Děkanátní soutěž

Najdete zde otázky pro 2. - 8. (závěrečné) kolo !!!

Níže uvedený formulář k 6. kolu je ke stažení zde:  http://www.dpv.cz/images/stories/clanky/2008/11/svatpavel08.doc

Biblická soutěž Svatý Pavel         8.kolo           Jméno a přijímení……………………………

Jednotlivé kola probíhají od neděle do neděle. Vyplněné testy pošlete na e-mail: dekan@dpv.cz s označením Svatý Pavel

Své znalosti si můžete ověřit i bez účasti v soutěži. Uzávěrka kola je do neděle 30.11.2008

 

Otázky pro 8. týden

Nápověda v bibli

Čís.verše

Odpověď

1

Kam šel Oneziforos hledat Pavla?

2 Tim 1

 

 

2

Které čtyři povolání používá Pavel jako příklad pro Timoteje

2 Tim 2

 

 

3

Proč zůstává Bůh věrný zaslíbením, přestože je člověk porušuje?

2 Tim 2

 

 

4

K čemu je dobré Písmo svaté?

2 Tim 3

 

 

5

Kde všude byl Pavel pronásledován

2 Tim 3

 

 

6

Vyjmenuj Pavlovy spolupracovníky, kteří s nim byli v Římě?

2 Tim 4

 

 

7

Jakou měl Titus funkci a kde působil?

Tit 1

 

 

8

Jakou měli místní lidé pověst?

Tit 1

 

 

9

V čem mají starší ženy vyučovat ty mladší?

Tit 2

 

 

10

V čem má Titus dávat dobrý příklad?

Tit 2

 

 

11

Ohledně čeho měli Kréťané rozpory a hádky?

Tit 3

 

 

12

Psal Pavel tento list z Říma nebo z Nikopole?

Tit 3

 

 

13

Jaký byl vztah mezi Onezimem a Filemonem?

Flm 1

 

 

14

Komu z Pavlových spolupracovníků je připisováno autorství některých knih NZ?

Flm 1

 

 

15

Kdo je to anděl?

Žd 1

 

 

16

Vyjmenuj vlastnosti Božího Slova.

Žd 4

 

 

17

Jakým způsobem dosáhl Kristus dokonalosti?

Žd 5

 

 

18

Ježíš je knězem podle řádu Melchizedechova. Podle jakého řádu odvozovali svůj původ Levité?

Žd 7

 

 

19

Jak zní nová smlouva mezi člověkem a Bohem?

Žd 10

 

 

20

Co je to víra?

Žd 11

 

 

 

Níže uvedený formulář k 6. kolu je ke stažení zde: http://www.dpv.cz/images/stories/clanky/2008/11/svatpavel07.doc

Biblická soutěž Svatý Pavel         7.kolo         Jméno a přijímení……………………………

Jednotlivé kola probíhají od neděle do neděle. Vyplněné testy pošlete na e-mail: dekan@dpv.cz s označením Svatý Pavel

Své znalosti si můžete ověřit i bez účasti v soutěži. Uzávěrka kola je do neděle 23.11.2008

 

Otázky pro 7. týden

Nápověda v bibli

Čís.verše

Odpověď

1

Koho sv. Pavel posílá Koloským?

Kol 4

 

 

2

Který z Pavlových spolupracovníků pocházel z Kolos?

Kol 4

 

 

3

Do kterých zemí se šířilo evangelium ze Soluně?

1 Sol 1

 

 

4

Kde byl Pavel před tím, než přišel do Soluně?

1 Sol 2

 

 

5

Odkud byl poslán do Soluně Pavlův spolupracovník a jak se jmenoval?

1 Sol 3

 

 

6

V čem vidí Pavel vůli Boží?

1 Sol 4

 

 

7

Jaký je úděl těch, kteří zemřeli ve víře Kristově?

1 Sol 4

 

 

8

Které tři věci mají křesťané neustále dělat?

