Schéma pobožnosti

Schéma pobožnosti si můžete stahnout ve formátu WORD nebo PDF (brožura A5)

Doporučené písně z kancionálu. Číslo v závorce je počet slok.

702(6), 707(7), 708(5), 709(8), 711(7), 712(7), 723(4), 727(7), 728(7), 788(6)

 

Důležitými pilíři pobožnosti k Božímu milosrdenství jsou:

-         Úkon sebeodevzdání Božímu milosrdenství

-         Korunka k Božímu milosrdenství

-         Modlitba za hříšníky

-         Modlitba o vyprošení milostí na přímluvu sestry Faustyny

Další části pobožnosti jsou volitelné podle potřeby a času.

 

Pobožnost k Božímu milosrdenství

 

Znamení kříže

 

Uvědomění si Ježíšovy přítomnosti

Ježíši milosrdný, jsi v tomto kostele přítomný v Největější Svátosti a zveš nás, abychom se v tuto chvíli v modlitbách ponořili do dobroty Tvé milosrdné lásky. Kéž naše upřímné modlitby stoupají k Tvému a našemu nebeskému Otci v jednotě s Duchem svatým.

Sláva Otci, i Synu, i Duchu svatému ….

 

Sloka písně

 

Úkon sebeodevzdání Božímu milosrdenství

Nejmilosrdnější Ježíši, Tvá dobrota je nekonečná a pokladnice Tvých milostí jsou nevyčerpatelné. Bezmezně důvěřuji Tvému milosrdenství, které převyšuje všechna Tvá díla. Zcela a bez výhrad se Ti odevzdávám, abych takto mohl žít a usilovat o křesťanskou dokonalost.

Toužím šířit Tvé milosrdenství konáním skutků milosrdenství, jak duchovních tak tělesných, se zvláštní snahou o obrácení hříšníků a poskytováním útěchy potřebným, nemocným a trpícím.

Proto mě opatruj, Ježíši, jako své vlastnictví a svou slávu. I když se občas chvěji strachem, když si uvědomuji svou slabost, přesto současně bezmezně důvěřuji ve Tvé milosrdenství. Kéž by všichni lidé včas poznali nekonečnou hloubku Tvého milosrdenství, uvěřili Mu a navěky Je oslavovali. Amen.

 

Sloka písně

 

Četba z Deníčku sv. Faustyny Kowalské

 

Sloka písně

 

Korunka k Božímu milosrdenství  +  Chvíle ticha   (např. 3 – 5 minut)

 

Sloka písně

 

Modlitba za hříšníky

Ježíši, Pravdo věčná a Živote náš, prosíme o Tvé milosrdenství pro ubohé hříšníky.

Přesladké Srdce našeho Pána plné slitování a nevyčerpatelného milosrdenství, prosíme tě za ubohé hříšníky.

Nejsvětější Srdce, zdroji milosrdenství, z něhož tryskají paprsky nesmírných milostí na celé lidstvo, naléhavě Tě prosíme o světlo pro ubohé hříšníky.

Ježíši, vzpomeň na své hořké utrpení a nedopusť, aby hynuly duše vykoupené tvou, tak drahocennou, krví.

Ježíši, když uvažujeme o té veliké ceně Tvé krve, raduji se z její velikosti, vždyť jedna krůpěj by vystačila pro všechny hříšníky. I když je hřích propastí zloby a nevděčnosti, přesto jej s cenou za nás zaplacenou vůbec nelze srovnávat. Proto ať každá duše důvěřuje v utrpení Pána, nechť má naději v milosrdenství.

Bože, své milosrdenství neodmítneš nikomu. Nebe a země se mohou změnit, ale Tvé milosrdenství se nevyčerpá. Jaká radost hoří v našem srdci, když vidíme Tvoji nepochopitelnou dobrotu, můj Ježíši.

 

Chvalozpěv na Boží Milosrdenství  nebo  Litanie k Božímu milosrdenství

Chvalozpěv na Boží Milosrdenství

Láska Boží je květ, milosrdenství ovoce.

