TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDENTEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN

10. 12. 2018 - 16. 12. 2018

motto týdne:

„ Víra v srdci vede ke spravedlnosti.“

     

PONDĚLÍ 10. 12. sv. Eulálie /z Meridy/, panny a mučednice       

Iz 35,1-10; Komentář: Lk 5,17-26

Co vynalézavosti a odhodlání vedlo k rozebrání střechy, jen aby se projevila Ježíšova uzdravující moc! Nestíním? Nestojím někdy Pánu v cestě?      

ÚTERÝ 11. 12. sv. Damasa I., papeže                                                                                          Iz 40,1-11: Komentář: Mt 18,12-14                                              

Pokud patřím do stáda 99 věrných ovcí, nechci se na pastýře zlobit, když mě opustí a vydá se za tou jednou ztracenou. Nebudu mu to vyčítat, ale budu se radovat spolu s ním, až ji najde.      

STŘEDA 12. 12. Panny Marie Guadalupské

Iz 40,25-31; Komentář: Mt 11,28-30

Jho a břemeno mého pastýře netlačí a netíží. Ale často my sami si „naklá-dáme“ – i svými hříchy. Anebo i tím, že si dokazujeme, jací jsme „borci“.

 

ČTVRTEK 13. 12. památka sv. Lucie, panny a mučednice                                                              Iz 41,13-20; Komentář: Mt 11,11-15

Jan Křtitel uzavírá starý věk a otevírá nový. Nový věk otevírá každý, kdo připravuje cestu Pánu! Je to inspirace i pro naši dobu.

PÁTEK 14. 12. památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve                                                 Iz 48,17-19; Komentář: Mt 11,16-19

I dnes slyšíme kritiku: jeden představitel církve je příliš lidský, druhý zase moc upjatý! Ježíš, dokonalý ve svém lidství i božství tak není přijímán…

SOBOTA 15. 12. sv. Valeriána, biskupa                                

Sir 48,1-4.9-11; Komentář: Mt 17,10-13                                                                                      Likvidace nepohodlných hlasatelů pravdy pokračuje do našich dnů. Vzpomenu na pronásledované, na pracovní tábory. Jejich denní advent pro ně trvá neko-nečná léta…

 

3. neděle adventní – Cyklus C  16. 12. 2018                                                                 

Třetí neděle adventní se nazývá radostná (gaudete). Církev jako by již vyhlížela každým okamžikem přicházejícího Pána, již „svítá“ naděje. Je tento příchod Krista skutečně očekávaný? Těšíme se, že přijde? V tomto týdnu (od 17. 12.) se změní důraz liturgických čtení a budou zařazeny texty vztahující se bezprostředně k narození Ježíše.

1.ČTENÍ                                                                                                                               Prorok působí někdy po roce 630 př. Kr. a jeho působení spadá do období vlády krále Jošiáše. Předznamenává velkou náboženskou reformu. Sofoniáš mluví o trestech, které ale vedou k očistě a obnově Izraele, což odráží náš text ze závěru knihy.

Sof 3,14-18a                                                                                                            

Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele, zla se už neboj! V onen den bude řečeno Jeruzalému: „Neboj se, Sióne, ať neochabují tvé ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz; bude nad tebou plesat v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou zajásá jak za dnů shromáždění.“

 

ŽALM Iz 12,2-3.4bcd.5-6

Text není žalm, ale radostný jásot proroka Izaiáše. Zve k radosti nad Božím dílem, které můžeme vidět a které jsme sami zažili.

Odpověď: Plesejte a jásejte, neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.

Bůh je má spása! – Bez obavy mohu doufat. – Hospodin je má síla a má chvála, – stal se mou spásou. – S radostí budete vážit vodu – z pramenů spásy.

Děkujte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! – Hlásejte mezi národy jeho díla, – zvěstujte vznešenost jeho jména! Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci, – ať je to známé po celé zemi! – Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, – neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.

 

2. ČTENÍ              

V závěru listu Filipanům svatý Pavel povzbuzuje křesťany. Nelze přehlédnout motivaci této radosti, která pramení z eschatologické perspektivy – Pán je už blízko. Blízkost příchodu Pána není důvodem ke strachu, ale k naději na setkání s milovaným Bohem.

Flp 4,4-7                                                                                                                

Bratři! Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

 

EVANGELIUM                                                                                                            

Po dvou úvodních kapitolách o Ježíšově dětství začne Lukáš vyprávění o jeho veřejném působení. Tyto události jsou předznamenány Janem Křtitelem. Náš text navazuje na minulou neděli. Podstatné je očekávání lidu podtržené Janovým odmítnutím přijmout roli mesiáše. Skutečný mesiáš bude plný moci Ducha. Na něj čekáme!

Lk 3,10-18                                                                                                                                  Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“ Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal radostnou zvěst. 

K ZAMYŠLENÍ                                                                                                                           

Je strhující vidět děti, které se těší třeba na vánoční stromeček a dárky. Nedočkavostí poskakují, upírají oči na správné dveře či okno… Těší se na „Ježíška“. Těšíme se my? Tady není řeč o „Ježíškovi“, ale o skutečném mesiáši. Jako dospělí už známe mnohem více aspektů života, poznali jsme bolest a zklamání, sny jsme možná vlastní vinou proměnili v trosky… Najednou více rozumíme pojmů vykoupení, záchrana, náprava poničeného… Pán nepřichází uhasit požáry našich selhání. Přichází, aby nás dovedl k Bohu, k dobrému milujícímu Otci. Jeho záchrana nestojí na moralizování či plnění norem, ale na ohni Boží lásky. Nejsou to námi dobyté stupně vítězů, ale jeho záchrana. On proměnil dřevo kříže utrpení na zářící strom života, který přináší dar spásy.

Comments