Hodinka Božího milosrdenství

Páteční adoraci (15 hodin) si můžete stahnout ve formátu WORD nebo PDF.

Hodinka Božího milosrdenství

Korunka Božího milosrdenství (3 desátky zpívané, 2 recitované)

(vystavení Nejsvětější svátosti)

Píseň -  Před Tebou smím pokleknout (Celým srdcem - 5.díl)  

Náš Pane, Ježíši Kriste, z lásky k lidem přebýváš dnem i nocí v této svátosti a plný lásky a dobroty očekáváš, zveš a přijímáš všechny, kdo tě přicházejí navštívit. Věříme, že jsi v Nejsvětější svátosti přítomen, pokorně se ti klaníme a děkujeme ti, že ses nám sám v této svátosti daroval. S vděčností přijímáme tvou Matku, Pannu Marii, za svou přímluvkyni. Děkujeme ti, že zde dnes smíme být s tebou.

Chvíle ticha

Pane, náš Bože, tak silně toužíme, abychom se dokázali modlit s nejvroucnější odevzdaností. Vnořit se do tvé přítomnosti, nemyslet na nic než na tebe, nechtít nic jiného, než být před tebou. Aby nám nezabraňovala naše únava a neochromoval nás pocit prázdnoty v nitru, aby nás neodváděla naše přání a neskličovaly pochybnosti. Čekáme na tvého ducha, aby nám přišel na pomoc. Přijď, Bože a proraž si cestu k našim srdcím, ať se rozepnou v bezmezné důvěře. Děkujeme ti, že máme touhu být ti nablízku, vždyť naše touha znamená, že nás voláš. Chceme nabídnout tvému milosrdenství svou minulost, tvé lásce svou přítomnost a tvé prozřetelnosti svou budoucnost.

Chvíle ticha

Ježíši, věčný Bože, děkujeme ti za tvé nesčetné milosti a dobrodiní. Ať každý úder našich srdcí je novou písní díkučinění tobě. Děkujeme ti, za tvé slovo, kterým nás obohacuješ a učíš správně žít.

Čtení ze dne, popř. žalm

 

Píseň – 1. a 2. sloka Kde jsi můj Ježíši (kancionál 727)

Úryvek z knihy- Modlit se člověk naučí jen modlitbou

Jak často jsme bezradní, narážíme na vlastní meze a jsme stále znovu u konce se svou moudrostí. Těžko to snášíme a vyrovnáváme se s tím. Jsou však jedny dveře, které se otevírají, když všechny ostatní jsou zamčené – dveře k Bohu. Tyto dveře rozevřeme, když poklekneme a modlíme se. Někdo to s modlitbou už nezkouší proto, že ho Bůh zklamal. Je podle něho hrozně mlčenlivý. Vypadá to, jako by se ze světa stáhl. Takoví lidé posadí Boha na lavici obžalovaných : “Nedodržel jsi slovo. Řekl jsi – Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete.“  Modlil jsem se, ale tys mě nevyslyšel, hledal jsem, ale nic a nikoho jsem nenašel.  Odpověď na takové otázky a nářky je těžká. Můžeme se o ni jen pokusit. Kdyby Bůh vždycky každou prosbu do detailu vyplnil, byla by modlitba tím nejvýnosnějším obchodem na světě. Bůh by byl jakýmsi obchodním domem, ve kterém se za modlitbu dostane všechno. Nikdo, ale neví, co je pro něho právě teď dobré. Jen Bůh zná všechny důležité souvislosti a dá nám ne to, co si přejeme, ale to, co je pro nás dobré. Uzdravení z nemoci na poutním místě je jistě velký zázrak. Větší zázrak ale je, když člověk přijme všechny nepochopitelné události, které ho v životě potkají, a vytrvá v nich.

Modlitba není tak namáhavá, jak se mnozí domnívají. Námahou se ale stane, když si člověk myslí, že při modlitbě musí vždycky mluvit. Pokud si lidé spolu dobře rozumějí, nemusí si neustále něco říkat. To podstatné při modlitbě je mlčení, naslouchání, co mi teď řekne Bůh.

Ze života sv. Jana Maria Vianney, faráře arského se vypráví o jeho setkání se sedlákem, který po celé hodiny seděl v kostele. Na otázku, co Bohu tak dlouho říká, sedlák odpověděl: „Neříkám nic. On vidí mě, já vidím jeho….“  Takový pohled do tváře a naslouchání je vlastně už modlitba. Ten, kdo věnuje Bohu svůj čas, se modlí.

Oznámit lidem - Delší chvíle ticha, aby si každý mohl sám povídat s Bohem, jak mu vyhovuje.

Píseň – 3. a 4. sloka Kde jsi můj Ježíši (kancionál 727)

Přímluvné modlitby:

Za církev  a  Svatého otce…

Ježíši, prosíme tě za celou církev, o požehnání pro Svatého otce a všechny duchovní, o milost obrácení pro zatvrzelé hříšníky. Dej své církvi lásku a světlo svého ducha. Naplňuj všechny křesťany horoucí touhou po jednotě ve víře a životě v naději a lásce.