Milosrdenství Boží, tryskající z lůna Otce                       Tobě důvěřuji

Milosrdenství Boží, největší z vlastností Božích

Milosrdenství Boží, tajemství nepostižitelné

Milosrdenství Boží, prameni tryskající z tajemství Nejsvětější Trojice

Milosrdenství Boží, neproniknutelné rozumu lidskému i andělskému

Milosrdenství Boží, z něhož pramení všechen život a štěstí

Milosrdenství Boží, převyšující nebesa

Milosrdenství Boží, zdroji zázraků a divů

Milosrdenství Boží, objímající celý vesmír

Milosrdenství Boží, sestupující na svět v osobě vtěleného Slova

Milosrdenství Boží, jež jsi vytrysklo z otevřené rány Ježíšova Srdce

Milosrdenství Boží, obsažené pro nás a zvláště pro hříšníky v Ježíšově Srdci

Milosrdenství Boží, nevystihlé v ustanovení svaté Hostie

Milosrdenství Boží v ustanovení církve svaté

Milosrdenství Boží ve svátosti křtu

Milosrdenství Boží v našem ospravedlnění skrze Ježíše Krista

Milosrdenství Boží, doprovázející nás po celý život

Milosrdenství Boží, objímající nás zvláště v hodině smrti

Milosrdenství Boží, dávající nám nesmrtelný život

Milosrdenství Boží, provázející nás v každém životním okamžiku

Milosrdenství Boží, chránící nás před pekelným ohněm

Milosrdenství Boží v obrácení zatvrzelých hříšníků

Milosrdenství Boží, uvádějící v úžas anděly a nepochopitelné svatým

Milosrdenství Boží, ve všech Božích tajemstvích neproniknutelné

Milosrdenství Boží, pozdvihující nás z každé nouze

Milosrdenství Boží, prameni našeho štěstí a veselí

Milosrdenství Boží v povolání nás z nicoty k bytí

Milosrdenství Boží, objímající všechna díla jeho rukou

Milosrdenství Boží, korunující všechno, co je a co bude

Milosrdenství Boží, v něž jsme všichni ponořeni

Milosrdenství Boží, sladké uspokojení pro ztrápená srdce

Milosrdenství Boží, jediná naděje zoufajících duší

Milosrdenství Boží, odpočinutí srdcí a pokoji uprostřed strachu

Milosrdenství Boží, rozkoši a nadšení svatých duší

Milosrdenství Boží, budící důvěru navzdory beznaději

 

Ó Věčný Bože, jehož milosrdenství je nevyčerpatelné a poklad slitování nepřeberný, shlédni na nás s laskavostí a rozhojni v nás své milosrdenství, abychom v těžkých chvílích nezoufali a neklesali na duchu, ale poddali se s velikou důvěrou Tvé svaté vůli, která je láska a milosrdenství samo. Amen.

*************************** nebo ***************************

 

Litanie k Božímu milosrdenství

 

Pane, smiluj se nad námi!

Kriste, smiluj se nad námi!

Pane, smiluj se nad námi!

 

Bože, náš nebeský Otče,               smiluj se nad námi!

Bože Synu, Vykupiteli světa,       smiluj se nad námi!

Bože Duchu, svatý                        smiluj se nad námi!

Bože v Trojici jediný,                   smiluj se nad námi!

 

nejvyšší vlastnosti Stvořitele,               Milosrdenství Boží, důvěřujeme ti!

nejvyšší dokonalosti Vykupitele,

bezedná lásko Ducha Posvětitele,

nepochopitelné tajemství Nejsvětější Trojice,

výraze největší moci Páně,

které se zjevuješ ve stvoření nebeských duchů,

které nás z nicoty povoláváš k bytí,

které objímáš celý svět,

které nám daruješ nesmrtelný život,

které nás chráníš před zaslouženými tresty,

které nás pozvedáš z bídy hříchu,

které nám dáváš ospravedlnění ve Vtěleném Slově,

které vyvěráš z ran Kristových,

tryskající z Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,

kterés nám dalo Nejsvětější Pannu jako Matku milosrdenství,

zjevené v Božích tajemstvích,

projevené založením všeobecné Církve,

v ustanovení sedmera svátostí,

které  se  projevuješ  především ve  svátosti  křtu a pokání,

projevené ve svátosti oltářní a kněžství,

v našem povolání ke svaté víře,

v obrácení hříšníků,                               Milosrdenství Boží, důvěřujeme ti!