1 Sol 5

 

 

9

Co je předzvěstí spravedlivého Božího soudu?

2 Sol 1

 

 

10

Jaký bude trest těch, kteří neznají Boha a odpírají evangeliu?

2 Sol 1

 

 

11

Za koho se bude vydávat člověk nepravosti?

2 Sol 2

 

 

12

Od koho dostáváme sílu k dobrým slovům a činům?

2 Sol 2

 

 

13

Jakých bratří se má křesťan stranit?

2 Sol 3

 

 

14

Který Pavlův příkaz se stal známým obecným pořekadlem?

2 Sol 3

 

 

15

Proč zůstal Timoteus v Efesu a nešel s Pavlem do Makedonie?

1 Tim 1

 

 

16

Mohou ženy dosáhnout spásy, když jim Pavel nedovoluje učit?

1 Tim 2

 

 

17

Mohli se v prvotní církvi biskupové ženit?

1 Tim 3

 

 

18

Jaký dostal Timoteus dar?

1 Tim 4

 

 

19

Kdo je podle Pavla horší, než nevěřící?

1 Tim 5

 

 

20

Z jaké lidské vlastnosti čerpá zlo svou sílu?

1 Tim 6

 

 

 

Níže uvedený formulář k 6. kolu je ke stažení zde: Stahujte!

Biblická soutěž Svatý Pavel         6.kolo           Jméno a přijímení……………………………

Jednotlivé kola probíhají od neděle do neděle. Vyplněné testy pošlete na e-mail: dekan@dpv.cz s označením Svatý Pavel

Své znalosti si můžete ověřit i bez účasti v soutěži. Uzávěrka kola je do neděle 16.11.2008

 

Otázky pro 6. týden

Nápověda v bibli

Čís.verše

Odpověď

1

Jakým způsobem jsme se stali Božími syny a dcerami?

Gal 3

 

 

2

Proč má Pavel strach, že úsilí v hlásání Krísta vzhledem ke Galaťanům by mohlo být nadarmo?

Gal 4

 

 

3

Jak se může člověk ubránit špatným touhám lidské přirozenosti?

Gal 5

 

 

4

V čem spočívá naplnění Kristova zákona ?

Gal 6

 

 

5

Co musí splnit člověk, aby mu byla vtisknuta pečeť Ducha svatého?

Ef 1

 

 

6

Budeme jednou přijati do nebe za své dobré skutky?

Ef 2

 

 

7

Jak může být člověk zakořeněný v lásce?

Ef 3

 

 

8

Co to znamená odložit staré lidství a obléci nové?

Ef 4

 

 

9

Jak má vypadat modlitba podle vůle Boží?

Ef 5

 

 

10

Vyjmenuj části Boží zbroje?

Ef 6

 

 

11

Proč se nemůže  Pavel rozhodnout, zda je pro něj lepší život, nebo smrt?

Flp 1

 

 

12

Jak vysvětluje Pavel božství a lidství Ježíše Krista?

Flp 2

 

 

13

Vypiš, jak Pavel popisuje svůj původ. Jak se charakterizuje?

Flp 3

 

 

14

V čem spočívá nebeská cena, která nás čeká v cíli našeho životního běhu?

Flp 3

 

 

15

Jak má vypadat život pravého křesťana?

Flp 4

 

 

16

Může křesťan tvrdit, že něco nezvládne, nebo je to nad jeho síly?

Flp 4

 

 

17

Popisuje nějak Pavel vztah Krista a církve? Jak?

Kol 1

 

 

18

Jak aplikuje Pavel podobenství o domu postaveném na skále?

Kol 2

 

 

19

V čem spočívá dokonalost v oblasti mluvení?

Kol 3

 

 

20

Co přikazuje Pavel mužům a otcům?

Kol 3

 

 

 


Níže uvedený formulář k 5. kolu je ke stažení zde:  Stahujte!