Za všechny, kteří trpí válkou, hladem a nouzí a za všechny, kteří jsou nemocní a jsou sužováni bolestmi…

Bože Otče, tvůj Syn ukázal, jaká síla je skrytá v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek. Prosíme tě za všechny trpící bratry a sestry kdekoliv na světě. Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu a pomoc. Ať ti v odevzdanosti do tvé vůle pomáhají zachraňovat svět. Ať poznají, žes je připočetl k těm, které evangelium nazývá blahoslavenými. Dej, ať se hladoví nasytí, utečenci zase najdou domov a státníci najdou cestu vedoucí k míru.

Za politiky, státníky, mocné světa…

Pane dej, aby nemysleli jen na sebe a nepovažovali prestiž za důležitější než lidský život. A aby svou sílu a energii i veškerý vliv vynakládali na vytváření světa, ve kterém by každý mohl žít důstojně v míru a ve svobodě.

Za mladé lidi…

Kriste, prosíme tě, oslov všechny mladé lidi, kteří tě ještě neznají. Přitáhni si je k sobě, aby nestrádali, ale nalezli štěstí a pokoj, které jim nikdo jiný nemůže dát. Dej, ať mladí, kteří tě už nalezli, cítí zodpovědnost za tento svět a posilni je v boji proti zlu. Kéž jsou pevní ve víře a neváhají za všech okolností stát vždy na tvé straně.

Za rodiny a děti…

Ježíši, ty jsi vyrůstal v úžasné rodině, ve svaté rodině. Dopřej, Pane, tuto milost všem dětem. Ať mají možnost vyrůstat v dobře fungující rodině, kde budou mít vzor jak v otci, tak i v matce, kde budou cítit, že jsou milovány, aby nic nebránilo jejich zdravému vývinu. Dej rodičům dostatek trpělivosti a lásky ke svým dětem, ať si na ně najdou vždy dost času a vedou je k víře v tebe.

Za lékaře, sestry a ošetřovatele, kteří se denně starají o nemocné…

Pane Ježíši dej, aby neustrnuli v rutině, aby v lidech neviděli jen případy, ale byli v lásce k bližnímu milosrdní jako ty.

Za kněze…

Ježíši, prosíme za tvé věrné a horlivé kněze, za tvé nevěrné a vlažné kněze, za tvé kněze působící doma nebo v cizině na misiích, za tvé kněze vystavené v pokušení, za osamělé a opuštěné kněze, za tvé mladé kněze, za tvé umírající kněze, za duše tvých kněží v očistci. Ale především ti dáváme do ochrany kněze nám nejdražší – kněze, který nás pokřtil, kteří nám dávají rozhřešení, kteří nám podávají tvé tělo a krev ve svatém přijímání, kteří nás vyučovali a vedli…všechny tyto kněze, kterým jsme zavázáni. Božský a Nejvyšší Knězi, ať je síla tvého milosrdenství všude doprovází a chrání před ďábelskými léčkami a úklady, ustavičně chystanými duším kněží. Ať síla tvého milosrdenství drtí a maří všechno to, co by mohlo zatemnit svatost kněží – vždyť ty můžeš všechno.

Za šťastnou hodinu smrti…

Pane Ježíši Kriste, pro tvé přehořké umučení tě prosíme, aby nám tvé tělo bylo posledním pokrmem a posilou na cestu do věčnosti. Pro tvé svaté jméno tě prosíme, aby jméno Ježíš bylo naším posledním slovem v hodině smrti. Pro všechny tvé trpkosti a námahy tvého pozemského života tě prosíme, aby v hodinu naší smrti byly v našich duších potlačeny všechny zlé žádosti, aby naše srdce byla zcela obrácena k tobě a ty sám jsi byl naší cestou k životu věčnému.

Za všechny věrné zemřelé…

Bože, Stvořiteli a Vykupiteli všech věřících, uděl duším svých služebníků a služebnic odpuštění všech hříchů, ať pro naše modlitby dosáhnou prominutí, jak si vždy přáli.

Píseň – Otče náš (Hosana č. 2)

Prosba o požehnání

Jen obdarovaný dokáže být darujícím, jen utěšený utěšujícím, jen požehnaný žehnajícím. A čeho je našemu světu víc zapotřebí než těch, kdo darují, utěší, požehnají.

Pane, žehnej našim rukám, ať jsou opatrné, ať dokážou podržet a nestát se okovy, ať dokážou dávat bez počítání, ať v nich žije síla schopná těšit a žehnat.

Pane, žehnej našim očím, ať vnímají nouzi, ať nepřehlédnou, co je nepatrné, ať dovedou proniknout dál za povrch, ať náš pohled vždy druhé oblaží.

Pane, žehnej našim uším, ať dokážou zaslechnout tvůj hlas, ať jasně uslyší volání nouze, ať se uzavřou hluku a planým řečem, ať nepřeslechnou, co je nepohodlné.

Pane, žehnej našim ústům, ať tě dosvědčují, ať z nich nevyjde nic, co zraňuje a ničí, ať říkají slova uzdravení, a svěřené ať uchovají.

Pane, žehnej našim srdcím, ať jsou tvému duchu obydlím, ať rozdávají teplo a dokážou skrýt, ať bohatě odpouštějí a dokážou sdílet radost i žal.

Dej, ať jsme vždy schopni dát ti všechno, co máme a jsme, Bože náš. Amen

Závěrečná modlitba a požehnání

Comments