v posvěcování spravedlivých,                        

v zdokonalování bohabojných,

prameni pro nemocné a trpící,

ukojení ztrápených srdcí,

naděje zoufalých duší,

které provází všechny lidi stále a všude,

které nás předchází svými milostmi,

pokoji umírajících,

nebeská radosti vykoupených,

osvěžení a ulehčení duší v očistci,

koruno všech svatých,

nevyčerpatelný zdroji zázraků,

 

Beránku Boží, který jsi projevil největší milosrdenství vykoupením světa na kříži, odpusť nám, Pane!

Beránku Boží, který se milosrdně obětuješ za nás v každé mši svaté, uslyš nás, Pane!

Beránku Boží, který z nevyčerpatelného milosrdenství zahlazuješ naše hří­chy, smiluj se nad námi!

 

Modleme se:

Bože, tvé milosrdenství je bezedné a poklady dobroty nevyčerpatelné: po­hlédni na nás laskavě a rozmnož v nás důvěru ve tvé milosrdenství, abychom se nikdy, ani v největších těžkostech nepoddávali zoufalství, ale vždycky se ode­vzdávali s důvěrou do tvé vůle a souhlasili s ní, protože ona je milosrdenstvím samým. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, Krále milosrdenství, který s tebou a Duchem svatým projevuje nám milosrdenství na věky věků. Amen.

 

Sloka písně

 

Jedna modlitba na konkrétní úmysl + Anděle Boží (nebo Pod ochranu tvou)

(modlitba díkůvzdání – o Boží milosrdenství pro svět – za svatou církev a za kněze – modlitba za vlast – modlitba o Boží lásku – modlitba o Boží moudrost – úkon důvěry – modlitba o milost prokazování milosrdenství bližním – modlitba v utrpení – modlitba za šťastnou smrt – modlitba k Matce Boží – atd.)

Sloka písně

 

Modlitba o vyprošení milostí na přímluvu svaté sestry Faustyny

Ó Ježíši, který jsi svatou Faustynu učinil velkou ctitelkou Tvého nekonečného milosrdenství, rač mi na její přímluvu, je-li to ve shodě s Tvou nejsvětější vůlí, udělit milost, o kterou Tě prosím. Nezasluhuji si Tvého milosrdenství pro své hříchy. Rozpomeň se však na ducha oběti a oddanosti sestry Faustyny a pro její zásluhy a na její přímluvu vyslyš prosby, které Ti přednáším s dětinnou důvěrou.

Chvíle tiché modlitby  (např. 3 – 5 minut)

Otče náš..., Zdrávas Maria..., Sláva Otci...
Svatá Faustyno, oroduj za nás!

 

Zakončení  pobožnosti

Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

 

Závěrečná sloka písně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitba díkůvzdání

Ježíši, věčný Bože, děkuji Ti za Tvé nesčetné milosti a dobrodiní. Ať každý tep mého srdce je novou písní díkůčinění Tobě, Bože. Každá kapka mé krve ať pracuje pro Tebe, Pane; má duše je jedinou písní ke chvále Tvého milosrdenství. Miluji Tě, Bože, jen kvůli Tobě samému (1794).

 

O Boží milosrdenství pro svět

Bože velikého milosrdenství, Dobro nekonečné, hle, dnes volá celé lidstvo z propasti své bídy k Tvému milosrdenství, k Tvé slitovnosti, Bože; volá svým mocným hlasem bídy. Laskavý Bože, neodmítej modlitbu vyhnanců této země. Pane, neskonalé Dobro, jenž dokonale znáš naši bídu a víš, že vlastními silami nejsme schopni se k Tobě povznést - proto Tě prosíme: předcházej nás svou milostí a rozmnožuj v nás neustále své milosrdenství, abychom věrně plnili Tvou svatou vůli po celý život i v hodině smrti. Kéž nás chrání všemohoucnost Tvého milosrdenství před střelami nepřátel naší spásy, abychom s důvěrou, jako Tvé děti, očekávali Tvůj poslední příchod v den, o němž víš jen Ty. Očekáváme, že obdržíme všechno, co nám Ježíš slíbil, přes veškerou naši ubohost, vždyť Ježíš je naší důvěrou; skrze Jeho milosrdné Srdce vcházíme jako otevřenou branou do nebe (1570).

