Božímu slovu setkali s ži­vým Kristem a prohloubili svůj křesťanský život v síle Ducha Svatého. Během těchto sedmi týdnů má každý účastník obnovy možnost pochopit, který krok od něj Bůh očekává právě nyní. A tento krok má pak udělat.

Témata rozjímání v jednotlivých týdnech:

1. týden: Bůh je zde – Ježíšova přítomnost v Duchu Svatém

2. týden: Bůh ke mně říká své ano – vykoupení a uzdravení

3. týden: Bůh mě povolává do svého života – povolání být Božím dítětem

4. týden: Bůh na mě čeká – obrácení a odpověď víry

5. týden: Bůh žije ve mně – Duch Svatý jako dar

6. týden: Bůh mě proměňuje – růst v duchovním životě

7. týden: Bůh mě posílá – dary Ducha Svatého a jejich sdílení

 Tato obnova není postavena jenom na tom, co účastník vyslechne při katechezi od kněze, ale vychází i z každodenní četby a rozjímání Písma svatého a z toho vyplývající osobní modlitby a ze snahy uvést slova Písma do života.

 Jaká je náplň obnovy?

Během padesáti dnů by si každý měl denně doma vyhradit alespoň 20 minut pro čtení a rozjímání Písma svatého a pro modlitbu. P. Norbert Baumert SJ předkládá ve své sedmitýdenní duchovní obnově krátký text Písma svatého na každý den s krátkým vysvětlením (pomocným rozjímáním).

Jednou týdně je třeba delší čas k zamyšlení nad uplynulými dny a k na­směrování na nadcházející dny. K tomuto účelu bude sloužit setkání pro účastníky duchovní obnovy jednou týdně ve farním sále v Brodku. Zde je pro všechny společná zhruba půlhodinová katecheze. Po ní se účastníci rozdělí do skupinek po 6 až 10 lidech, v nichž se dává prostor každé­mu účastníku, aby se mohl (dobrovolně) vyjádřit ke své osobní zkušenosti s každodenní četbou a aby se mohl případně vyjádřit k tématu vyslechnuté katecheze (vzájemné sdí­lení je nutný předpoklad k vytvoření rodinné atmosféry). Práce ve skupinkách trvá přibližně 30 minut. Následně se účastníci sejdou opět dohromady. Po oznámení tématu rozjímání pro následující týden a po společné modlitbě je program ukončen. Věrnost, s jakou se far­níci tohoto setkání zúčastňují, je znamením, jak je pro ně tato duchovní obnova důležitá. S postupem času roste i ve skupině vzájemná důvěra.

Duchovní obnova je vsazena do celé doby velikonoční se zakončením na slavnost Seslání Ducha svatého. Každý účastník by dostal sešitek s biblickými citacemi, rozjímáním a modlitbami, které jsou potřebné pro každodenní setkání s Bohem nad Božím slovem.

Týdenní setkání by se uskutečnila v těchto termínech (středy): 7.4., 14.4., 20.4. (úterý), 28.4., 5.5., 11.5. (úterý)  a 19.5. vždy v 17 hodin na faře v Brodku. Účast na většině týdenních setkání je nutným předpokladem dobrého prožití celé novény.


Duchovní obnova farností v době velikonoční


 

Podřízené stránky (2): První týden Uvedeni
Comments