Biblická soutěž Svatý Pavel         5.kolo           Jméno a přijímení……………………………

Vyplněné testy pošlete na e-mail: dekan@dpv.cz s označením Svatý Pavel

Své znalosti si můžete ověřit i bez účasti v soutěži. Uzávěrka kola je do neděle 9.11.2008

 

Otázky pro 5. týden

Nápověda v bibli

Čís.verše

Odpověď

1

Proč se  Bůh na lidi hněvá? Mohou mít nějakou výmluvu?

Řím 1

 

 

2

Jakou roli hraje u sv. Pavla svědomí?

Řím 2

 

 

3

Má před Bohem nějaký člověk přednost z důvodu původu, či náboženství? Zdůvodni svou odpověď.

Řím 3

 

 

4

Co znamená pro nás křest spojený s vírou?

Řím 6

 

 

5

Ve 3. kap. Se píše „Vždyť ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn´. Znamená to že zákon a přikázání jsou hříšné?

Řím 7

 

 

6

V čem tedy spočívá naplnění zákona?

Řím 13

 

 

7

Odkud se Pavel dovídá o sporech v korintské církevní obci?

1 Kor 1

 

 

8

Pro koho je určena „pravá moudrost“ od Boha?

1 Kor 2

 

 

9

Jak se dívá Pavel na křesťany v Korintě? Jak k nim musí mluvit?

1 Kor 3

 

 

10

Jaký vidí Pavel rozdíl mezi apoštoly a ostatními křesťany?

1 Kor 4

 

 

11

V čem spočívá cesta vzácnější, než jiné duchovní dary?

1 Kor 13

 

 

12

Odkud píše Pavel svůj list do Korintu?

1 Kor 16

 

 

13

Kdo všechno zvěstoval Krista Korinťanům?

2 Kor 1

 

 

14

V čem spočívá poklad, který máme v nádobě hliněné?

2 Kor 4

 

 

15

Proč máme přijímat soužení v tomto světě?

2 Kor 4

 

 

16

Proč Bůh nadále nepočítá lidem jejich provinění?

2 Kor 5

 

 

17

Kdy nastane příhodný čas pro přijetí milosti?

2 Kor 6

 

 

18

Co řekl Pán Pavlovi, když ho prosil o zbavení ostnu, který ho trápil?

2 Kor 12

 

 

19

Kdo a kde učil Pavla evangeliu?

Gal 1

 

 

20

Jakým způsobem prožívá Pavel svůj život?

Gal 2

 

 

 

 Níže uvedený formulář ke 4. kolu je ke stažení zde: Stahujte!

Biblická soutěž Svatý Pavel         4.kolo          Jméno a přijímení……………………………

V červenci vyhlásil papež Benedikt XVI Rok sv. Pavla.  Součástí tohoto roku je i nová biblická soutěž, která bude tentokrát trvat dva měsíce.Jednotlivé kola probíhají od neděle do neděle. Vyplněné testy pošlete na e-mail: dekan@dpv.cz s označením Svatý Pavel

Své znalosti si můžete ověřit i bez účasti v soutěži. Uzávěrka kola je do neděle 2.11.2008

 

 

Otázky pro 4. týden

Nápověda v bibli

Čís.verše

Odpověď

1

Proč Pavel v Troadě při lámání chleba protáhl řeč až do půlnoci?

Sk 20

 

 

2

Kde Pavel v Římě bydlel?

Sk 28

 

 

3

Čím se zavázalo 40 židů, kteří chtěli Pavla zabít?

Sk 23

 

 

4

Pavel starším církve z Efezu řekl, že od nikoho nepožadoval …

Sk 20

 

 

5

Kdo byl velitelem posádky, která převážela Pavla z Cesareje do Říma?

Sk 27

 

 

6

U kterého ostrova ztroskotala loď s Pavlem?

Sk 28

 

 

7

Ve kterém městě byl Pavel vychován?