 

Za svatou církev a za kněze

Můj Ježíši, prosím Tě za celou (svatou) církev, dej jí lásku a světlo svého Ducha; dej sílu slovům kněží, aby se zatvrzelá srdce obměkčila a vrátila k Tobě, Pane.

Pane, dej nám svaté kněze a sám je udržuj ve svatosti. Božský a Nejvyšší Knězi, ať je síla Tvého milosrdenství všude doprovází a chrání před ďábelskými léčkami a úklady ustavičně chystanými duším kněží. Ať síla Tvého milosrdenství, Pane, drtí a maří všechno to, co by mohlo zatemnit svatost kněží - vždyť Ty můžeš všechno (1052).

O zvláštní požehnání a světlo Tě prosím, Ježíši, pro kněze, u nichž se v životě budu zpovídat.

 

Modlitba za vlast

Nejmilosrdnější Ježíši, prosím Tě na přímluvu Tvých svatých, a zvláště na přímluvu Tvé nejmilejší Matky, která Tě od dětství vychovala, prosím žehnej mé vlasti. Ježíši, nehleď na naše hříchy, ale shlédni na slzy malých dětí, na hlad a zimu, jimiž trpí. Ježíši, pro tyto nevinné děti, mi dej milost, o kterou Tě pro svou vlast prosím (286).

 

Modlitba o Boží lásku

Nejsladší Ježíši, rozpal mou lásku k Tobě a proměň mě v sebe, zbožšti mě, aby Ti mé

skutky byly milé. Nechť to učiní moc Svatého přijímání, k němuž denně přistupuji.

 

Modlitba o Boží moudrost

Ježíši, dej mi rozum, hodně rozumu osvíceného vírou jen k tomu, abych Tě lépe poznala, nebof čím lépe Tě poznám, tím více si Tě zamiluji. Ježíši, prosím Tě o rozum zdatný v chápání věcí vyšších a Božích. Ježíši, dej mi pronikavý rozum, jímž budu poznávat Tvou Božskou podstatu a Tvůj život vnitřní, Trojičný. Uschopni můj rozum zvláštní milostí. Vím o uschopnění milostí, kterou mi dává církev, existuje však také velký poklad milostí, které udílíš Ty, Pane, když Tě o to prosíme. Jestliže se Ti moje prosba nelíbí, nepřitahuj mě, prosím, k takové modlitbě (1474).

Modlitba důvěry

Utíkám se do Tvého milosrdenství, Laskavý Bože, Ty jediný jsi opravdu dobrý. Ačkoliv je má ubohost veliká a provinění mnohá, přesto důvěřuji Tvému milosrdenství, neboť jsi Bůh milosrdenství a nikdy nebylo slýcháno, ani země ani nebe nepamatují, že by duše, která důvěřuje Tvému milosrdenství, byla zklamána. Bože slitovnosti, Ty jediný mě můžeš ospravedlnit a neodmítneš mě nikdy, kdykoliv se zkroušená utíkám do Tvého milosrdného Srdce, které neodmítlo nikoho, i kdyby byl největším hříšníkem (1730).

 

Modlitby v utrpení

Ježíši, pomáhej mi v tomto vyhnanství, abych mohla věrně kráčet ve stopách Spasitele. Neprosím Tě Pane, abys mě sňal z kříže, ale prosím, abys mi dal sílu na něm vytrvat. Můj Ježíši, dej mi sílu snášet utrpení, aby se má ústa nekřivila, když piji z kalichu hořkosti. Ty sám mi pomoz, aby Ti má oběť byla milá; ať ji nekazí má sebeláska. Ať Tě chválí všechno, co je ve mně, Pane. (1740).

 

Modlitby za šťastnou smrt

Můj Ježíši, kéž poslední dny tohoto vyhnanství jsou zcela podle Tvé nejsvětější vůle. Spojuji svá utrpení, hořkosti i samo umírání s Tvým svatým utrpením a obětuji se za celý svět, abych vyprosila hojnost Božího milosrdenství pro duše, zvláště pro duše (hříšníků).

Pevně důvěřuji a poddávám se zcela Tvé svaté vůli, jež je milosrdenstvím samým. Tvé milosrdenství mi bude v této poslední hodině vším (1574).

 

Modlitby k Matce Boží

Maria, Matko má a Paní má, odevzdávám Ti svou duši i tělo, život i smrt i to, co přijde po ní. Všechno vkládám do Tvých rukou, Matko má. Přikryj mě svým panenským pláštěm a uděl mi milost čistoty srdce, duše i těla a chraň mě svou mocí před všemi nepřáteli (...).

 

Modlitba o milost prokazování milosrdenství bližním

Toužím se celá proměnit ve Tvé milosrdenství a být Tvým živým odleskem,

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je v duších bližních pěkné a spěchala jim na pomoc.

Pomoz mi, Pane, aby byl milosrdný můj sluch, abych se skláněla k potřebám bližních, aby mé uši nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bližních.

Pomoz mi, Pane, aby byl milosrdný můj jazyk, abych nikdy o bližních nemluvila špatně, ale pro každého měla slovo útěchy a odpuštění.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné a plné dobrých skutků mé ruce, abych dokázala činit bližním jen dobro a sama přijímala těžší a hrubší práce.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy spěchala bližním na pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. Můj opravdový odpočinek je sloužit bližním.

Pomoz mi, Pane, aby mé srdce bylo milosrdné, abych měla soucit se všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím, že budou mé dobroty zneužívat a sama se ukryji do Nejmilosrdnějšího Ježíšova Srdce. O vlastních utrpeních budu mlčet. Ar Tvé milosrdenství si ve mně odpočine, Pane můj (...).

Můj Ježíši, proměň mě v sebe, vždyť Ty můžeš všechno (163).

 

Úkony důvěry

Bože můj, má jediná naděje, v Tebe jsem vložila veškerou důvěru a vím, že nebudu zklamána (317).

Znám všechnu všemohoucnost Tvého milosrdenství a věřím, že mi dáš všechno, co Tvé slabé dítě potřebuje (898).

Ježíši, ukrytý v Nejsvětější svátosti, má jediná Lásko a Milosrdenství, svěřuji Ti všechny potřeby své duše i těla. Ty mi můžeš pomoci, vždyť Ty jsi milosrdenství samo; v Tobě mám všechnu svou naději (1751).

 

 

 

 

 

 

Milosrdný Ježíši, rozepjatý na kříži, pamatuj na naši hodinu smrti! Nejmilosrdnější Srdce Ježíšovo, kopím otevřené, skryj mě v hodině smrti. Krvi a Vodo, která jsi vytryskla z Ježíšova Srdce jako zdroj nekonečného milosrdenství pro mě (omyj mě z mých hříchů a provinění). Umírající Ježíši, Rukojmí milosrdenství, utiš Boží hněv v hodině mé smrti (813). * * *

 

 

 

 

Lilie krásná, jsi mi zrcadlem, Matko má (79).

*  * *

Matko Boží, Tvá duše se utápěla v moři hořkosti, shlédni na své dítě, nauč mě trpět a v utrpení miloval Posilni mou duši, af ji bolest nezlomí. Matko milosti - nauč mě žít s Bohem (315).

* * *

Sladká Matko Boží, Ty jsi vzorem mého života, Tys mou svítící jitřenkou, Tebou jsem uchvácena Matko, Panno Neposkvrněná, v Tobě vidím odlesk paprsku Boha. Ty mě učíš, jak uprostřed bouří milovat Pána. Tys mým štítem a ochranou před nepřítelem. (1232)

 

Comments