Sk 22

 

 

8

Kam chtěl jít Pavel z Řecka? Proč změnil plán?

Sk 20

 

 

9

Jak zacházel Julius s Pavlem?

Sk 27

 

 

10

Kam přišli římští bratři naproti Pavlovi?

Sk 28

 

 

11

Proč, podle velitele, židé Pavla obžalovali?

Sk 23

 

 

12

Jak dlouho lidé na lodi při plavbě po Adriatickém moři nejedli?

Sk 27

 

 

13

Kde vzal Pavel jistotu, že se posádce lodi nic nestane?

Sk 27

 

 

14

Čemu se Pavel vyučil v Gamalielově škole?

Sk 22

 

 

15

Na koho se Pavel odvolával, když se snažil přesvědčit římské židy, že Ježíš je Mesiáš?

Sk 28

 

 

16

Jakým „svědomím“ se Pavel hájil před velekněžími a před veleradou?

Sk 23

 

 

17

Kam Pavel spěchal z Troady a Milétu?

Sk 20

 

 

18

Proč důstojník, při ztroskotání lodi, která převážela Pavla, nenechal popravit vězně?

Sk 27

 

 

19

Co Pavel dva roky v Římě dělal?

Sk 28

 

 

20

Co udělal Pavel s mladíkem, který vypadl v Troadě z okna?

Sk 20

 

 

 

Níže uvedený formulář ke 3. kolu je ke stažení zde:  Stahujte!

Biblická soutěž Svatý Pavel         3.kolo               Jméno a přijímení……………………………

V červenci vyhlásil papež Benedikt XVI Rok sv. Pavla.  Součástí tohoto roku je i nová biblická soutěž, která bude tentokrát trvat dva měsíce.Jednotlivé kola probíhají od neděle do neděle. Vyplněné testy pošlete na e-mail: dekan@dpv.cz s označením Svatý Pavel

Své znalosti si můžete ověřit i bez účasti v soutěži. Uzávěrka kola je do neděle 26.10.2008

 

 

Otázky pro 3. týden

Nápověda v bibli

Čís.verše

Odpověď

1

Koho a proč si Pavel při cestě do Jeruzaléma nechal zavolat z Efezu do Milétu?

Sk 20

 

 

2

Proč vystupovali Židé proti Pavlovi, když přinesením oběti dokázal, že dodržuje Mojžíšův zákon?

Sk 21

 

 

3

Kdo řekl v Antiochii křesťanům, aby oddělili Barnabáše a Pavla pro dílo, k němuž je Bůh povolal?

Sk 13

 

 

4

Proč se Pavel rozhodl jít z Troady do Makedonie?

Sk 16

 

 

5

Co bylo napsáno na oltáři, který Pavel našel při procházení Athénami?

Sk 17

 

 

6

Pavel Athéňanům zdůraznil, že, stejně jak to říkají někteří řečtí básníci, jsme …

Sk 17

 

 

7

Čím si Pavel vydělával na to, co potřeboval on a jeho společníci?

Sk 20

 

 

8

Pavel ve své promluvě v synagoze v Antiochii Pisidské řekl, že Ježíš byl popraven přesně tak …

Sk 13

 

 

9

Co udělal lidé v Jeruzalémě, když k nim Pavel při svém zatčení promluvil hebrejsky?

Sk 22

 

 

10

Co řekli Pavlovi Athéňané po jeho kázání?

Sk 17

 

 

11

V Makedonii ve Filipech byli Pavel a Silas uvězněni. Jak je Bůh vysvobodil?

Sk 16

 

 

12

Kdo prosil po Agabosově prorokování Pavla, aby nechodil do Jeruzaléma?

Sk 21

 

 

13

Co Pavel očekával v Jeruzalémě?

Sk 20

 

 

14

Když byli Pavel a Silas ve Filipech zázračně vysvobozeni z vězení, k čemu ho vybízeli?

Sk 16

 

 

15

Co dělali lidé v Jeruzalémě, když Pavel řekl, že ho Pán poslal k pohanům?

Sk 22

 

 

16

Z čeho obžalovali Židé Pavla a Silase v Soluni (Tesalonice)?

Sk 17

 

 

17

Soudcové ve Filipech dali Pavla a Silase zbičovat. Čeho se pak lekli?

Sk 16

 

 

18

Co (jaký hřích) bylo příčinou rouhání Židů v Pisidské Antiochii?

Sk 13

 

 

19

Jak Pavel reagoval, když ho ostatní odrazovali od cesty do Jeruzaléma?

Sk 21

 

 

20

Komu Pavel svěřil Efezany?

Sk 20

 

 

 

Níže uvedený formulář je ke stažení zde:  Stahujte!

Biblická soutěž Svatý Pavel 2.kolo                         Jméno a přijímení……………………………

Vyplněné testy pošlete na e-mail: dekan@dpv.cz s označením Svatý Pavel

Své znalosti si můžete ověřit i bez účasti v soutěži. Uzávěrka kola je do neděle 19.10.2008

 

Otázky pro 2. týden

Nápověda v bibli

Čís.verše

Odpověď

1

Kde hlásali evangelium Barnabáš a Saul na své apoštolské cestě?

Sk 13

 

 

2

V kterou denní dobu se Pavlovi zjevil Ježíš u Damašku?

Sk 22

 

 

3

Při výslechu v Jeruzalémě využil Pavel sporu farizeů a saduceů ohledně vzkříšení mrtvých. Kdo věřil ve zmrtvýchvstání?

Sk 23

 

 

4

S kým se vrátil Pavel a Barnabáš z Jeruzaléma zpět do Antiochie Syrské?

Sk 15

 

 

5

Když přišel Pavel z Cesareje do Jeruzaléma, jak chtěl dokázat, že si váží židovského náboženství?

Sk 21

 

 

6

Pavel při kázání v Pisid. Antiochii zdůraznil, že zvěstuje odpuštění hříchů (ospravedlnění) pro každého kdo …

Sk 13

 

 

7

Ve kterém městě byl obrovský chrám bohyně Artemis?

Sk 19

 

 

8

Kam uprchli apoštolové z Ikonia před kamenováním?

Sk 14

 

 

9

Apoštolové poslali s Pavlem a Barnabášem do Antiochie dva muže. Co podle apoštolů Pavel s Barnabášem udělali ve službě našeho Pána?

Sk 15

 

 

10

Pavel v Antiochii Pisidské řekl, že přinášejí zprávu, že Bůh splnil slib daný praotcům. Jak označil tuto zprávu?

Sk 13

 

 

11

Kde čekal Pavel v Cesareji na soud?

Sk 23

 

 

12

Na koho se odvolával Agabos, když varoval Pavla před cestou do Jeruzaléma?

Sk 21

 

 

13

Čím se provinil velitel v Jeruzalémě proti Pavlovi?

Sk 22

 

 

14

Jak prorok Agabos předpověděl Pavlovo zatčení v Jeruzalémě?

Sk 21

 

 

15

Který den hlásal Pavel a Barnabáš evangelium v synagoze v Pisidské Antiochii?

Sk 13

 

 

16

Pavel uzdravil v Lystře člověka, který nikdy …

Sk 14

 

 

17

Kdo se zastal Pavla a Barnabáše na apoštol. sněmu v Jeruzalémě?

Sk 15

 

 

18

Kdo zachránil Pavlovi život, když ho židé chtěli při cestě k soudu zabít?

Sk 23

 

 

19

Kdo podnítil významné obyvatele Pisidské Antiochie proti apoštolům?

Sk 13

 

 

20

Koho Pavel a jeho druhové navštívili v Cesareji (před cestou do Jeruzaléma)?

Sk 21

 

 

 
Comments